Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trương Phạm Ngọc Trân. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trương Phạm Ngọc Trân

Trương Phạm Ngọc Trân
NẾU CÁC BẠN THÍCH TRÒ CHUYỆN VỚI MÌNH THÌ KẾT BẠN NHÉ.YÊU CÁC BẠN NHIỀU

Luyện toán

3 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 300

Trương Phạm Ngọc Trân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2019-06-10 20:49:13
Trương Phạm Ngọc Trân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề-ca-mét vuông. Héc-tô- mét vuông
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 10:07:21
Trương Phạm Ngọc Trân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 2
Lần cuối làm bài: 2019-05-16 12:11:18

Luyện văn - Tiếng Việt

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

Trương Phạm Ngọc Trân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về từ trái nghĩa
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 19:53:04
Trương Phạm Ngọc Trân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Thợ rèn. Phân biệt l/n, uôn/uông
Lần cuối làm bài: 2019-06-12 19:57:32

Luyện Tiếng Anh

45 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 4500

Trương Phạm Ngọc Trân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-06-14 19:56:24
Trương Phạm Ngọc Trân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-06-12 19:31:06
Trương Phạm Ngọc Trân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 4
Lần cuối làm bài: 2019-06-12 19:28:33
Trương Phạm Ngọc Trân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-06-12 19:42:32
Trương Phạm Ngọc Trân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-06-13 08:24:01
Trương Phạm Ngọc Trân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-06-13 08:36:54
Trương Phạm Ngọc Trân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2019-06-16 19:19:42
Trương Phạm Ngọc Trân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your village like?
Lần cuối làm bài: 2019-06-16 19:27:02
Trương Phạm Ngọc Trân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-06-16 19:47:30
Trương Phạm Ngọc Trân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-06-21 09:04:51
Trương Phạm Ngọc Trân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do in the afternoon?
Lần cuối làm bài: 2019-06-17 18:50:37
Trương Phạm Ngọc Trân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How often do you come to the librabry?
Lần cuối làm bài: 2019-06-17 19:09:54
Trương Phạm Ngọc Trân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2019-06-22 19:32:03
Trương Phạm Ngọc Trân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where did you go on holiday?
Lần cuối làm bài: 2019-06-21 19:10:20
Trương Phạm Ngọc Trân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How did you get there?
Lần cuối làm bài: 2019-06-21 08:44:45
Trương Phạm Ngọc Trân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2019-06-22 19:48:00
Trương Phạm Ngọc Trân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-06-22 20:01:03
Trương Phạm Ngọc Trân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Did you go to the party?
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 18:53:04
Trương Phạm Ngọc Trân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What did you do at the party?
Lần cuối làm bài: 2019-06-27 21:07:24
Trương Phạm Ngọc Trân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2019-06-28 08:09:15
Trương Phạm Ngọc Trân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where will you be on Saturday?
Lần cuối làm bài: 2019-06-28 08:14:49
Trương Phạm Ngọc Trân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What will you do there?
Lần cuối làm bài: 2019-06-28 08:21:15
Trương Phạm Ngọc Trân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-07-01 20:28:14
Trương Phạm Ngọc Trân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: How many lessons do you have today?
Lần cuối làm bài: 2019-07-07 14:34:31
Trương Phạm Ngọc Trân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How often do you have Math?
Lần cuối làm bài: 2019-07-07 14:43:03
Trương Phạm Ngọc Trân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2019-07-07 14:47:49
Trương Phạm Ngọc Trân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-07-07 14:54:51
Trương Phạm Ngọc Trân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: How do you practise English?
Lần cuối làm bài: 2019-07-08 19:50:54
Trương Phạm Ngọc Trân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Why do you learn English?
Lần cuối làm bài: 2019-07-08 20:00:15
Trương Phạm Ngọc Trân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-07-08 20:09:20
Trương Phạm Ngọc Trân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What are you reading?
Lần cuối làm bài: 2019-07-20 09:38:53
Trương Phạm Ngọc Trân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-07-08 20:23:46
Trương Phạm Ngọc Trân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 19:58:11
Trương Phạm Ngọc Trân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-09-13 09:30:34
Trương Phạm Ngọc Trân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What did you do at the zoo?
Lần cuối làm bài: 2019-09-13 09:35:18
Trương Phạm Ngọc Trân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2019-09-14 14:43:13
Trương Phạm Ngọc Trân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: When will Sports Day be?
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 19:23:38
Trương Phạm Ngọc Trân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 19:06:36
Trương Phạm Ngọc Trân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What are you going to do on Sports Day?
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 19:31:55
Trương Phạm Ngọc Trân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-07-01 20:37:22
Trương Phạm Ngọc Trân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-07-01 20:57:25
Trương Phạm Ngọc Trân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 19:27:54
Trương Phạm Ngọc Trân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 19:36:26
Trương Phạm Ngọc Trân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Don't play with the knife!
Lần cuối làm bài: 2019-06-17 18:57:26
Trương Phạm Ngọc Trân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Characters
Lần cuối làm bài: 2019-06-27 21:07:59

Điểm thi