Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Thị Vân. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Thị Vân

Nguyễn Thị Vân
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện văn - Tiếng Việt

877 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 87700

Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2018-10-22 08:57:46
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2018-10-22 08:59:02
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Dấu hỏi, dấu nặng
Lần cuối làm bài: 2018-10-22 09:01:01
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Dấu huyền, dấu ngã
Lần cuối làm bài: 2018-10-22 09:06:15
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Be, bè, bé, bẻ, bẽ, bẹ
Lần cuối làm bài: 2018-10-22 10:23:50
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: ê, v (bê, ve)
Lần cuối làm bài: 2018-10-22 10:35:39
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: l, h (lê, hè)
Lần cuối làm bài: 2018-10-22 10:39:14
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: o, c (bò, cỏ)
Lần cuối làm bài: 2018-10-22 10:49:05
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: i, a (bi, cá)
Lần cuối làm bài: 2018-10-22 10:55:46
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: n m (nơ, me)
Lần cuối làm bài: 2018-10-22 11:02:42
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 14: d đ (dê, đò)
Lần cuối làm bài: 2018-10-22 11:05:54
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 15: t th (tổ, thỏ)
Lần cuối làm bài: 2018-10-22 11:08:48
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 17: u ư ( nụ, thư)
Lần cuối làm bài: 2018-10-22 11:19:24
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 18: x ch (xe, chó)
Lần cuối làm bài: 2018-10-25 09:26:24
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 19: s, r (sẻ, rễ)
Lần cuối làm bài: 2018-10-25 09:30:33
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 20: k, kh (kẻ, khế)
Lần cuối làm bài: 2018-10-25 09:33:58
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 21: Ôn tập s, x, r, k, kh
Lần cuối làm bài: 2018-10-25 09:50:39
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 16: Ôn tập i, a, n, m, d, đ, t, th
Lần cuối làm bài: 2018-10-22 11:16:31
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 22: p - ph, nh (phố, nhà)
Lần cuối làm bài: 2018-10-25 09:53:22
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 23: g, gh (gà, ghế)
Lần cuối làm bài: 2018-10-25 09:57:34
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 24: q - qu, gi (quê, già)
Lần cuối làm bài: 2018-10-25 09:59:22
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 25: ng, ngh (ngừ, nghệ)
Lần cuối làm bài: 2018-10-25 10:32:40
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 26: y, tr (y, tre)
Lần cuối làm bài: 2018-10-25 10:38:05
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 27: Ôn tập ph, nh, gh, qu, g, gi, ng, ngh, y, tr, ch, th
Lần cuối làm bài: 2018-10-25 10:44:02
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 28: Chữ thường, chữ hoa
Lần cuối làm bài: 2018-10-25 11:01:38
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 29: ia (tía)
Lần cuối làm bài: 2018-10-25 11:22:40
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 30: ua, ưa (cua, ngựa)
Lần cuối làm bài: 2018-10-25 11:26:04
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 31: Ôn tập ia, ua, ưa
Lần cuối làm bài: 2018-10-25 11:43:47
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 32: oi, ai (Ngói, gái)
Lần cuối làm bài: 2018-10-25 14:01:28
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 33: ôi, ơi (Ổi, bơi)
Lần cuối làm bài: 2018-10-25 14:06:27
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 34: ui, ưi (núi, gửi)
Lần cuối làm bài: 2018-10-25 14:19:37
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 35: uôi, ươi (chuối, bưởi)
Lần cuối làm bài: 2018-10-25 14:31:44
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 36: ay â - ây (bay, dây)
Lần cuối làm bài: 2018-10-25 16:41:05
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 37: Ôn tập uôi, ươi, ay, ây
Lần cuối làm bài: 2018-10-25 14:44:18
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 38: eo, ao (mèo, sao)
Lần cuối làm bài: 2018-10-25 14:59:05
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 39: au, âu (cau, cầu)
Lần cuối làm bài: 2018-10-25 15:30:00
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 40: iu, êu (rìu, phễu)
Lần cuối làm bài: 2018-10-25 15:43:50
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 41: iêu, yêu (diều, yêu)
Lần cuối làm bài: 2018-10-25 16:03:52
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Ôn tập l, h, c, o, ô, ơ
Lần cuối làm bài: 2018-10-22 10:51:37
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 42: ưu, ươu (lựu, hươu)
Lần cuối làm bài: 2018-10-25 17:04:39
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 43: Ôn tập ao, eo, au, âu, iu, êu, iêu, yêu, ưu, ươu
Lần cuối làm bài: 2018-10-26 08:11:16
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 44: on, an (con, sàn)
Lần cuối làm bài: 2018-10-26 08:21:10
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 45: ân ă - ăn (cân, trăn)
Lần cuối làm bài: 2018-10-26 09:00:37
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 46: ôn ơn (chồn, sơn)
Lần cuối làm bài: 2018-10-26 09:44:51
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 47: en, ên (sen, nhện)
Lần cuối làm bài: 2018-10-26 10:25:03
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 48: in, un (pin, giun)
Lần cuối làm bài: 2018-10-26 10:42:44
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 49: iên, yên (điện, yến)
Lần cuối làm bài: 2018-10-26 10:49:16
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 50: uôn, ươn (chuồn, vươn)
Lần cuối làm bài: 2018-10-26 10:58:35
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 51: Ôn tập những vần kết thúc bằng âm "n"
Lần cuối làm bài: 2018-10-26 11:13:46
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 52: ong, ông (võng, sông)
Lần cuối làm bài: 2018-10-26 11:39:59
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 53: ăng, âng (măng, tầng)
Lần cuối làm bài: 2018-10-26 13:48:11
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 54: ung, ưng (súng, sừng)
Lần cuối làm bài: 2018-10-26 14:06:40
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 55: eng, iêng (xẻng, chiêng)
Lần cuối làm bài: 2018-10-26 14:17:58
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 56: uông, ương (chuông, đường)
Lần cuối làm bài: 2018-10-26 14:44:57
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 58: inh, ênh (tính, kênh)
Lần cuối làm bài: 2018-10-26 15:59:19
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 59: Ôn tập những vần kết thúc bằng âm "ng" và "nh"
Lần cuối làm bài: 2018-10-26 16:14:10
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 61: ăm, âm (tằm, nấm)
Lần cuối làm bài: 2018-10-29 08:29:27
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 62: ôm, ơm (tôm, rơm)
Lần cuối làm bài: 2018-10-29 08:33:35
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 63: em, êm (tem, đêm)
Lần cuối làm bài: 2018-10-29 08:41:49
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 64: im, um (chim, trùm)
Lần cuối làm bài: 2018-10-29 09:56:44
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 65: iêm, yêm (xiêm, yếm)
Lần cuối làm bài: 2018-10-29 10:49:54
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 66: uôm, ươm (buồm, bướm)
Lần cuối làm bài: 2018-10-29 11:22:27
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 67: Ôn tập những vần kết thúc bằng âm "m"
Lần cuối làm bài: 2018-10-29 11:35:27
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 68: ot, at (hót, hát)
Lần cuối làm bài: 2018-10-29 11:49:42
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 69: ăt ât (mặt, vật)
Lần cuối làm bài: 2018-10-29 13:49:39
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 71: et, êt (tét, dệt)
Lần cuối làm bài: 2018-10-29 14:17:06
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 72: ut, ưt (bút, mứt)
Lần cuối làm bài: 2018-10-29 14:51:55
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 73: it, iêt (mít, viết)
Lần cuối làm bài: 2018-10-29 15:03:44
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 74: uôt, ươt (chuột, lướt)
Lần cuối làm bài: 2018-10-29 15:12:20
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 75: Ôn tập những vần kết thúc bằng âm "t"
Lần cuối làm bài: 2018-10-29 16:31:04
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 77: ăc, âc (mắc, gấc)
Lần cuối làm bài: 2018-10-30 13:56:31
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 78: uc, ưc (trục, lực)
Lần cuối làm bài: 2018-10-30 14:07:41
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 79: ôc, uôc (mộc, đuốc)
Lần cuối làm bài: 2018-10-30 14:13:38
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 80: iêc, ươc (xiếc, rước)
Lần cuối làm bài: 2018-10-30 14:26:09
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 81: ach (sách)
Lần cuối làm bài: 2018-10-30 14:37:23
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 82: ich, êch (lịch, ếch)
Lần cuối làm bài: 2018-10-30 14:55:31
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 83: Ôn tập những vần kết thúc bằng âm "c" và "ch"
Lần cuối làm bài: 2018-10-30 15:07:05
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 84: op, ap (họp, sạp)
Lần cuối làm bài: 2018-10-30 15:29:18
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 85: ăp, âp (bắp, mập)
Lần cuối làm bài: 2020-03-31 22:22:23
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 86: ôp ơp (hộp, lớp)
Lần cuối làm bài: 2018-10-30 16:46:05
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 87: ep, êp (chép, xếp)
Lần cuối làm bài: 2018-10-30 17:30:03
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 88: ip, up (nhịp, búp)
Lần cuối làm bài: 2018-10-31 13:30:09
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 89: iêp, ươp (liếp, mướp)
Lần cuối làm bài: 2018-10-31 13:35:38
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 90: Ôn tập những vần kết thúc bằng âm "p"
