Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với TXT Channel Funfun. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

TXT Channel Funfun

TXT Channel Funfun
Ronaldo và Messi là 2 huyền thoại, xin các antifan hãy ngưng phán xét về họ và tận hưởng những ngày tháng cuối cùng họ chơi bóng !

Luyện toán

15 -Trung bình 9.11 - Tổng điểm 1730

TXT Channel Funfun đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia, tia đối nhau
Lần cuối làm bài: 2018-05-30 14:43:38
TXT Channel Funfun đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp
Lần cuối làm bài: 2017-09-06 20:55:26
TXT Channel Funfun đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa của số nguyên
Lần cuối làm bài: 2017-08-17 07:51:32
TXT Channel Funfun đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Là số tự nhiên hay số nguyên?
Lần cuối làm bài: 2017-08-11 09:49:08
TXT Channel Funfun đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số âm hay số dương?
Lần cuối làm bài: 2017-08-07 08:27:57
TXT Channel Funfun đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số đối, giá trị tuyệt đối
Lần cuối làm bài: 2017-08-03 16:09:52
TXT Channel Funfun đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2017-07-28 08:28:37
TXT Channel Funfun đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2017-07-24 11:03:21
TXT Channel Funfun đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2017-07-18 14:51:49
TXT Channel Funfun đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2017-07-17 21:00:20

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

TXT Channel Funfun làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-08-18 17:42:51
TXT Channel Funfun làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-08-17 18:52:45
TXT Channel Funfun làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-08-17 18:47:59
TXT Channel Funfun làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-07-28 08:33:39
TXT Channel Funfun làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-01 22:35:14