Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với vi quý tài. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

vi quý tài

vi quý tài
hello các bạn

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

5 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 500

vi quý tài đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-11-22 20:40:43
vi quý tài đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What are you reading?
Lần cuối làm bài: 2020-01-04 21:03:50
vi quý tài đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: When will Sports Day be?
Lần cuối làm bài: 2020-01-04 20:59:44
vi quý tài đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-11-22 21:46:37
vi quý tài đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Characters
Lần cuối làm bài: 2020-01-04 20:56:41

Điểm thi

vi quý tài làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-03-26 20:02:22
vi quý tài làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-03-26 19:55:27
vi quý tài làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-03-14 21:11:35
vi quý tài làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2020-01-04 21:15:11
vi quý tài làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-01-04 21:12:01
vi quý tài làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-01-04 21:09:34
vi quý tài làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-11-24 21:21:44
vi quý tài làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-23 21:29:02
vi quý tài làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-11-23 21:16:20