Lần cuối làm bài: 2018-10-25 08:33:03
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 91: oa, oe (họa, xòe)
Lần cuối làm bài: 2018-10-25 08:43:16
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 92: oai, oay (thoại, xoáy)
Lần cuối làm bài: 2018-10-25 09:04:20
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 94: oang, oăng (hoang, hoẵng)
Lần cuối làm bài: 2018-10-24 17:06:33
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 96: oat, oăt (hoạt, choắt)
Lần cuối làm bài: 2018-10-24 15:55:40
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 97: Ôn tập những vần bắt đầu bằng âm "o"
Lần cuối làm bài: 2018-10-24 16:04:42
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 98: uê, uy (huệ, huy)
Lần cuối làm bài: 2018-10-24 16:22:35
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 99: uơ, uya (huơ, khuya)
Lần cuối làm bài: 2018-10-24 16:54:11
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 100: uân, uyên (xuân, chuyền)
Lần cuối làm bài: 2018-10-24 13:42:49
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 101: uât, uyêt (xuất, duyệt)
Lần cuối làm bài: 2018-10-24 14:13:01
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 102: uynh, uych (huynh, huỵch)
Lần cuối làm bài: 2018-10-24 14:58:47
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 103: Ôn tập những vần bắt đầu bằng âm "u"
Lần cuối làm bài: 2018-10-24 15:30:15
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trường em
Lần cuối làm bài: 2018-10-24 10:24:19
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tặng cháu
Lần cuối làm bài: 2018-10-24 10:33:00
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cái nhãn vở
Lần cuối làm bài: 2018-10-24 11:14:22
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bàn tay mẹ
Lần cuối làm bài: 2018-10-24 09:56:30
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: tô chữ C, D, Đ
Lần cuối làm bài: 2018-10-24 09:58:11
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Bàn tay mẹ
Lần cuối làm bài: 2018-10-24 10:03:10
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cái Bống
Lần cuối làm bài: 2018-10-24 10:47:21
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Cái Bống
Lần cuối làm bài: 2018-10-24 11:06:08
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Cô bé trùm khăn đỏ
Lần cuối làm bài: 2018-10-24 10:14:57
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hoa ngọc lan
Lần cuối làm bài: 2018-10-23 15:29:53
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Tô chữ E, Ê, G
Lần cuối làm bài: 2018-10-23 15:33:00
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Nhà bà ngoại
Lần cuối làm bài: 2018-10-23 15:39:22
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ai dậy sớm
Lần cuối làm bài: 2018-10-23 15:42:24
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Câu đố
Lần cuối làm bài: 2018-10-24 08:28:09
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mưu chú Sẻ
Lần cuối làm bài: 2018-10-24 08:39:27
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Trí khôn
Lần cuối làm bài: 2018-10-24 08:45:30
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ngôi nhà
Lần cuối làm bài: 2018-10-23 15:02:17
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: tô chữ H, I, K
Lần cuối làm bài: 2018-10-23 15:06:49
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Ngôi nhà
Lần cuối làm bài: 2018-10-23 15:12:11
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Quà của bố
Lần cuối làm bài: 2018-10-23 15:14:23
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Quà của bố
Lần cuối làm bài: 2018-10-23 15:18:02
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Vì bây giờ mẹ mới về
Lần cuối làm bài: 2018-10-23 15:19:54
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Bông hoa cúc trắng
Lần cuối làm bài: 2018-10-23 15:24:46
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đầm sen
Lần cuối làm bài: 2018-10-23 14:00:36
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: tô chữ L, M, N
Lần cuối làm bài: 2018-10-23 14:08:24
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Hoa sen
Lần cuối làm bài: 2018-10-23 14:18:02
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mời vào
Lần cuối làm bài: 2018-10-23 14:24:25
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Mời vào
Lần cuối làm bài: 2018-10-23 14:35:55
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chú công
Lần cuối làm bài: 2018-10-23 14:48:03
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Niềm vui bất ngờ
Lần cuối làm bài: 2018-10-23 14:57:43
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chuyện ở lớp
Lần cuối làm bài: 2018-10-23 13:56:32
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: tô chữ O, Ô, Ơ, P
Lần cuối làm bài: 2018-10-23 13:52:23
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Chuyện ở lớp
Lần cuối làm bài: 2018-10-23 13:44:00
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mèo con đi học
Lần cuối làm bài: 2018-10-23 11:31:44
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Mèo con đi học
Lần cuối làm bài: 2018-10-23 11:26:58
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người bạn tốt
Lần cuối làm bài: 2018-10-23 11:21:14
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Sói và Sóc
Lần cuối làm bài: 2018-10-23 11:13:19
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ngưỡng cửa
Lần cuối làm bài: 2018-10-23 10:56:52
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Tô chữ Q, R
Lần cuối làm bài: 2018-10-23 10:38:51
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Ngưỡng cửa
Lần cuối làm bài: 2018-10-23 10:30:30
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Kể cho bé nghe
Lần cuối làm bài: 2018-10-23 10:22:19
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Kể cho bé nghe
Lần cuối làm bài: 2018-10-23 10:17:00
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hai chị em
Lần cuối làm bài: 2018-10-23 09:59:05
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Dê con nghe lời mẹ
Lần cuối làm bài: 2018-10-23 09:51:38
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hồ Gươm
Lần cuối làm bài: 2018-10-23 08:29:32
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: tô chữ S, T
Lần cuối làm bài: 2018-10-23 08:50:04
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Hồ Gươm
Lần cuối làm bài: 2018-10-23 09:07:38
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Lũy tre
Lần cuối làm bài: 2018-10-23 09:16:17
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sau cơn mưa
Lần cuối làm bài: 2018-10-23 09:23:10
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Con Rồng cháu Tiên
Lần cuối làm bài: 2018-10-23 09:38:57
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cây bàng
Lần cuối làm bài: 2018-10-22 15:26:25
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: tô chữ U, Ư, V
Lần cuối làm bài: 2018-10-22 15:28:35
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Cây bàng
Lần cuối làm bài: 2018-10-22 15:31:33
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đi học
Lần cuối làm bài: 2018-10-22 15:34:20
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Đi học
Lần cuối làm bài: 2018-10-22 15:37:47
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nói dối hại thân
Lần cuối làm bài: 2020-03-31 22:22:23
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Cô chủ không biết quý tình bạn
Lần cuối làm bài: 2018-10-23 08:12:56
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bác đưa thư
Lần cuối làm bài: 2018-10-22 15:24:35
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: tô chữ X, Y
Lần cuối làm bài: 2018-10-22 15:21:55
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Bác đưa thư
Lần cuối làm bài: 2018-10-22 15:14:40
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Làm anh
Lần cuối làm bài: 2018-10-22 15:10:19
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Chia quà
Lần cuối làm bài: 2018-10-22 15:01:11
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người trồng na
Lần cuối làm bài: 2018-10-22 14:55:19
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Hai tiếng kì lạ
Lần cuối làm bài: 2018-10-22 14:47:59
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Loài cá thông minh
Lần cuối làm bài: 2018-10-22 14:18:05
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ò... ó... o
Lần cuối làm bài: 2018-10-22 14:22:07
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Ò... ó... o
Lần cuối làm bài: 2018-10-22 14:26:02
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Sự tích dưa hấu
Lần cuối làm bài: 2018-10-22 14:38:45
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lũy tre
Lần cuối làm bài: 2018-10-23 09:10:15
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Có công mài sắt, có ngày nên kim
Lần cuối làm bài: 2018-10-31 13:44:46
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Có công mài sắt, có ngày nên kim
Lần cuối làm bài: 2018-10-31 13:47:04
Lần cuối làm bài: 2018-10-31 13:49:51
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tự thuật
Lần cuối làm bài: 2018-10-31 13:53:11
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Từ và câu
Lần cuối làm bài: 2018-10-31 13:56:17
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ hoa: A
Lần cuối làm bài: 2018-10-31 13:57:40
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Tự giới thiệu. Câu và bài
Lần cuối làm bài: 2018-10-31 14:10:40
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Phần thưởng
Lần cuối làm bài: 2018-10-31 14:14:17
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Phần thưởng
Lần cuối làm bài: 2018-10-31 14:15:36
Lần cuối làm bài: 2018-10-31 14:20:23
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Làm việc thật vui
Lần cuối làm bài: 2018-10-31 14:23:17
Lần cuối làm bài: 2018-10-31 14:28:08
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ hoa: Ă, Â
Lần cuối làm bài: 2018-10-31 14:30:31
Lần cuối làm bài: 2018-10-31 14:35:02
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Chào hỏi. Tự giới thiệu
Lần cuối làm bài: 2018-10-31 14:38:37
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bạn của Nai Nhỏ
Lần cuối làm bài: 2018-10-31 14:41:11
