Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Harry James Potter. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Harry James Potter

Harry James Potter
Toang rồi ông giáo ạ

Luyện toán

88 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 8800

Harry James Potter đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân và số thập phân
Lần cuối làm bài: 2016-05-12 05:13:29
Harry James Potter đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia số thập phân với 10; 100; 1000; 0,1; 0,01; 0,001
Lần cuối làm bài: 2016-06-03 09:28:08
Harry James Potter đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phần trăm của số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2016-05-15 04:32:49
Harry James Potter đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh dựa trên lời văn
Lần cuối làm bài: 2016-06-18 07:41:01
Lần cuối làm bài: 2016-05-09 05:01:05
Harry James Potter đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2016-06-06 06:04:26
Harry James Potter đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích tam giác
Lần cuối làm bài: 2016-05-21 07:50:04
Harry James Potter đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quãng đường, vận tốc, thời gian
Lần cuối làm bài: 2016-07-08 09:36:46
Harry James Potter đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích tam giác vuông
Lần cuối làm bài: 2016-06-24 08:43:49
Harry James Potter đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán giải bằng biểu đồ Ven
Lần cuối làm bài: 2016-07-08 09:47:53
Harry James Potter đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán về bản đồ
Lần cuối làm bài: 2016-06-16 08:40:39
Harry James Potter đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán tỉ lệ
Lần cuối làm bài: 2016-07-09 07:25:06
Harry James Potter đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2016-07-11 15:25:24
Harry James Potter đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp con
Lần cuối làm bài: 2016-07-12 15:35:10
Harry James Potter đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2016-07-12 15:13:57
Harry James Potter đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm, đường thẳng, đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2016-08-05 15:19:55
Harry James Potter đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia, tia đối nhau
Lần cuối làm bài: 2016-07-12 14:43:03
Harry James Potter đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ba điểm thẳng hàng, điểm nằm giữa
Lần cuối làm bài: 2016-07-12 14:55:23
Harry James Potter đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2016-08-15 15:57:15
Harry James Potter đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trung điểm của đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2016-08-15 16:03:35
Harry James Potter đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2016-07-09 07:48:41
Harry James Potter đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2016-07-12 15:21:04
Harry James Potter đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên tố, hợp số
Lần cuối làm bài: 2016-07-15 16:09:40
Harry James Potter đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân tích ra thừa số nguyên tố
Lần cuối làm bài: 2016-08-02 15:59:39
Lần cuối làm bài: 2016-08-03 15:28:41
Harry James Potter đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ước số, ước số chung
Lần cuối làm bài: 2016-08-02 15:24:45
Harry James Potter đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bội số, bội số chung
Lần cuối làm bài: 2016-08-02 15:32:34
Lần cuối làm bài: 2016-08-05 15:07:48
Harry James Potter đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2016-07-11 15:53:13
Harry James Potter đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn liên quan đến ước số, bội số
Lần cuối làm bài: 2016-07-21 16:36:51
Harry James Potter đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2016-07-09 07:42:10
Harry James Potter đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Là số tự nhiên hay số nguyên?
Lần cuối làm bài: 2016-07-25 15:42:56
Harry James Potter đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số âm hay số dương?
Lần cuối làm bài: 2016-07-11 16:01:59
Harry James Potter đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp
Lần cuối làm bài: 2016-08-13 14:41:59
Harry James Potter đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số đối, giá trị tuyệt đối
Lần cuối làm bài: 2016-07-09 07:51:41
Harry James Potter đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2016-08-14 15:13:35
Harry James Potter đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2016-08-15 07:23:10
Harry James Potter đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ hai số nguyên
Lần cuối làm bài: 2016-08-14 15:42:41
Harry James Potter đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng trừ nhiều số nguyên, tổng đại số
Lần cuối làm bài: 2016-08-06 16:01:32
Harry James Potter đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khoảng cách giữa hai số nguyên trên trục số
Lần cuối làm bài: 2016-08-15 08:17:52
Harry James Potter đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hạng trong phép cộng (trừ)
Lần cuối làm bài: 2016-08-16 07:14:54
Harry James Potter đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn - cộng trừ số nguyên
Lần cuối làm bài: 2016-08-06 16:25:58
Harry James Potter đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phá ngoặc rồi tính giá trị biểu thức
Lần cuối làm bài: 2016-08-15 07:56:26
Harry James Potter đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính bằng cách hợp lý
Lần cuối làm bài: 2016-07-09 07:36:39
Harry James Potter đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hết và chia có dư
Lần cuối làm bài: 2016-07-23 16:24:27
Harry James Potter đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: tìm số
Lần cuối làm bài: 2016-07-23 16:50:27
Harry James Potter đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dãy số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2016-07-30 15:21:13
Harry James Potter đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm X - qui tắc chuyến vế đổi dấu
Lần cuối làm bài: 2016-08-16 07:28:48
Harry James Potter đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ ba số nguyên
Lần cuối làm bài: 2016-08-16 07:07:58
Harry James Potter đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2016-08-16 15:11:14
Harry James Potter đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2016-08-21 14:35:32
