Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với pham phan huy tuan. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

pham phan huy tuan

pham phan huy tuan
hello,every one I am grade 8a2 at Nguyen Truc second dary school. I love learning Mathermatics , English and Literuture.I want to be a doctor to help your parents . so I learn kindly, skifully anh hardly

Luyện toán

43 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 4300

pham phan huy tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2018-12-09 21:20:54
pham phan huy tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2018-12-09 21:28:20
pham phan huy tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2018-12-08 21:42:00
pham phan huy tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2017-10-26 19:55:19
pham phan huy tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia, tia đối nhau
Lần cuối làm bài: 2017-12-24 19:45:06
pham phan huy tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2017-12-03 19:05:47
pham phan huy tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2018-01-24 19:39:46
pham phan huy tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2017-11-16 19:12:16
pham phan huy tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Là số tự nhiên hay số nguyên?
Lần cuối làm bài: 2018-01-14 20:17:04
pham phan huy tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số đối, giá trị tuyệt đối
Lần cuối làm bài: 2018-08-22 19:52:43
pham phan huy tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2018-07-06 20:03:42
pham phan huy tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ hai số nguyên
Lần cuối làm bài: 2018-08-01 19:41:33
pham phan huy tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia nằm giữa hai tia
Lần cuối làm bài: 2018-05-30 20:07:07
pham phan huy tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2018-12-22 20:00:56
pham phan huy tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2019-01-06 20:15:34
pham phan huy tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 20:38:21
pham phan huy tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-04-07 20:38:46
pham phan huy tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2019-04-07 20:36:49
pham phan huy tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn. Dấu >
Lần cuối làm bài: 2019-04-29 20:11:43
pham phan huy tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 6
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 20:52:22
pham phan huy tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 7
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 20:54:59
pham phan huy tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 8
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 19:53:47
pham phan huy tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 9
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 19:57:48
pham phan huy tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0
Lần cuối làm bài: 2018-12-30 19:57:07
pham phan huy tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 10
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 20:23:59
pham phan huy tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 3
Lần cuối làm bài: 2018-12-09 21:05:35
pham phan huy tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 4
Lần cuối làm bài: 2018-12-09 21:09:10
pham phan huy tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-11-15 20:21:32
pham phan huy tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2019-01-22 13:53:54
pham phan huy tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung: Phép cộng trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-12-06 20:52:34
pham phan huy tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 3
Lần cuối làm bài: 2018-12-08 21:12:52
pham phan huy tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 4
Lần cuối làm bài: 2018-12-08 21:17:00
pham phan huy tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-12-08 21:23:05
pham phan huy tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong phép trừ
Lần cuối làm bài: 2018-12-08 21:31:25
pham phan huy tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 6
Lần cuối làm bài: 2018-12-09 20:33:17
pham phan huy tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 6
Lần cuối làm bài: 2019-01-22 13:53:54
pham phan huy tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 7
Lần cuối làm bài: 2018-12-09 21:00:58
pham phan huy tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm. Đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2018-12-09 21:20:45
pham phan huy tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một chục. Tia số
Lần cuối làm bài: 2018-12-13 20:47:38
pham phan huy tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2018-11-03 20:44:09
pham phan huy tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 2
Lần cuối làm bài: 2020-03-16 19:44:02
pham phan huy tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2018-12-07 20:08:48
pham phan huy tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2018-12-07 20:47:20