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Bạn của Nai Nhỏ
Lần cuối làm bài: 2018-10-31 14:43:19
Lần cuối làm bài: 2018-10-31 14:53:24
Lần cuối làm bài: 2018-10-31 15:19:58
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ hoa: B
Lần cuối làm bài: 2018-10-31 15:22:21
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Gọi bạn
Lần cuối làm bài: 2018-10-31 15:24:38
Lần cuối làm bài: 2018-10-31 15:34:15
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bím tóc đuôi sam
Lần cuối làm bài: 2018-10-31 15:38:09
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Bím tóc đuôi sam
Lần cuối làm bài: 2018-11-01 06:55:26
Lần cuối làm bài: 2018-11-01 07:20:53
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trên chiếc bè
Lần cuối làm bài: 2018-11-01 07:27:16
Lần cuối làm bài: 2018-11-01 07:31:53
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ hoa: C
Lần cuối làm bài: 2018-11-01 07:34:22
Lần cuối làm bài: 2018-11-01 07:37:06
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Cảm ơn, xin lỗi
Lần cuối làm bài: 2018-11-01 07:39:48
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chiếc bút mực
Lần cuối làm bài: 2018-11-01 07:44:51
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Chiếc bút mực
Lần cuối làm bài: 2018-11-01 07:46:19
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Chiếc bút mực. Phân biệt ia/ya, l/n, en/eng
Lần cuối làm bài: 2018-11-01 07:53:07
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mục lục sách
Lần cuối làm bài: 2018-11-01 08:08:53
Lần cuối làm bài: 2018-11-05 08:14:37
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ hoa D
Lần cuối làm bài: 2018-11-05 08:18:45
Lần cuối làm bài: 2018-11-05 08:25:12
Lần cuối làm bài: 2018-11-05 08:29:34
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mẩu giấy vụn
Lần cuối làm bài: 2018-11-05 10:15:38
Lần cuối làm bài: 2018-11-05 11:48:30
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ngôi trường mới
Lần cuối làm bài: 2018-11-05 14:54:41
Lần cuối làm bài: 2018-11-05 16:27:47
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ hoa: Đ
Lần cuối làm bài: 2018-11-05 16:31:41
Lần cuối làm bài: 2018-11-05 16:35:03
Lần cuối làm bài: 2018-11-05 16:42:01
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người thầy cũ
Lần cuối làm bài: 2018-11-05 17:07:15
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Người thầy cũ
Lần cuối làm bài: 2018-11-06 11:29:00
Lần cuối làm bài: 2018-11-06 11:33:54
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thời khóa biểu
Lần cuối làm bài: 2018-11-06 11:49:11
Lần cuối làm bài: 2018-11-06 11:52:05
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ hoa: E, Ê
Lần cuối làm bài: 2018-11-06 11:54:02
Lần cuối làm bài: 2018-11-06 13:52:41
Lần cuối làm bài: 2018-11-06 14:03:02
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người mẹ hiền
Lần cuối làm bài: 2018-11-06 14:05:57
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Người mẹ hiền
Lần cuối làm bài: 2018-11-06 14:07:04
Lần cuối làm bài: 2018-11-06 14:10:41
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bàn tay dịu dàng
Lần cuối làm bài: 2018-11-06 14:12:48
Lần cuối làm bài: 2018-11-06 14:17:47
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ hoa: G
Lần cuối làm bài: 2018-11-06 14:20:04
Lần cuối làm bài: 2018-11-06 14:28:58
Lần cuối làm bài: 2018-11-06 14:32:29
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về tập đọc
Lần cuối làm bài: 2018-11-06 14:35:38
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2018-11-06 14:40:31
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về tập làm văn
Lần cuối làm bài: 2018-11-06 14:43:49
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sáng kiến của bé Hà
Lần cuối làm bài: 2018-11-06 15:01:50
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Sáng kiến của bé Hà
Lần cuối làm bài: 2018-11-06 15:13:07
Lần cuối làm bài: 2018-11-06 15:25:21
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bưu thiếp
Lần cuối làm bài: 2018-11-06 15:34:22
Lần cuối làm bài: 2018-11-07 13:52:32
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ hoa: H
Lần cuối làm bài: 2018-11-07 14:04:12
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Kể về người thân
Lần cuối làm bài: 2018-11-07 14:34:32
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bà cháu
Lần cuối làm bài: 2018-11-07 14:53:32
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Bà cháu
Lần cuối làm bài: 2018-11-07 14:58:13
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Bà cháu. Phân biệt g/gh, s/x, ươn/ ương
Lần cuối làm bài: 2018-11-07 15:16:31
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cây xoài của ông em
Lần cuối làm bài: 2018-11-07 15:18:58
Lần cuối làm bài: 2018-11-07 15:24:16
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ hoa: I
Lần cuối làm bài: 2018-11-07 15:24:59
Lần cuối làm bài: 2018-11-07 15:44:34
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Chia buồn, an ủi
Lần cuối làm bài: 2018-11-07 15:45:32
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sự tích cây vú sữa
Lần cuối làm bài: 2018-11-07 16:31:32
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Sự tích cây vú sữa
Lần cuối làm bài: 2018-11-07 16:43:11
Lần cuối làm bài: 2018-11-07 16:58:03
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Điện thoại
Lần cuối làm bài: 2018-11-07 17:13:20
Lần cuối làm bài: 2018-11-07 17:20:17
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ hoa: K
Lần cuối làm bài: 2018-11-09 07:28:53
Lần cuối làm bài: 2018-11-09 07:43:33
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Gọi điện
Lần cuối làm bài: 2018-11-09 07:54:42
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bông hoa Niềm vui
Lần cuối làm bài: 2018-11-09 08:40:10
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Bông hoa niềm vui
Lần cuối làm bài: 2018-11-09 08:42:55
Lần cuối làm bài: 2018-11-09 08:55:12
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Quà của bố
Lần cuối làm bài: 2018-11-09 09:07:08
Lần cuối làm bài: 2018-11-09 09:15:39
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ hoa: L
Lần cuối làm bài: 2018-11-09 09:18:00
Lần cuối làm bài: 2018-11-09 09:23:37
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Kể về gia đình
Lần cuối làm bài: 2018-11-09 09:25:56
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Câu chuyện bó đũa
Lần cuối làm bài: 2018-11-09 09:55:56
Lần cuối làm bài: 2018-11-09 10:02:31
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nhắn tin
Lần cuối làm bài: 2018-11-09 10:04:44
Lần cuối làm bài: 2018-11-09 10:07:48
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: chữ M
Lần cuối làm bài: 2018-11-09 10:12:23
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Tiếng võng kêu. Phân biệt l/n, i/iê, ăt/ăc
Lần cuối làm bài: 2018-11-09 10:21:06
Lần cuối làm bài: 2018-11-09 10:26:21
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hai anh em
Lần cuối làm bài: 2020-03-31 22:22:23
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Hai anh em
Lần cuối làm bài: 2018-11-09 11:46:47
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Hai anh em. Phân biệt ai/ay, s/x, ât/âc
Lần cuối làm bài: 2018-11-12 08:40:48
Lần cuối làm bài: 2018-11-12 08:44:54
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: chữ N
Lần cuối làm bài: 2018-11-12 08:46:38
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Bé Hoa. Phân biệt ai/ay, s/x, ât/âc
Lần cuối làm bài: 2018-11-12 08:50:41
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Chia vui. Kể về anh chị em.
Lần cuối làm bài: 2018-11-12 08:53:02
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Con chó nhà hàng xóm
Lần cuối làm bài: 2018-11-12 08:59:36
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Con chó nhà hàng xóm
Lần cuối làm bài: 2018-11-12 09:06:03
Lần cuối làm bài: 2018-11-12 09:13:16
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thời gian biểu
Lần cuối làm bài: 2018-11-12 09:35:33
Lần cuối làm bài: 2018-11-12 09:50:20
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ O
Lần cuối làm bài: 2018-11-12 09:51:03
Lần cuối làm bài: 2018-11-12 09:54:49
Lần cuối làm bài: 2018-11-12 09:58:18
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tìm ngọc
Lần cuối làm bài: 2018-11-12 10:04:17
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Tìm ngọc
Lần cuối làm bài: 2018-11-12 10:08:32
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Tìm ngọc. Phân biệt ui/uy, r/d/gi, et/ec
Lần cuối làm bài: 2018-11-12 10:11:40
Lần cuối làm bài: 2018-11-12 10:37:56
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ Ô, Ơ
Lần cuối làm bài: 2018-11-12 10:19:13
Lần cuối làm bài: 2018-11-12 10:17:08
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Ngạc nhiên, thích thú. Lập thời gian biểu
Lần cuối làm bài: 2018-11-12 10:43:01
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về tập đọc
Lần cuối làm bài: 2018-11-12 10:48:40
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về tập làm văn
Lần cuối làm bài: 2018-11-12 11:40:28
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về chính tả
Lần cuối làm bài: 2018-11-12 13:44:17
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chuyện bốn mùa
Lần cuối làm bài: 2020-03-31 22:22:23
Lần cuối làm bài: 2018-11-12 14:33:59
Lần cuối làm bài: 2018-11-12 15:02:26
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ P
Lần cuối làm bài: 2018-11-12 15:04:30
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thư Trung thu
Lần cuối làm bài: 2018-11-12 15:13:54
Lần cuối làm bài: 2018-11-12 15:24:01
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Đáp lời chào, lời tự giới thiệu
Lần cuối làm bài: 2018-11-12 15:34:19
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ông Mạnh thắng Thần Gió
Lần cuối làm bài: 2018-11-12 16:04:53
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Gió. Phân biệt s/x, iêt/iêc
Lần cuối làm bài: 2018-11-12 16:19:53
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mùa xuân đến
Lần cuối làm bài: 2018-11-13 11:44:52
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ Q
Lần cuối làm bài: 2018-11-13 11:50:01
