Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với vi quý tài. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

vi quý tài

vi quý tài
bóp lồn chim cu giáp ánh

Luyện toán

0 -Trung bình 9.00 - Tổng điểm 90

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 3.45 - Tổng điểm 69

Luyện Tiếng Anh

5 -Trung bình 5.14 - Tổng điểm 719

vi quý tài đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Characters
Lần cuối làm bài: 2020-01-04 20:56:41
vi quý tài đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-11-22 21:46:37
vi quý tài đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: When will Sports Day be?
Lần cuối làm bài: 2020-01-04 20:59:44
vi quý tài đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What are you reading?
Lần cuối làm bài: 2020-01-04 21:03:50
vi quý tài đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-11-22 20:40:43

Điểm thi

vi quý tài làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2020-01-04 21:15:11
vi quý tài làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-01-04 21:12:01
vi quý tài làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-01-04 21:09:34
vi quý tài làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-11-24 21:21:44
vi quý tài làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-23 21:29:02
vi quý tài làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-11-23 21:16:20