Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Công Chúa Xinh Đôi. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Công Chúa Xinh Đôi

Công Chúa Xinh Đôi
Hi! Ai vào nhà của mình thì kết bạn với mình nhé!^-^!^-^

Điểm thi

Công Chúa Xinh Đôi làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-05-02 08:46:48
Công Chúa Xinh Đôi làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-05-02 08:42:17
Công Chúa Xinh Đôi làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-09 10:55:08
Công Chúa Xinh Đôi làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-09 10:51:55
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-04 10:42:26
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-04 10:40:29
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-04 10:37:44
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-04 10:35:36
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-04 10:32:23
Công Chúa Xinh Đôi làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-03 19:31:39
Công Chúa Xinh Đôi làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-03 19:29:34
Công Chúa Xinh Đôi làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-03 19:26:45
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-03-03 19:17:52
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-03 19:14:56
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-03 11:32:27
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-03 11:31:41
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-03 11:30:34
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-03 11:29:24
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-03 11:28:32
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-03 11:26:58
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-03 11:24:32
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-01 20:59:20
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-01 20:56:51
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-01 20:53:33
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-01 20:48:15
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-01 20:42:39
Công Chúa Xinh Đôi làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-27 19:30:07
Công Chúa Xinh Đôi làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-27 19:24:56
Công Chúa Xinh Đôi làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-27 19:23:44
Công Chúa Xinh Đôi làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-27 19:21:58

Luyện toán

14 -Trung bình 9.83 - Tổng điểm 1475

Công Chúa Xinh Đôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-12-28 10:46:46
Công Chúa Xinh Đôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2016-12-26 10:53:54
Công Chúa Xinh Đôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-01-02 08:13:07
Công Chúa Xinh Đôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2017-01-08 08:26:43
Công Chúa Xinh Đôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2017-01-13 10:39:56
Công Chúa Xinh Đôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2017-01-19 16:57:24
Công Chúa Xinh Đôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2017-01-26 09:17:26
Công Chúa Xinh Đôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thứ tự
Lần cuối làm bài: 2017-02-03 10:59:38
Công Chúa Xinh Đôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2017-02-09 17:01:36
Công Chúa Xinh Đôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2017-02-14 18:34:06