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Mưa bóng mây. Phân biệt s/x, iêt/iêc
Lần cuối làm bài: 2018-11-13 11:54:27
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Tả ngắn về bốn mùa
Lần cuối làm bài: 2018-11-12 16:49:09
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chim sơn ca và bông cúc trắng
Lần cuối làm bài: 2018-11-12 16:54:36
Lần cuối làm bài: 2018-11-13 13:54:30
Lần cuối làm bài: 2018-11-13 13:58:28
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ R
Lần cuối làm bài: 2018-11-13 13:59:41
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Vè chim
Lần cuối làm bài: 2018-11-13 14:06:59
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Sân chim. Phân biệt tr/ch, uôt/uôc
Lần cuối làm bài: 2018-11-13 14:13:12
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Đáp lời cảm ơn. Tả ngắn về loài chim
Lần cuối làm bài: 2018-11-13 14:16:49
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Một trí khôn hơn trăm trí khôn
Lần cuối làm bài: 2018-11-13 14:20:04
Lần cuối làm bài: 2018-11-13 14:23:28
Lần cuối làm bài: 2018-11-13 14:31:03
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ S
Lần cuối làm bài: 2018-11-13 14:33:54
Lần cuối làm bài: 2018-11-13 15:07:51
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Đáp lời xin lỗi. Tả ngắn về loài chim
Lần cuối làm bài: 2018-11-13 15:10:13
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bác sĩ Sói
Lần cuối làm bài: 2018-11-13 15:13:23
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Bác sĩ Sói. Phân biệt l/n, ươc/ươt
Lần cuối làm bài: 2018-11-13 15:16:15
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nội quy Đảo Khỉ
Lần cuối làm bài: 2018-11-13 15:18:03
Lần cuối làm bài: 2018-11-13 15:22:03
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ T
Lần cuối làm bài: 2018-11-13 15:27:20
Lần cuối làm bài: 2018-11-13 15:29:41
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Đáp lời khẳng định. Viết nội quy
Lần cuối làm bài: 2018-11-13 15:31:21
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Quả tim khỉ
Lần cuối làm bài: 2018-11-13 15:34:24
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Quả tim khỉ. Phân biệt s/x, uc/ut
Lần cuối làm bài: 2018-11-13 15:39:02
Lần cuối làm bài: 2018-11-14 10:08:37
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ U, Ư
Lần cuối làm bài: 2018-11-14 10:10:49
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Voi nhà
Lần cuối làm bài: 2018-11-14 10:14:38
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Voi nhà. Phân biệt s/x, uc/ut
Lần cuối làm bài: 2018-11-14 10:18:11
Lần cuối làm bài: 2018-11-14 10:20:03
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sơn Tinh, Thủy Tinh
Lần cuối làm bài: 2020-04-21 20:48:34
Lần cuối làm bài: 2018-11-14 10:29:00
Lần cuối làm bài: 2018-11-14 10:31:54
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ V
Lần cuối làm bài: 2018-11-14 10:33:54
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bé nhìn biển
Lần cuối làm bài: 2018-11-14 10:37:10
Lần cuối làm bài: 2018-11-14 10:41:29
Lần cuối làm bài: 2018-11-14 10:46:21
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tôm Càng và Cá Con
Lần cuối làm bài: 2018-11-14 13:40:05
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Vì sao cá không biết nói? Phân biệt r/d, ưc/ut
Lần cuối làm bài: 2018-11-14 13:45:39
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sông Hương
Lần cuối làm bài: 2018-11-14 13:48:54
Lần cuối làm bài: 2018-11-14 13:52:14
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ X
Lần cuối làm bài: 2018-11-14 14:00:33
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Đáp lời đồng ý. Tả ngắn về biển
Lần cuối làm bài: 2018-11-14 14:08:10
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về tập đọc
Lần cuối làm bài: 2018-11-14 14:21:21
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Kho báu
Lần cuối làm bài: 2018-11-14 15:16:11
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Kho báu. Phân biệt: ua/ uơ, l/n, ên/ênh
Lần cuối làm bài: 2018-11-14 15:19:27
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ Y
Lần cuối làm bài: 2018-11-14 15:28:39
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cây dừa
Lần cuối làm bài: 2018-11-14 15:32:45
Lần cuối làm bài: 2018-11-14 15:38:50
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Đáp lời chia vui. Tả ngắn về cây cối
Lần cuối làm bài: 2018-11-16 08:34:42
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Những quả đào
Lần cuối làm bài: 2018-11-16 08:44:25
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Những quả đào. Phân biệt s/x, in/inh
Lần cuối làm bài: 2018-11-16 09:11:40
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cây đa quê hương
Lần cuối làm bài: 2018-11-16 09:26:29
Lần cuối làm bài: 2018-11-16 09:40:24
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Hoa phượng. Phân biệt s/x, in/inh
Lần cuối làm bài: 2018-11-16 09:44:00
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Đáp lời chia vui. Nghe - trả lời câu hỏi
Lần cuối làm bài: 2018-11-16 09:55:41
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ai ngoan sẽ được thưởng
Lần cuối làm bài: 2018-11-16 10:24:45
Lần cuối làm bài: 2018-11-16 10:27:21
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ ngữ về Bác Hồ
Lần cuối làm bài: 2018-11-16 10:32:18
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cháu nhớ Bác Hồ
Lần cuối làm bài: 2018-11-16 10:50:17
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Cháu nhớ Bác Hồ. Phân biệt tr/ch, êt/êch
Lần cuối làm bài: 2018-11-16 11:12:04
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Nghe - trả lời câu hỏi
Lần cuối làm bài: 2018-11-16 11:14:32
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chiếc rễ đa tròn
Lần cuối làm bài: 2018-11-16 11:33:32
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Quyển sổ liên lạc.
Lần cuối làm bài: 2018-11-16 14:20:31
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cây và hoa bên lăng Bác
Lần cuối làm bài: 2018-11-16 13:55:32
Lần cuối làm bài: 2018-11-16 13:59:06
Lần cuối làm bài: 2018-11-16 14:02:19
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Đáp lời khen ngợi. Tả ngắn về Bác Hồ
Lần cuối làm bài: 2018-11-16 14:04:52
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chuyện quả bầu
Lần cuối làm bài: 2018-11-16 14:07:47
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Chuyện quả bầu. Phân biệt l/n, v/d
Lần cuối làm bài: 2018-11-16 14:16:24
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Từ trái nghĩa. Dấu chấm, dấu phẩy
Lần cuối làm bài: 2018-11-16 14:24:05
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tiếng chổi tre
Lần cuối làm bài: 2018-11-16 14:27:57
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Tiếng chổi tre. Phân biệt l/n, it/ich
Lần cuối làm bài: 2018-11-16 14:32:57
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Đáp lời từ chối. Đọc sổ liên lạc
Lần cuối làm bài: 2018-11-16 14:35:26
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bóp nát quả cam
Lần cuối làm bài: 2018-11-16 14:40:13
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Bóp nát quả cam. Phân biệt s/x, i/iê
Lần cuối làm bài: 2018-11-16 14:46:16
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ chỉ nghề nghiệp
Lần cuối làm bài: 2018-11-19 08:25:37
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lượm
Lần cuối làm bài: 2018-11-19 08:44:27
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Lượm. Phân biệt s/x, i/iê
Lần cuối làm bài: 2018-11-19 08:48:08
Lần cuối làm bài: 2018-11-19 08:52:44
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người làm đồ chơi
Lần cuối làm bài: 2018-11-19 08:57:58
Lần cuối làm bài: 2018-11-19 09:01:14
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đàn bê của anh Hồ Giáo
Lần cuối làm bài: 2018-11-19 09:30:23
Lần cuối làm bài: 2018-11-19 09:21:52
Lần cuối làm bài: 2018-11-19 09:38:29
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Kể ngắn về người thân
Lần cuối làm bài: 2018-11-19 09:40:29
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về tập đọc
Lần cuối làm bài: 2020-03-31 22:22:23
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về chính tả
Lần cuối làm bài: 2018-11-19 10:25:41
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2018-11-19 10:31:49
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Tập làm văn
Lần cuối làm bài: 2018-11-19 10:51:18
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cậu bé thông minh
Lần cuối làm bài: 2018-11-19 13:56:28
Lần cuối làm bài: 2018-11-19 14:26:04
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hai bàn tay em
Lần cuối làm bài: 2018-11-19 15:23:19
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Ôn về từ chỉ sự vật. So sánh
Lần cuối làm bài: 2018-11-19 15:27:31
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Chơi chuyền. Phân biệt ao/ oao, l/n, an/ ang
Lần cuối làm bài: 2018-11-19 15:59:30
Lần cuối làm bài: 2018-11-20 07:56:54
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ai có lỗi?
Lần cuối làm bài: 2018-11-20 08:14:39
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Ai có lỗi? Phân biệt uêch/ uyu, s/x, ăn /ăng
Lần cuối làm bài: 2018-11-20 08:29:37
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Khi mẹ vắng nhà
Lần cuối làm bài: 2018-11-20 08:42:51
Lần cuối làm bài: 2018-11-20 08:50:53
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cô giáo tí hon
Lần cuối làm bài: 2018-11-20 08:56:40
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Cô giáo tí hon. Phân biệt s/x, ăn/ ăng
Lần cuối làm bài: 2018-11-20 09:45:03
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Viết đơn
Lần cuối làm bài: 2018-11-20 09:49:33
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu
Lần cuối làm bài: 2018-11-28 17:01:36
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Cấu tạo của tiếng
Lần cuối làm bài: 2018-11-28 17:16:44
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Sự tích hồ Ba Bể
Lần cuối làm bài: 2018-11-28 17:23:17
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mẹ ốm
Lần cuối làm bài: 2020-03-31 22:22:23
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Thế nào là kể chuyện?