Harry James Potter đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân hai số nguyên cùng dấu, khác dấu
Lần cuối làm bài: 2016-08-21 14:47:53
Harry James Potter đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính giá trị biểu thức
Lần cuối làm bài: 2016-08-16 15:34:03
Harry James Potter đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xác định dấu của tích các số nguyên
Lần cuối làm bài: 2016-08-21 14:51:29
Harry James Potter đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ước nguyên, bội nguyên
Lần cuối làm bài: 2016-08-12 15:19:30
Lần cuối làm bài: 2016-08-20 15:48:49
Harry James Potter đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x (liên quan đến lũy thừa)
Lần cuối làm bài: 2016-07-12 15:01:21
Harry James Potter đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nửa mặt phẳng
Lần cuối làm bài: 2016-08-16 08:06:10
Harry James Potter đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia nằm giữa hai tia
Lần cuối làm bài: 2016-07-25 15:10:50
Harry James Potter đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc, số đo góc
Lần cuối làm bài: 2016-07-25 15:38:34
Harry James Potter đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai góc kề nhau, phụ nhau, bù nhau, kề bù
Lần cuối làm bài: 2016-07-25 16:05:18
Harry James Potter đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia phân giác
Lần cuối làm bài: 2016-08-28 09:36:16
Harry James Potter đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hai số nguyên
Lần cuối làm bài: 2016-08-21 14:39:34
Harry James Potter đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mở rộng khái niệm phân số
Lần cuối làm bài: 2016-08-05 15:11:36
Harry James Potter đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai phân số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2016-07-25 15:04:16
Harry James Potter đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2016-07-23 15:42:01
Harry James Potter đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Qui đồng mẫu số hai phân số
Lần cuối làm bài: 2016-07-15 16:05:05
Harry James Potter đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh bằng qui đồng mẫu số
Lần cuối làm bài: 2016-08-14 15:08:01
Harry James Potter đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh nhanh hai phân số
Lần cuối làm bài: 2016-08-14 15:03:29
Harry James Potter đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng hai phân số có cùng mẫu số
Lần cuối làm bài: 2016-08-13 14:52:20
Harry James Potter đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng hai phân số có mẫu số khác nhau
Lần cuối làm bài: 2016-08-15 08:11:11
Harry James Potter đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số đối và giá trị tuyệt đối của một phân số
Lần cuối làm bài: 2016-07-30 14:27:33
Harry James Potter đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ hai phân số
Lần cuối làm bài: 2016-07-09 08:06:20
Harry James Potter đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm phân số X trong phép cộng hoặc trừ hai phân số
Lần cuối làm bài: 2016-08-15 14:23:55
Harry James Potter đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân và chia hai phân số
Lần cuối làm bài: 2016-08-15 14:51:14
Harry James Potter đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính bằng cách hợp lý
Lần cuối làm bài: 2016-08-15 15:45:50
Harry James Potter đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm X
Lần cuối làm bài: 2016-08-14 15:00:30
Lần cuối làm bài: 2016-07-11 17:00:50
Harry James Potter đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa của số nguyên
Lần cuối làm bài: 2016-08-14 15:30:50
Harry James Potter đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đường tròn
Lần cuối làm bài: 2016-07-25 15:29:40
Harry James Potter đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tam giác
Lần cuối làm bài: 2016-08-16 08:19:37
Harry James Potter đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2016-07-12 15:08:20
Harry James Potter đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng số mũ
Lần cuối làm bài: 2016-07-25 15:16:45
Harry James Potter đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất các phép tính với lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2016-07-31 14:39:28
Harry James Potter đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính biểu thức có chứa lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2016-07-31 14:56:24
Harry James Potter đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2016-06-13 08:44:34
Harry James Potter đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khai căn bậc hai của tích
Lần cuối làm bài: 2016-08-13 15:27:31
Harry James Potter đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc ba
Lần cuối làm bài: 2016-07-09 07:11:46

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Harry James Potter làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-08-16 08:24:55
Harry James Potter làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-07-09 08:14:35
Harry James Potter làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-07-08 09:22:57
Harry James Potter làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-06-18 08:13:20
Harry James Potter làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-06-12 07:31:05
Harry James Potter làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-06-08 09:15:44
Harry James Potter làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-15 04:40:45
Harry James Potter làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-05-12 05:30:31
Harry James Potter làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-12 05:19:11
Harry James Potter làm bài Kiểm tra tháng 6 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-11 11:13:19
Harry James Potter làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-11 11:02:17
Harry James Potter làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-05-10 17:52:15
Harry James Potter làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-05-08 09:59:30
Harry James Potter làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-05-08 09:53:43
Harry James Potter làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-05-08 09:48:05
Harry James Potter làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-08 09:39:56
Harry James Potter làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-05-08 05:18:43
Harry James Potter làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-06 05:26:07
Harry James Potter làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-05 04:54:21