Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Hữu Tuấn Đạt. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Hữu Tuấn Đạt

Nguyễn Hữu Tuấn Đạt
I'm Dat.Hello everybody! Chúc các bạn một ngày tốt lành

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-09-30 21:04:41
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-01-03 19:52:49
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-11-02 20:43:42
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-10-19 19:47:58
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-05-06 14:28:07
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-04-26 15:14:49
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-04-12 14:55:34
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-01-29 19:46:56
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-12-28 09:52:41
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-11-24 20:08:39
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-10-19 08:20:47
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-10-19 07:37:05
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2014-07-29 09:39:32

Luyện toán

104 -Trung bình 6.19 - Tổng điểm 12687

Nguyễn Hữu Tuấn Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hỗn số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2016-03-30 21:27:36
Nguyễn Hữu Tuấn Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2016-03-12 16:03:34
Nguyễn Hữu Tuấn Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai phân số có tổng bằng 1
Lần cuối làm bài: 2016-03-25 20:56:37
Nguyễn Hữu Tuấn Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc vuông, góc nhọn, góc tù
Lần cuối làm bài: 2016-03-12 16:01:12
Nguyễn Hữu Tuấn Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh trung bình cộng với các số thành phần
Lần cuối làm bài: 2016-03-30 21:26:02
Nguyễn Hữu Tuấn Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2016-03-03 21:18:27
Nguyễn Hữu Tuấn Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thế kỷ thứ mấy?
Lần cuối làm bài: 2016-02-28 15:04:02
Nguyễn Hữu Tuấn Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9, 10
Lần cuối làm bài: 2014-07-31 09:40:14
Nguyễn Hữu Tuấn Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số trên trục số - trong khoảng [0,1]
Lần cuối làm bài: 2016-03-25 20:53:16
Nguyễn Hữu Tuấn Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phân số dựa trên trục số
Lần cuối làm bài: 2016-03-25 20:54:51