Lần cuối làm bài: 2018-11-30 10:05:58
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về cấu tạo của tiếng
Lần cuối làm bài: 2018-11-30 10:39:00
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Nhân vật trong truyện
Lần cuối làm bài: 2018-11-30 11:38:03
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2018-12-03 08:01:23
Lần cuối làm bài: 2018-12-03 08:26:24
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Truyện cổ nước mình
Lần cuối làm bài: 2018-12-03 08:46:42
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Kể lại hành động của nhân vật
Lần cuối làm bài: 2018-12-03 08:47:26
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Dấu hai chấm
Lần cuối làm bài: 2018-12-03 08:51:27
Lần cuối làm bài: 2018-12-03 08:54:26
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thư thăm bạn
Lần cuối làm bài: 2018-12-03 08:58:40
Lần cuối làm bài: 2018-12-03 09:02:20
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Từ đơn và từ phức
Lần cuối làm bài: 2018-12-03 09:09:23
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người ăn xin
Lần cuối làm bài: 2018-12-03 09:12:22
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Kể lại lời nói, ý nghĩ của nhân vật
Lần cuối làm bài: 2018-12-03 09:16:43
Lần cuối làm bài: 2018-12-03 09:19:59
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thư gửi học sinh
Lần cuối làm bài: 2018-12-22 14:19:15
Lần cuối làm bài: 2018-12-22 14:37:45
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Lý Tự Trọng
Lần cuối làm bài: 2018-12-22 15:04:34
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Quang cảnh làng mạc ngày mùa
Lần cuối làm bài: 2018-12-22 15:23:14
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Cấu tạo của bài văn tả cảnh
Lần cuối làm bài: 2018-12-22 15:30:44
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về từ đồng nghĩa
Lần cuối làm bài: 2018-12-22 15:34:05
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh
Lần cuối làm bài: 2018-12-22 15:41:54
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nghìn năm văn hiến
Lần cuối làm bài: 2018-12-22 15:45:23
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sắc màu em yêu
Lần cuối làm bài: 2018-12-22 16:48:55
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về từ đồng nghĩa
Lần cuối làm bài: 2018-12-24 11:32:59
Lần cuối làm bài: 2018-10-31 15:28:55
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chiếc áo len
Lần cuối làm bài: 2018-11-20 10:15:01
Lần cuối làm bài: 2018-11-20 10:18:31
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Quạt cho bà ngủ
Lần cuối làm bài: 2018-11-20 10:40:11
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: So sánh. Dấu chấm
Lần cuối làm bài: 2018-11-20 14:25:47
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chú Sẻ và bông hoa bằng lăng
Lần cuối làm bài: 2018-11-20 14:27:36
Lần cuối làm bài: 2018-11-20 14:33:53
Lần cuối làm bài: 2018-11-20 14:41:25
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người mẹ
Lần cuối làm bài: 2018-11-20 09:58:59
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mẹ vắng nhà ngày bão
Lần cuối làm bài: 2018-11-20 14:49:56
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ông ngoại.
Lần cuối làm bài: 2018-11-20 15:55:25
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Ông ngoại. Vần "oay". Phân biệt d/r/gi, ân/âng
Lần cuối làm bài: 2018-11-20 16:20:18
Lần cuối làm bài: 2018-11-20 16:27:00
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người lính dũng cảm
Lần cuối làm bài: 2018-11-20 17:12:17
Lần cuối làm bài: 2018-11-21 11:27:12
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mùa thu của em
Lần cuối làm bài: 2018-11-21 11:43:08
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: So sánh
Lần cuối làm bài: 2018-11-21 13:45:29
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cuộc họp của chữ viết
Lần cuối làm bài: 2018-11-21 13:49:36
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Mùa thu của em. Vần "oam". Phân biệt l/n, en/eng
Lần cuối làm bài: 2018-11-21 13:51:35
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bài tập làm văn
Lần cuối làm bài: 2018-11-21 13:55:01
Lần cuối làm bài: 2018-11-21 13:57:31
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ngày khai trường
Lần cuối làm bài: 2018-11-21 13:58:52
Lần cuối làm bài: 2018-11-21 14:03:26
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nhớ lại buổi đầu đi học
Lần cuối làm bài: 2018-11-21 14:06:18
Lần cuối làm bài: 2018-11-21 14:09:24
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Kể lại buổi đầu em đi học
Lần cuối làm bài: 2018-11-21 14:11:29
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Một người chính trực
Lần cuối làm bài: 2018-12-03 09:27:52
Lần cuối làm bài: 2018-12-03 09:30:19
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Từ ghép và từ láy
Lần cuối làm bài: 2018-12-03 09:34:44
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Cốt truyện
Lần cuối làm bài: 2018-12-03 09:39:56
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về từ ghép và từ láy
Lần cuối làm bài: 2018-12-03 10:04:51
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Những hạt thóc giống. Phân biệt l/n, en/eng
Lần cuối làm bài: 2018-12-03 10:22:58
Lần cuối làm bài: 2018-12-03 10:25:34
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Gà Trống và Cáo
Lần cuối làm bài: 2018-12-03 10:35:37
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Đoạn văn trong bài văn kể chuyện
Lần cuối làm bài: 2018-12-03 10:49:12
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nỗi dằn vặt của An-đrây-ca
Lần cuối làm bài: 2018-12-03 11:03:27
Lần cuối làm bài: 2018-12-03 11:43:40
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Danh từ chung và danh từ riêng
Lần cuối làm bài: 2018-12-03 14:33:43
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chị em tôi
Lần cuối làm bài: 2018-12-03 14:38:00
Lần cuối làm bài: 2018-12-03 14:45:05
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện
Lần cuối làm bài: 2018-12-03 14:49:05
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tre Việt Nam
Lần cuối làm bài: 2018-12-03 09:37:43
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cô giáo lớp em
Lần cuối làm bài: 2018-11-06 11:56:09
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đổi giày
Lần cuối làm bài: 2018-11-06 14:22:15
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trận bóng dưới lòng đường
Lần cuối làm bài: 2018-11-21 14:14:21
Lần cuối làm bài: 2018-11-21 14:17:46
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lừa và ngựa
Lần cuối làm bài: 2018-11-21 14:35:38
Lần cuối làm bài: 2018-11-21 14:20:41
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bận
Lần cuối làm bài: 2018-11-21 14:23:29
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Bận. Phân biệt en/oen, tr/ch, iên/iêng
Lần cuối làm bài: 2018-11-21 14:27:20
Lần cuối làm bài: 2018-11-21 14:30:37
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Các em nhỏ và cụ già
Lần cuối làm bài: 2018-11-21 14:37:38
Lần cuối làm bài: 2018-11-21 14:40:05
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tiếng ru
Lần cuối làm bài: 2018-11-21 14:42:20
Lần cuối làm bài: 2018-11-23 08:20:16
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Những tiếng chuông reo
Lần cuối làm bài: 2018-11-23 08:23:10
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Tiếng ru. Phân biệt d/gi/r, uôn/uông
Lần cuối làm bài: 2018-11-23 08:26:12
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Kể về người hàng xóm
Lần cuối làm bài: 2018-11-23 08:28:18
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trung thu độc lập
Lần cuối làm bài: 2018-12-03 15:06:51
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Gà Trống và Cáo. Phân biệt tr/ch, ươn/ương
Lần cuối làm bài: 2018-12-03 15:45:00
Lần cuối làm bài: 2018-12-04 11:43:11
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ở Vương quốc Tương Lai
Lần cuối làm bài: 2018-12-04 11:47:03
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện
Lần cuối làm bài: 2018-12-04 13:39:03
Lần cuối làm bài: 2018-12-04 13:41:09
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập phát triển câu chuyện
Lần cuối làm bài: 2018-12-04 13:43:11
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nếu chúng mình có phép lạ
Lần cuối làm bài: 2018-12-04 13:50:21
Lần cuối làm bài: 2018-12-04 13:54:14
Lần cuối làm bài: 2018-12-04 13:57:57
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đôi giày ba ta màu xanh
Lần cuối làm bài: 2018-12-04 13:46:50
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Dấu ngoặc kép
Lần cuối làm bài: 2018-12-04 14:06:17
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập phát triển câu chuyện
Lần cuối làm bài: 2018-12-04 14:10:46
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thưa chuyện với mẹ
Lần cuối làm bài: 2018-12-04 14:14:14
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Thợ rèn. Phân biệt l/n, uôn/uông
Lần cuối làm bài: 2018-12-04 14:26:17
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Ước mơ
Lần cuối làm bài: 2018-12-04 14:32:40
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Tập viết thư và phong bì thư
Lần cuối làm bài: 2018-11-23 09:45:46
Lần cuối làm bài: 2018-11-23 09:32:51
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Giọng quê hương
Lần cuối làm bài: 2018-11-23 09:29:20
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Tập đọc
Lần cuối làm bài: 2018-11-23 08:46:30
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Chính tả
Lần cuối làm bài: 2018-11-23 08:56:29
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập Luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2018-11-23 09:07:31
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Quê hương
Lần cuối làm bài: 2018-11-23 09:38:27
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: So sánh. Dấu chấm.
Lần cuối làm bài: 2018-11-23 09:41:29
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thư gửi bà
Lần cuối làm bài: 2018-11-23 09:43:42
Lần cuối làm bài: 2018-11-23 09:25:10
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đất quý, đất yêu
Lần cuối làm bài: 2018-11-23 09:48:32
Lần cuối làm bài: 2018-11-23 09:51:12
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Vẽ quê hương
Lần cuối làm bài: 2018-11-23 10:00:53
Lần cuối làm bài: 2018-11-23 10:08:58
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chõ bánh khúc của dì tôi
Lần cuối làm bài: 2018-11-23 10:22:26
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Vẽ quê hương. Phân biệt s/x, ươn/ương
Lần cuối làm bài: 2018-11-23 10:44:24
Lần cuối làm bài: 2018-11-23 10:58:12
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Tập đọc
Lần cuối làm bài: 2018-12-04 14:37:58
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Chính tả
Lần cuối làm bài: 2018-12-04 15:00:03
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2018-12-04 15:05:13
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập 2
Lần cuối làm bài: 2018-12-04 15:39:19
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ông Trạng thả diều
Lần cuối làm bài: 2018-12-04 16:06:54
Lần cuối làm bài: 2018-12-04 16:14:09
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về động từ
Lần cuối làm bài: 2018-12-04 16:19:25
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Có chí thì nên
Lần cuối làm bài: 2018-12-04 16:21:41
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Mở bài trong bài văn kể chuyện
Lần cuối làm bài: 2018-07-18 15:15:23
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: "Vua tàu thủy" Bạch Thái Bưởi
Lần cuối làm bài: 2018-12-04 16:49:24
Lần cuối làm bài: 2018-12-04 16:59:00
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Ý chí - Nghị lực
Lần cuối làm bài: 2018-12-04 17:02:33
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Vẽ trứng
Lần cuối làm bài: 2018-12-04 17:04:54
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Kết bài trong bài văn kể chuyện
Lần cuối làm bài: 2018-12-04 17:07:56
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Tính từ (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2018-12-04 17:18:35
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người tìm đường lên các vì sao
Lần cuối làm bài: 2018-12-05 11:26:45
Lần cuối làm bài: 2018-12-05 11:30:49
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Ý chí - Nghị lực
Lần cuối làm bài: 2018-12-05 11:32:56
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Văn hay chữ tốt
Lần cuối làm bài: 2018-12-05 11:42:42
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Câu hỏi và dấu chấm hỏi
Lần cuối làm bài: 2018-12-05 11:47:37
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Ôn tập văn kể chuyện
Lần cuối làm bài: 2018-12-05 11:51:15
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nắng phương Nam
Lần cuối làm bài: 2018-11-23 11:30:06
Lần cuối làm bài: 2020-03-31 22:22:23
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cảnh đẹp non sông
Lần cuối làm bài: 2018-11-26 07:57:46
Lần cuối làm bài: 2018-11-26 08:01:56
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Luôn nghĩ đến miền Nam
Lần cuối làm bài: 2018-11-26 08:04:47
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Cảnh đẹp non sông. Phân biệt tr/ch, at/ac
Lần cuối làm bài: 2018-11-26 08:11:34
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Nói, viết về cảnh đẹp đất nước
Lần cuối làm bài: 2018-11-26 08:14:05
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người con của Tây Nguyên
Lần cuối làm bài: 2018-11-26 08:23:05
Lần cuối làm bài: 2018-11-26 08:29:52
Lần cuối làm bài: 2018-11-26 08:37:32
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cửa Tùng
Lần cuối làm bài: 2018-11-26 08:41:32
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Viết thư
Lần cuối làm bài: 2018-11-26 08:54:54
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đi chợ
Lần cuối làm bài: 2018-11-07 15:00:13
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mẹ
Lần cuối làm bài: 2018-11-07 16:25:04
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Há miệng chờ sung
Lần cuối làm bài: 2018-11-09 08:00:52
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tiếng võng kêu
Lần cuối làm bài: 2018-11-09 09:29:09
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bé Hoa
Lần cuối làm bài: 2018-11-09 10:32:19
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bán chó
Lần cuối làm bài: 2018-11-09 10:55:05
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Tập làm văn
Lần cuối làm bài: 2018-11-23 09:13:16
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn : Tập tổ chức cuộc họp
Lần cuối làm bài: 2018-11-20 16:29:31
Lần cuối làm bài: 2020-04-03 17:03:02
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thêm sừng cho ngựa
Lần cuối làm bài: 2018-11-12 10:40:15
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người liên lạc nhỏ
Lần cuối làm bài: 2018-11-26 08:58:24
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nhớ Việt Bắc
Lần cuối làm bài: 2018-11-26 09:13:57
Lần cuối làm bài: 2018-11-26 09:17:02
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Một trường tiểu học vùng cao
Lần cuối làm bài: 2018-11-26 09:21:41
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Nhớ Việt Bắc. Phân biệt au/âu, l/n, i/iê
Lần cuối làm bài: 2018-11-26 09:26:12
Lần cuối làm bài: 2018-11-26 09:28:16
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hũ bạc của người cha
Lần cuối làm bài: 2018-11-26 09:40:28
Lần cuối làm bài: 2018-11-26 09:44:25
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nhà bố ở
Lần cuối làm bài: 2018-11-26 09:48:48
Lần cuối làm bài: 2018-11-26 09:51:20
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nhà rông ở Tây Nguyên
Lần cuối làm bài: 2018-11-26 09:56:03
Lần cuối làm bài: 2018-11-26 10:01:28
Lần cuối làm bài: 2018-11-26 10:03:56
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đôi bạn
Lần cuối làm bài: 2018-11-26 10:08:08
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Đôi bạn. Phân biệt tr/ch, dấu hỏi/dấu ngã
Lần cuối làm bài: 2018-11-26 10:12:41
Lần cuối làm bài: 2018-11-26 10:18:43
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ba điều ước
Lần cuối làm bài: 2018-11-26 10:20:55
Lần cuối làm bài: 2018-11-26 10:26:07
Lần cuối làm bài: 2018-11-26 10:29:14
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mồ Côi xử kiện
Lần cuối làm bài: 2018-11-26 10:32:39
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Vầng trăng quê em. Phân biệt d/gi/r, ăt/ăc
Lần cuối làm bài: 2018-11-26 10:36:26
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Anh Đom Đóm
Lần cuối làm bài: 2018-11-26 10:39:39
Lần cuối làm bài: 2018-11-26 10:43:41
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Âm thanh thành phố
Lần cuối làm bài: 2018-11-26 10:47:04
Lần cuối làm bài: 2018-11-26 10:51:20
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Viết về thành thị, nông thôn.
Lần cuối làm bài: 2018-11-26 10:56:08
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về tập đọc
Lần cuối làm bài: 2018-11-26 11:10:53
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về chính tả
Lần cuối làm bài: 2018-11-26 11:15:06
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2018-11-26 11:18:18
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về tập làm văn
Lần cuối làm bài: 2018-11-26 11:20:53
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Về quê ngoại
Lần cuối làm bài: 2018-11-26 10:14:38
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chú Đất Nung
Lần cuối làm bài: 2020-03-31 22:22:23
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Chiếc áo búp bê. Phân biệt s/x, ât/âc
Lần cuối làm bài: 2018-12-05 13:58:28
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về câu hỏi
Lần cuối làm bài: 2018-12-05 14:02:46
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chú Đất Nung (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2018-12-05 14:05:07
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Thế nào là miêu tả?
Lần cuối làm bài: 2018-12-05 14:12:03
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Dùng câu hỏi vào mục đích khác
Lần cuối làm bài: 2018-12-05 14:16:49
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Cấu tạo bài văn miêu tả đồ vật
Lần cuối làm bài: 2018-12-05 14:36:19
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cánh diều tuổi thơ
Lần cuối làm bài: 2018-12-05 14:38:39
Lần cuối làm bài: 2018-12-05 16:53:52
Lần cuối làm bài: 2018-12-05 16:55:46
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tuổi Ngựa
Lần cuối làm bài: 2018-12-05 16:57:36
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập miêu tả đồ vật
Lần cuối làm bài: 2018-12-05 17:00:30
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Giữ phép lịch sự khi đặt câu hỏi
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 09:37:24
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Quan sát và miêu tả đồ vật
Lần cuối làm bài: 2018-12-05 17:05:40
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Kéo co
Lần cuối làm bài: 2018-12-05 17:12:14
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Kéo co. Phân biệt r/d/gi, ât/âc
Lần cuối làm bài: 2018-12-05 17:18:20
Lần cuối làm bài: 2018-12-05 17:27:36
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trong quán ăn "Ba cá bống"
Lần cuối làm bài: 2020-03-31 22:22:23
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập giới thiệu địa phương
Lần cuối làm bài: 2018-12-10 08:35:17
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Câu kể
Lần cuối làm bài: 2018-12-10 09:18:15
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập miêu tả đồ vật
Lần cuối làm bài: 2018-12-10 09:54:26
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Rất nhiều mặt trăng
Lần cuối làm bài: 2020-03-31 22:22:23
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Rất nhiều mặt trăng (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2018-12-10 14:33:50
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Đoạn văn trong bài văn miêu tả đồ vật
Lần cuối làm bài: 2018-12-10 15:13:01
Lần cuối làm bài: 2018-12-10 16:25:32
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Tập đọc
Lần cuối làm bài: 2018-12-11 14:26:42
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Câu kể Ai làm gì?
Lần cuối làm bài: 2018-12-10 14:03:49
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hai Bà Trưng
Lần cuối làm bài: 2018-11-26 13:46:47
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Hai Bà Trưng. Phân biệt l/n, iêt/iêc
Lần cuối làm bài: 2018-11-26 13:49:54
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bộ đội về làng
Lần cuối làm bài: 2018-11-26 13:52:19
Lần cuối làm bài: 2018-11-26 13:55:21
Lần cuối làm bài: 2018-11-27 15:56:44
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Trần Bình Trọng. Phân biệt l/n, iêt/iêc
Lần cuối làm bài: 2018-11-27 16:02:14
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Nghe kể: Chàng trai làng Phù Ủng
Lần cuối làm bài: 2018-11-27 16:04:12
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ở lại với chiến khu
Lần cuối làm bài: 2018-11-27 16:08:15
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Ở lại với chiến khu. Phân biệt s/x, uôt/uôc
Lần cuối làm bài: 2018-11-27 16:11:27
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chú ở bên Bác Hồ
Lần cuối làm bài: 2018-11-27 16:14:08
Lần cuối làm bài: 2018-11-27 16:18:50
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trên đường mòn Hồ Chí Minh
Lần cuối làm bài: 2018-11-27 16:24:17
Lần cuối làm bài: 2018-11-27 16:29:34
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Báo cáo hoạt động
Lần cuối làm bài: 2018-11-27 16:31:06
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ông tổ nghề thêu
Lần cuối làm bài: 2018-11-27 16:35:29
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bàn tay cô giáo
Lần cuối làm bài: 2018-11-27 16:50:02
Lần cuối làm bài: 2018-11-27 16:55:42
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người trí thức yêu nước
Lần cuối làm bài: 2018-11-27 16:59:13
Lần cuối làm bài: 2018-11-27 17:07:05
Lần cuối làm bài: 2018-11-27 17:09:45
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nhà bác học và bà cụ
Lần cuối làm bài: 2018-11-28 14:02:32
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Ê-đi-xơn. Phân biệt tr/ch, dấu hỏi/ dấu ngã
Lần cuối làm bài: 2018-11-28 14:06:15
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cái cầu
Lần cuối làm bài: 2018-11-28 14:09:31
Lần cuối làm bài: 2018-11-28 14:13:26
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chiếc máy bơm
Lần cuối làm bài: 2018-11-28 14:19:15
Lần cuối làm bài: 2018-11-28 14:23:16
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nhà ảo thuật
Lần cuối làm bài: 2018-11-28 14:28:00
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Nghe nhạc. Phân biệt l/n, ut/uc
Lần cuối làm bài: 2018-11-28 14:30:16
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Em vẽ Bác Hồ
Lần cuối làm bài: 2018-11-28 14:32:55
Lần cuối làm bài: 2018-11-28 14:35:40
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chương trình xiếc đặc sắc
Lần cuối làm bài: 2018-11-28 14:37:16
Lần cuối làm bài: 2018-11-28 14:40:42
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Kể lại một buổi biểu diễn nghệ thuật
Lần cuối làm bài: 2018-11-28 16:50:53
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đối đáp với vua
Lần cuối làm bài: 2018-11-28 11:35:40
Lần cuối làm bài: 2018-11-28 11:41:53
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mặt trời mọc ở đằng... tây!
Lần cuối làm bài: 2018-11-28 11:43:52
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Tiếng đàn. Phân biệt s/x, dấu hỏi/dấu ngã
Lần cuối làm bài: 2018-11-28 13:53:05
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Nghe kể: Người bán quạt may mắn
Lần cuối làm bài: 2018-11-28 13:57:51
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hội vật
Lần cuối làm bài: 2018-11-27 11:36:42
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Hội vật. Phân biệt tr/ch, ưt/ưc
Lần cuối làm bài: 2018-11-27 11:40:55
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hội đua voi ở Tây Nguyên
Lần cuối làm bài: 2018-11-27 11:43:43
Lần cuối làm bài: 2018-11-27 11:46:20
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ngày hội rừng xanh
Lần cuối làm bài: 2018-11-27 11:49:31
Lần cuối làm bài: 2018-11-27 11:53:11
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Kể về lễ hội
Lần cuối làm bài: 2018-11-27 13:43:10
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử
Lần cuối làm bài: 2018-11-27 13:47:38
Lần cuối làm bài: 2018-11-27 13:52:26
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đi hội chùa Hương
Lần cuối làm bài: 2018-11-27 13:56:22
Lần cuối làm bài: 2018-11-27 14:01:00
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Rước đèn ông sao.
Lần cuối làm bài: 2018-11-27 14:03:45
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Rước đèn ông sao. Phân biệt r/d/gi, ên/ênh
Lần cuối làm bài: 2018-11-27 14:08:00
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Kể về một ngày hội
Lần cuối làm bài: 2018-11-27 14:10:34
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Tập đọc
Lần cuối làm bài: 2018-11-27 14:13:11
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Chính tả
Lần cuối làm bài: 2018-11-27 14:17:19
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2018-11-27 14:23:59
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Tập làm văn
Lần cuối làm bài: 2018-11-27 14:28:04
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cuộc chạy đua trong rừng
Lần cuối làm bài: 2018-11-27 14:38:37
Lần cuối làm bài: 2018-11-27 14:43:38
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cùng vui chơi
Lần cuối làm bài: 2018-11-27 14:47:05
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bản tin
Lần cuối làm bài: 2018-11-27 14:54:24
Lần cuối làm bài: 2018-11-27 14:57:39
Lần cuối làm bài: 2018-11-27 15:00:56
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Buổi học thể dục
Lần cuối làm bài: 2018-11-27 15:04:57
Lần cuối làm bài: 2018-11-27 15:08:01
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bé thành phi công
Lần cuối làm bài: 2018-11-27 15:13:34
Lần cuối làm bài: 2018-11-27 15:16:53
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục
Lần cuối làm bài: 2018-11-27 15:21:14
Lần cuối làm bài: 2018-11-27 15:24:52
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Viết về một trận thi đấu thể thao
Lần cuối làm bài: 2018-11-27 15:26:08
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua
Lần cuối làm bài: 2018-11-26 17:15:52
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Liên hợp quốc. Phân biệt tr/ch, êt/êch
Lần cuối làm bài: 2018-11-27 15:28:25
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Một mái nhà chung
Lần cuối làm bài: 2018-11-27 15:32:19
Lần cuối làm bài: 2018-11-27 15:35:24
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ngọn lửa Ô-lim-pích
Lần cuối làm bài: 2018-11-27 15:40:23
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Một mái nhà chung. Phân biệt tr/ch, êt/êch
Lần cuối làm bài: 2018-11-27 15:42:31
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Viết thư
Lần cuối làm bài: 2018-11-27 15:44:58
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bác sĩ Y-éc-xanh
Lần cuối làm bài: 2018-11-26 15:35:33
Lần cuối làm bài: 2018-11-26 15:38:46
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bài hát trồng cây
Lần cuối làm bài: 2018-11-26 15:40:06
Lần cuối làm bài: 2018-11-26 15:42:32
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Con cò
Lần cuối làm bài: 2018-11-26 16:17:29
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Thảo luận về bảo vệ môi trường
Lần cuối làm bài: 2018-11-26 17:11:16
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người đi săn và con vượn
Lần cuối làm bài: 2018-11-26 14:42:26
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Ngôi nhà chung. Phân biệt l/n, v/d
Lần cuối làm bài: 2018-11-26 15:15:42
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mè hoa lượn sóng
Lần cuối làm bài: 2018-11-26 15:19:07
Lần cuối làm bài: 2018-11-26 15:22:19
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cuốn sổ tay
Lần cuối làm bài: 2018-11-26 15:28:03
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Hạt mưa. Phân biệt l/n, v/d
Lần cuối làm bài: 2018-11-26 15:30:43
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Nói, viết về bảo vệ môi trường
Lần cuối làm bài: 2018-11-26 15:32:06
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cóc kiện Trời
Lần cuối làm bài: 2018-11-26 14:22:13
Lần cuối làm bài: 2018-11-26 14:24:51
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mặt trời xanh của tôi
Lần cuối làm bài: 2018-11-26 14:27:41
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Nhân hóa
Lần cuối làm bài: 2018-11-26 14:31:24
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Quà của đồng nội
Lần cuối làm bài: 2018-11-26 14:34:32
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Quà của đồng nội. Phân biệt s/x, o/ô
Lần cuối làm bài: 2018-11-26 14:36:51
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Ghi chép sổ tay
Lần cuối làm bài: 2018-11-26 14:39:06
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sự tích chú Cuội cung trăng
Lần cuối làm bài: 2018-11-26 13:59:14
Lần cuối làm bài: 2018-11-26 14:02:40
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mưa
Lần cuối làm bài: 2018-11-26 14:06:29
Lần cuối làm bài: 2018-11-26 14:08:14
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trên con tàu vũ trụ
Lần cuối làm bài: 2018-11-26 14:10:36
Lần cuối làm bài: 2018-11-26 14:14:18
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Vươn tới các vì sao. Ghi chép sổ tay
Lần cuối làm bài: 2018-11-26 14:15:37
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bốn anh tài
Lần cuối làm bài: 2018-12-11 11:45:17
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì?
Lần cuối làm bài: 2020-03-31 22:22:23
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chuyện cổ tích về loài người
Lần cuối làm bài: 2018-12-14 11:28:10
Lần cuối làm bài: 2018-12-14 11:31:26
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ về Tài năng
Lần cuối làm bài: 2018-12-14 11:44:55
Lần cuối làm bài: 2018-12-14 11:46:41
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bốn anh tài (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2018-12-14 11:49:59
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về câu kể Ai làm gì?
Lần cuối làm bài: 2018-12-18 11:50:49
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trống đồng Đông Sơn
Lần cuối làm bài: 2018-12-21 09:30:14
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Miêu tả đồ vật (kiểm tra viết)
Lần cuối làm bài: 2020-03-31 22:22:23
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập giới thiệu địa phương
Lần cuối làm bài: 2018-12-22 07:46:21
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa
Lần cuối làm bài: 2018-12-22 07:51:07
Lần cuối làm bài: 2018-12-22 08:17:41
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Câu kể Ai thế nào?
Lần cuối làm bài: 2018-12-22 08:38:04
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bè xuôi sông La
Lần cuối làm bài: 2018-12-22 08:59:40
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai thế nào?
Lần cuối làm bài: 2018-12-22 09:20:48
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Cấu tạo bài văn miêu tả cây cối
Lần cuối làm bài: 2018-12-22 09:29:06
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lá thư nhầm địa chỉ
Lần cuối làm bài: 2018-11-12 14:40:14
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chim rừng Tây Nguyên
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 16:15:24
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sư Tử xuất quân
Lần cuối làm bài: 2018-11-13 15:25:15
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Gấu trắng là chúa tò mò
Lần cuối làm bài: 2018-11-14 10:01:45
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cá sấu sợ cá mập
Lần cuối làm bài: 2018-11-14 14:02:54
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Sông Hương. Phân biệt r/d/gi, ưc/ưt
Lần cuối làm bài: 2018-11-14 13:55:58
Lần cuối làm bài: 2018-11-16 11:46:52
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sầu riêng
Lần cuối làm bài: 2018-12-22 09:34:40
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hoa học trò
Lần cuối làm bài: 2018-12-22 10:49:24
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Chợ Tết. Phân biệt s/x, ưt/ưc
Lần cuối làm bài: 2018-12-22 10:54:44
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Dấu gạch ngang
Lần cuối làm bài: 2018-12-22 10:58:35
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ
Lần cuối làm bài: 2018-12-22 11:05:49
Lần cuối làm bài: 2018-12-22 11:13:47
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Cái đẹp
Lần cuối làm bài: 2018-12-22 11:17:33
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Vẽ về cuộc sống an toàn
Lần cuối làm bài: 2018-12-22 10:40:38
Lần cuối làm bài: 2018-12-22 10:38:18
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Câu kể Ai là gì?
Lần cuối làm bài: 2018-12-22 10:33:09
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đoàn thuyền đánh cá
Lần cuối làm bài: 2018-12-22 10:26:58
Lần cuối làm bài: 2018-12-22 10:17:25
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai là gì?
Lần cuối làm bài: 2018-12-22 10:07:49
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Khuất phục tên cướp biển
Lần cuối làm bài: 2018-12-11 14:53:04
Lần cuối làm bài: 2018-12-11 15:12:36
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì?
Lần cuối làm bài: 2018-12-11 15:17:21
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bài thơ về tiểu đội xe không kính
Lần cuối làm bài: 2018-12-11 15:21:24
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập tóm tắt tin tức
Lần cuối làm bài: 2018-12-11 15:23:17
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Dũng cảm
Lần cuối làm bài: 2018-12-11 15:32:11
Lần cuối làm bài: 2018-12-11 15:39:31
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thắng biển
Lần cuối làm bài: 2018-12-11 15:45:12
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Thắng biển. Phân biệt l/n, in/inh
Lần cuối làm bài: 2018-12-11 16:09:47
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về câu kể Ai là gì?
Lần cuối làm bài: 2018-12-11 16:11:55
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ga-vrốt ngoài chiến lũy
Lần cuối làm bài: 2018-12-11 16:14:37
Lần cuối làm bài: 2018-12-11 16:17:37
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Dũng cảm
Lần cuối làm bài: 2018-12-11 16:35:05
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập miêu tả cây cối
Lần cuối làm bài: 2018-12-11 16:36:48
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Dù sao trái đất vẫn quay!
Lần cuối làm bài: 2018-12-11 16:40:40
Lần cuối làm bài: 2018-12-11 16:44:26
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Câu khiến
Lần cuối làm bài: 2018-12-11 16:46:35
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Con sẻ
Lần cuối làm bài: 2018-12-11 16:48:57
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Cách đặt câu khiến
Lần cuối làm bài: 2018-12-11 17:12:47
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về tập đọc
Lần cuối làm bài: 2018-12-12 11:45:35
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về tập làm văn
Lần cuối làm bài: 2018-12-12 13:43:28
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đường đi Sa Pa
Lần cuối làm bài: 2018-12-12 13:50:48
Lần cuối làm bài: 2018-12-12 14:06:37
Lần cuối làm bài: 2018-12-12 14:08:45
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trăng ơi... từ đâu đến?
Lần cuối làm bài: 2018-12-12 14:11:14
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập tóm tắt tin tức
Lần cuối làm bài: 2018-12-12 14:13:31
Lần cuối làm bài: 2018-12-12 14:17:49
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Cấu tạo của bài văn miêu tả con vật
Lần cuối làm bài: 2018-12-12 14:21:24
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hơn một nghìn ngày vòng quanh trái đất
Lần cuối làm bài: 2018-12-12 14:24:08
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Đường đi Sa Pa. Phân biệt r/d/gi, v/d/gi
Lần cuối làm bài: 2018-12-12 14:31:14
Lần cuối làm bài: 2018-12-12 14:36:50
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Dòng sông mặc áo
Lần cuối làm bài: 2018-12-12 14:39:04
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập quan sát con vật
Lần cuối làm bài: 2018-12-12 14:45:41
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Câu cảm
Lần cuối làm bài: 2018-12-12 14:41:09
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ăng-co Vát
Lần cuối làm bài: 2018-12-18 11:54:10
Lần cuối làm bài: 2018-12-18 11:57:28
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ cho câu
Lần cuối làm bài: 2018-12-18 13:59:15
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Con chuồn chuồn nước
Lần cuối làm bài: 2018-12-18 14:02:40
Lần cuối làm bài: 2018-12-18 14:12:51
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ nơi chốn cho câu
Lần cuối làm bài: 2018-12-18 14:15:31
Lần cuối làm bài: 2018-12-18 14:19:52
Lần cuối làm bài: 2018-12-19 13:48:40
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ thời gian cho câu
Lần cuối làm bài: 2018-12-19 13:56:55
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ngắm trăng. Không đề
Lần cuối làm bài: 2018-12-19 14:01:07
Lần cuối làm bài: 2018-12-19 14:10:59
Lần cuối làm bài: 2018-12-19 14:15:15
Lần cuối làm bài: 2018-12-19 14:18:34
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Vương quốc vắng nụ cười (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2018-12-19 14:21:33
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Ngắm trăng. Không đề. Phân biệt tr/ch, iêu/iu
Lần cuối làm bài: 2018-12-19 14:26:02
Lần cuối làm bài: 2018-12-19 14:29:13
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Con chim chiền chiện
Lần cuối làm bài: 2018-12-19 14:32:01
Lần cuối làm bài: 2018-12-19 14:38:14
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tiếng cười là liều thuốc bổ
Lần cuối làm bài: 2018-12-19 16:50:05
Lần cuối làm bài: 2018-12-19 16:54:05
Lần cuối làm bài: 2018-12-19 17:07:48
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ăn "mầm đá"
Lần cuối làm bài: 2018-12-19 17:18:35
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập 1
Lần cuối làm bài: 2018-12-04 15:14:20
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài số 1
Lần cuối làm bài: 2018-10-22 14:07:47
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Truyện Kiều của Nguyễn Du
Lần cuối làm bài: 2019-09-03 09:09:11
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kiểm tra học kì I
Lần cuối làm bài: 2018-10-30 13:50:52
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ ghép
Lần cuối làm bài: 2019-08-23 14:07:18
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Liên kết trong văn bản
Lần cuối làm bài: 2019-08-23 14:17:17
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cuộc chia tay của những con búp bê
Lần cuối làm bài: 2019-08-23 14:33:16
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bố cục trong văn bản
Lần cuối làm bài: 2019-08-23 14:40:27
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mạch lạc trong văn bản
Lần cuối làm bài: 2019-08-23 14:49:02
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ca dao, dân ca: Những câu hát về tình cảm gia đình
Lần cuối làm bài: 2020-09-20 22:18:26
Lần cuối làm bài: 2019-08-23 15:14:50
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ láy
Lần cuối làm bài: 2019-08-23 15:26:47
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quá trình tạo lập văn bản
Lần cuối làm bài: 2019-08-23 15:36:08
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Những câu hát than thân
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 11:50:16
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Những câu hát châm biếm
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 09:31:40
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đại từ
Lần cuối làm bài: 2019-08-23 16:24:04
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sông núi nước Nam (Nam quốc sơn hà)
Lần cuối làm bài: 2019-08-23 17:06:52
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phò giá về kinh (Tụng giá hoàn kinh sư)
Lần cuối làm bài: 2019-08-24 08:29:10
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiểu chung về văn biểu cảm
Lần cuối làm bài: 2019-08-24 09:31:49
Lần cuối làm bài: 2019-08-24 09:47:43
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề văn biểu cảm và cách làm bài văn biểu cảm
Lần cuối làm bài: 2019-08-24 13:51:04
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sau phút chia li (trích Chinh phụ ngâm khúc)
Lần cuối làm bài: 2019-08-24 13:58:52
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bánh trôi nước
Lần cuối làm bài: 2019-08-24 14:03:13
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập cách làm văn bản biểu cảm
Lần cuối làm bài: 2019-08-24 14:23:21
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bạn đến chơi nhà
Lần cuối làm bài: 2019-08-24 14:39:08
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữa lỗi về quan hệ từ
Lần cuối làm bài: 2019-08-24 15:19:25
Lần cuối làm bài: 2019-08-27 09:08:53
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tục ngữ về con người và xã hội
Lần cuối làm bài: 2019-08-28 08:40:57
Lần cuối làm bài: 2019-08-29 10:41:47
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tôi đi học
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 16:55:48
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ
Lần cuối làm bài: 2019-09-09 18:42:32
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính thống nhất về chủ đề của văn bản
Lần cuối làm bài: 2019-05-12 17:16:02
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trường từ vựng
Lần cuối làm bài: 2019-09-09 18:50:11
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bố cục của văn bản
Lần cuối làm bài: 2019-05-12 17:44:22
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xây dựng đoạn văn trong văn bản
Lần cuối làm bài: 2019-05-12 17:04:38
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ tượng hình, từ tượng thanh
Lần cuối làm bài: 2019-09-09 19:04:20
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội
Lần cuối làm bài: 2019-09-09 19:13:33
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trợ từ, thán từ
Lần cuối làm bài: 2019-09-09 19:25:41
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quê hương
Lần cuối làm bài: 2020-05-13 08:14:43
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hịch tướng sĩ
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 09:41:47
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề số 1
Lần cuối làm bài: 2019-08-29 11:11:33
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kiểm tra định kì giữa học kì I
Lần cuối làm bài: 2018-10-25 14:38:33
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định giữa học kì II
Lần cuối làm bài: 2018-10-24 15:40:37
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì cuối học kì II
Lần cuối làm bài: 2018-10-22 14:43:52
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra chất lượng đầu năm
Lần cuối làm bài: 2018-10-31 13:41:40
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì giữa học kì I
Lần cuối làm bài: 2018-11-06 14:59:10
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì cuối học kì I
Lần cuối làm bài: 2018-11-12 13:51:29
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì giữa học kì II
Lần cuối làm bài: 2018-11-14 14:14:44
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì cuối học kì II
Lần cuối làm bài: 2018-11-19 09:49:38
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài khảo sát chất lượng đầu năm
Lần cuối làm bài: 2020-03-31 22:22:23
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì giữa học kì I
Lần cuối làm bài: 2018-11-23 09:23:06
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì cuối học kì I
Lần cuối làm bài: 2018-11-26 11:29:42
Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì giữa học kì II
Lần cuối làm bài: 2018-11-27 14:34:12

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Nguyễn Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting Started
Lần cuối làm bài: 2019-05-12 17:55:28

Điểm thi