Luyện văn - Tiếng Việt

25 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2500

pham phan huy tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ mượn
Lần cuối làm bài: 2017-12-03 21:15:10
pham phan huy tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiểu chung về văn tự sự
Lần cuối làm bài: 2017-12-24 21:17:36
pham phan huy tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Buổi học cuối cùng
Lần cuối làm bài: 2018-02-01 20:41:38
pham phan huy tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lợn cưới, áo mới
Lần cuối làm bài: 2018-02-01 20:48:50
pham phan huy tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số từ và lượng từ
Lần cuối làm bài: 2018-02-04 20:29:23
pham phan huy tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bức tranh của em gái tôi
Lần cuối làm bài: 2018-02-04 20:42:42
pham phan huy tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Treo biển
Lần cuối làm bài: 2018-02-08 20:49:02
pham phan huy tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Câu trần thuật đơn có từ là
Lần cuối làm bài: 2018-02-08 20:55:47
pham phan huy tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ếch ngồi đáy giếng
Lần cuối làm bài: 2018-02-23 20:47:13
pham phan huy tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thầy bói xem voi
Lần cuối làm bài: 2018-02-23 20:52:06
pham phan huy tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lượm
Lần cuối làm bài: 2018-02-24 21:01:28
pham phan huy tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cô Tô
Lần cuối làm bài: 2018-04-12 20:34:40
pham phan huy tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Viết đơn
Lần cuối làm bài: 2018-04-12 20:37:05
pham phan huy tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cuộc chia tay của những con búp bê
Lần cuối làm bài: 2018-06-12 20:48:39
pham phan huy tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cổng trường mở ra
Lần cuối làm bài: 2018-08-25 20:42:07
pham phan huy tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: n m (nơ, me)
Lần cuối làm bài: 2018-11-10 21:17:19
pham phan huy tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 14: d đ (dê, đò)
Lần cuối làm bài: 2018-11-22 20:27:47
pham phan huy tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 15: t th (tổ, thỏ)
Lần cuối làm bài: 2018-11-23 20:06:56
pham phan huy tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 16: Ôn tập i, a, n, m, d, đ, t, th
Lần cuối làm bài: 2018-11-30 20:24:27
pham phan huy tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 17: u ư ( nụ, thư)
Lần cuối làm bài: 2018-12-06 20:14:54
pham phan huy tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 18: x ch (xe, chó)
Lần cuối làm bài: 2018-12-06 20:25:21
pham phan huy tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 19: s, r (sẻ, rễ)
Lần cuối làm bài: 2018-12-06 20:41:31
pham phan huy tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mẹ tôi
Lần cuối làm bài: 2018-12-07 20:00:49
pham phan huy tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Dấu hỏi, dấu nặng
Lần cuối làm bài: 2018-12-13 20:53:24
pham phan huy tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Dấu huyền, dấu ngã
Lần cuối làm bài: 2018-12-13 20:59:27

Luyện Tiếng Anh

25 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2500

pham phan huy tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Number (Chữ Số)
Lần cuối làm bài: 2018-12-14 20:55:30
pham phan huy tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Color (Màu Sắc)
Lần cuối làm bài: 2018-12-14 21:14:54
pham phan huy tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung My Family! (Gia Đình Tôi)
Lần cuối làm bài: 2018-12-22 20:07:27
pham phan huy tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Fruits and Vegetables (Rau Quả)
Lần cuối làm bài: 2018-12-22 20:15:35
pham phan huy tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing
Lần cuối làm bài: 2018-12-22 20:17:32
pham phan huy tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2018-12-22 20:20:40
pham phan huy tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-12-22 20:26:44
pham phan huy tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-12-22 20:27:53
pham phan huy tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-12-22 20:30:26
pham phan huy tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-12-22 20:31:07
pham phan huy tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2018-12-22 20:33:43
pham phan huy tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 19:49:43
pham phan huy tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 19:50:38
pham phan huy tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Shape (Hình Vẽ)
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 19:58:00
pham phan huy tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 19:58:56
pham phan huy tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-12-30 20:08:37
pham phan huy tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2018-12-30 20:15:08
pham phan huy tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-01-03 20:33:16
pham phan huy tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-01-03 20:39:32
pham phan huy tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet (Bảng Chữ Cái)
Lần cuối làm bài: 2019-03-31 21:10:31
pham phan huy tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-03-31 21:20:14
pham phan huy tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-04-07 21:15:00
pham phan huy tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 20:18:13
pham phan huy tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 20:37:44
pham phan huy tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 20:39:28

Điểm thi

pham phan huy tuan làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-04-29 20:24:30
pham phan huy tuan làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-21 21:15:30
pham phan huy tuan làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-04-21 21:06:42
pham phan huy tuan làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-04-21 20:56:55
pham phan huy tuan làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-04-15 20:31:19
pham phan huy tuan làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-12-14 20:42:01
pham phan huy tuan làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-12-14 20:37:51
pham phan huy tuan làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-14 20:35:14
pham phan huy tuan làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-12-13 21:22:28
pham phan huy tuan làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-13 21:17:31
pham phan huy tuan làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-05-30 20:57:55
pham phan huy tuan làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-05-30 20:47:27
pham phan huy tuan làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-01-07 20:07:38