Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với NGUYỄN HUY ĐỨC DUY. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

NGUYỄN HUY ĐỨC DUY

NGUYỄN HUY ĐỨC DUY
Hello i m not idiot

Luyện toán

39 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 3900

Lần cuối làm bài: 2020-01-19 11:18:14
NGUYỄN HUY ĐỨC DUY đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Lũy thừa của số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2020-01-13 18:08:11
NGUYỄN HUY ĐỨC DUY đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Tính chất dãy tỉ số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2020-01-19 11:55:27
NGUYỄN HUY ĐỨC DUY đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Hai đường thẳng song song
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 21:00:15
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 21:02:50
NGUYỄN HUY ĐỨC DUY đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Từ vuông góc đến song song
Lần cuối làm bài: 2020-01-19 11:28:37
NGUYỄN HUY ĐỨC DUY đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập chương I
Lần cuối làm bài: 2020-01-19 11:56:06
NGUYỄN HUY ĐỨC DUY đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tổng ba góc của một tam giác
Lần cuối làm bài: 2020-01-19 11:35:22
Lần cuối làm bài: 2020-01-13 18:30:56
NGUYỄN HUY ĐỨC DUY đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Làm tròn số
Lần cuối làm bài: 2020-01-19 11:44:11
Lần cuối làm bài: 2020-01-14 19:57:34
NGUYỄN HUY ĐỨC DUY đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Tam giác cân
Lần cuối làm bài: 2020-01-13 18:25:55
NGUYỄN HUY ĐỨC DUY đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Định lý Py-ta-go
Lần cuối làm bài: 2020-01-31 21:42:21
NGUYỄN HUY ĐỨC DUY đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông
Lần cuối làm bài: 2020-02-05 19:54:05
NGUYỄN HUY ĐỨC DUY đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Số đo góc
Lần cuối làm bài: 2019-02-03 17:19:40
NGUYỄN HUY ĐỨC DUY đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Hàm số
Lần cuối làm bài: 2020-01-13 18:40:31
NGUYỄN HUY ĐỨC DUY đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Mặt phẳng tọa độ
Lần cuối làm bài: 2020-01-19 11:02:30
NGUYỄN HUY ĐỨC DUY đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Đồ thị hàm số y = ax
Lần cuối làm bài: 2020-01-13 18:34:24
NGUYỄN HUY ĐỨC DUY đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Khái niệm về biểu thức đại số
Lần cuối làm bài: 2020-03-25 15:52:01
NGUYỄN HUY ĐỨC DUY đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Giá trị của một biểu thức đại số
Lần cuối làm bài: 2020-03-25 16:23:01
NGUYỄN HUY ĐỨC DUY đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Đơn thức
Lần cuối làm bài: 2020-05-27 16:58:51
NGUYỄN HUY ĐỨC DUY đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Đơn thức đồng dạng
Lần cuối làm bài: 2020-05-26 18:30:14
NGUYỄN HUY ĐỨC DUY đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Đa thức
Lần cuối làm bài: 2020-05-26 18:57:14
NGUYỄN HUY ĐỨC DUY đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Cộng, trừ đa thức
Lần cuối làm bài: 2020-05-27 16:38:45
NGUYỄN HUY ĐỨC DUY đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Đa thức một biến
Lần cuối làm bài: 2020-05-10 10:24:25
NGUYỄN HUY ĐỨC DUY đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Cộng, trừ đa thức một biến
Lần cuối làm bài: 2020-05-27 16:57:11
NGUYỄN HUY ĐỨC DUY đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Bảng "tần số" các giá trị của dấu hiệu
Lần cuối làm bài: 2020-01-19 10:55:06
NGUYỄN HUY ĐỨC DUY đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Biểu đồ
Lần cuối làm bài: 2020-02-04 15:44:49
NGUYỄN HUY ĐỨC DUY đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Số trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2020-02-14 13:48:53
NGUYỄN HUY ĐỨC DUY đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Mở rộng khái niệm phân số
Lần cuối làm bài: 2019-01-27 12:13:43
NGUYỄN HUY ĐỨC DUY đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Tính chất cơ bản của phân số
Lần cuối làm bài: 2019-02-02 18:50:03
NGUYỄN HUY ĐỨC DUY đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm
Lần cuối làm bài: 2019-04-09 19:26:50
Lần cuối làm bài: 2020-03-25 16:02:50
Lần cuối làm bài: 2020-05-26 18:40:45
Lần cuối làm bài: 2020-05-26 19:05:29
NGUYỄN HUY ĐỨC DUY đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác
Lần cuối làm bài: 2020-05-27 16:50:17
NGUYỄN HUY ĐỨC DUY đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc
Lần cuối làm bài: 2020-05-27 16:35:03
NGUYỄN HUY ĐỨC DUY đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Tính chất ba đường phân giác của tam giác
Lần cuối làm bài: 2020-05-10 10:51:03
Lần cuối làm bài: 2020-05-10 10:35:10

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

NGUYỄN HUY ĐỨC DUY làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-18 22:07:46
NGUYỄN HUY ĐỨC DUY làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-18 22:05:41
NGUYỄN HUY ĐỨC DUY làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-13 21:20:58