Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với NGUYỄN HUY ĐỨC DUY. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

NGUYỄN HUY ĐỨC DUY

NGUYỄN HUY ĐỨC DUY
Hello i m not idiot

Luyện toán

20 -Trung bình 7.87 - Tổng điểm 2675

NGUYỄN HUY ĐỨC DUY đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Bảng "tần số" các giá trị của dấu hiệu
Lần cuối làm bài: 2020-01-19 10:55:06
NGUYỄN HUY ĐỨC DUY đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Tam giác cân
Lần cuối làm bài: 2020-01-13 18:25:55
NGUYỄN HUY ĐỨC DUY đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Mặt phẳng tọa độ
Lần cuối làm bài: 2020-01-19 11:02:30
Lần cuối làm bài: 2020-01-14 19:57:34
NGUYỄN HUY ĐỨC DUY đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Hàm số
Lần cuối làm bài: 2020-01-13 18:40:31
NGUYỄN HUY ĐỨC DUY đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Đồ thị hàm số y = ax
Lần cuối làm bài: 2020-01-13 18:34:24
Lần cuối làm bài: 2020-01-13 18:30:56
NGUYỄN HUY ĐỨC DUY đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tổng ba góc của một tam giác
Lần cuối làm bài: 2020-01-19 11:35:22
NGUYỄN HUY ĐỨC DUY đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Hai đường thẳng song song
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 21:00:15
NGUYỄN HUY ĐỨC DUY đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Tính chất dãy tỉ số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2020-01-19 11:55:27

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

NGUYỄN HUY ĐỨC DUY làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-18 22:07:46
NGUYỄN HUY ĐỨC DUY làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-18 22:05:41
NGUYỄN HUY ĐỨC DUY làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-13 21:20:58