Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với NGUYỄN TRẦN ĐỨC . Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

NGUYỄN TRẦN ĐỨC

NGUYỄN TRẦN ĐỨC
👆👆👇👇👈👉👈👉AB

Luyện toán

54 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 5400

NGUYỄN TRẦN ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2020-09-09 21:00:16
Lần cuối làm bài: 2020-09-20 18:01:40
Lần cuối làm bài: 2019-09-05 20:22:28
Lần cuối làm bài: 2019-09-07 15:11:30
NGUYỄN TRẦN ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: Ôn tập chương I
Lần cuối làm bài: 2019-10-01 21:55:25
NGUYỄN TRẦN ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Hình bình hành
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 12:06:30
NGUYỄN TRẦN ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Đối xứng tâm
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 08:25:40
NGUYỄN TRẦN ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-09-28 15:49:52
NGUYỄN TRẦN ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Hình thoi
Lần cuối làm bài: 2019-09-28 16:22:59
NGUYỄN TRẦN ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Hình vuông
Lần cuối làm bài: 2019-09-28 16:47:51
NGUYỄN TRẦN ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: Ôn tập chương I
Lần cuối làm bài: 2019-10-01 21:12:09
NGUYỄN TRẦN ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Rút gọn phân thức
Lần cuối làm bài: 2019-10-29 21:07:30
NGUYỄN TRẦN ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Phép cộng các phân thức đại số
Lần cuối làm bài: 2019-11-03 19:44:41
NGUYỄN TRẦN ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Phép nhân các phân thức đại số
Lần cuối làm bài: 2019-11-09 21:00:57
NGUYỄN TRẦN ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Phép chia các phân thức đại số
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 19:34:08
Lần cuối làm bài: 2019-11-24 17:12:43
NGUYỄN TRẦN ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Ôn tập chương II
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 14:26:25
NGUYỄN TRẦN ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Đa giác. Đa giác đều
Lần cuối làm bài: 2019-11-03 15:59:48
NGUYỄN TRẦN ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Diện tích hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-11-03 15:40:57
Lần cuối làm bài: 2020-09-09 21:56:18
NGUYỄN TRẦN ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Diện tích tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-11-24 17:02:54
NGUYỄN TRẦN ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Hai góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2019-02-28 21:23:28
NGUYỄN TRẦN ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc
Lần cuối làm bài: 2019-02-28 21:57:13
NGUYỄN TRẦN ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tổng ba góc của một tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-02-28 21:11:59
NGUYỄN TRẦN ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Tam giác cân
Lần cuối làm bài: 2019-01-14 20:53:01
NGUYỄN TRẦN ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông
Lần cuối làm bài: 2019-02-12 21:23:13
NGUYỄN TRẦN ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Khái niệm về biểu thức đại số
Lần cuối làm bài: 2019-02-16 16:28:05
NGUYỄN TRẦN ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Giá trị của một biểu thức đại số
Lần cuối làm bài: 2019-02-16 23:02:52
NGUYỄN TRẦN ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Đơn thức
Lần cuối làm bài: 2019-02-21 22:47:56
NGUYỄN TRẦN ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Đơn thức đồng dạng
Lần cuối làm bài: 2019-02-21 23:05:34
NGUYỄN TRẦN ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Đa thức
Lần cuối làm bài: 2019-02-27 22:29:04
NGUYỄN TRẦN ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Cộng, trừ đa thức
Lần cuối làm bài: 2019-03-20 22:12:13
NGUYỄN TRẦN ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Đa thức một biến
Lần cuối làm bài: 2019-03-23 14:44:24
NGUYỄN TRẦN ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Biểu đồ
Lần cuối làm bài: 2019-01-17 21:09:47
NGUYỄN TRẦN ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Số trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2019-01-20 17:31:56
Lần cuối làm bài: 2020-01-12 14:11:40
NGUYỄN TRẦN ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu
Lần cuối làm bài: 2020-01-12 14:44:33
NGUYỄN TRẦN ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác
Lần cuối làm bài: 2020-01-19 11:01:21
NGUYỄN TRẦN ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Giải bài toán bằng cách lập phương trình
Lần cuối làm bài: 2020-01-19 10:39:16
NGUYỄN TRẦN ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Khái niệm tam giác đồng dạng
Lần cuối làm bài: 2020-02-16 10:17:14
Lần cuối làm bài: 2020-02-06 12:14:12
NGUYỄN TRẦN ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Ôn tập chương III
Lần cuối làm bài: 2020-02-23 16:24:53
NGUYỄN TRẦN ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Trường hợp đồng dạng thứ nhất
Lần cuối làm bài: 2020-02-16 10:31:49
NGUYỄN TRẦN ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai
Lần cuối làm bài: 2020-02-23 19:53:01
NGUYỄN TRẦN ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba
Lần cuối làm bài: 2020-02-23 20:34:33
NGUYỄN TRẦN ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Bất phương trình một ẩn
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 09:36:05
NGUYỄN TRẦN ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn
Lần cuối làm bài: 2020-05-17 19:57:57
Lần cuối làm bài: 2020-03-26 20:36:24
NGUYỄN TRẦN ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập chương III
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 10:12:33
NGUYỄN TRẦN ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Hình hộp chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 10:27:11
NGUYỄN TRẦN ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hình hộp chữ nhật (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2020-05-02 17:38:24
NGUYỄN TRẦN ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Thể tích hình hộp chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2020-05-02 18:16:40
Lần cuối làm bài: 2019-03-09 16:17:05
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 20:52:49

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

NGUYỄN TRẦN ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn câu
Lần cuối làm bài: 2019-01-14 21:16:47

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi