Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Hoàng Thiên Trường. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Hoàng Thiên Trường

Hoàng Thiên Trường
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !
  • Tên: Hoàng Thiên Trường
  • Đang học tại:
  • Địa chỉ: -
  • Điểm hỏi đáp: 0SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

1 -Trung bình 3.97 - Tổng điểm 278

Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân một số với một hiệu
Lần cuối làm bài: 2019-11-20 11:09:36

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.97 - Tổng điểm 29

Luyện Tiếng Anh

25 -Trung bình 9.51 - Tổng điểm 2569

Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: May I come in?
Lần cuối làm bài: 2019-11-14 19:07:25
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 1
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 21:46:04
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-11-19 21:52:12
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 21:49:21
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where is your school?
Lần cuối làm bài: 2019-11-19 21:57:48
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 21:41:45
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /s/ - /sw/
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 21:36:59
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Can you play the guitar?
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 21:33:55
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What can you do?
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 21:30:17
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 21:26:28

Điểm thi

Hoàng Thiên Trường làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-01 22:26:57
Hoàng Thiên Trường làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-01 22:12:09
Hoàng Thiên Trường làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-01 22:02:42
Hoàng Thiên Trường làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-01 21:57:31
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-01 21:49:40
Hoàng Thiên Trường làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-01 21:41:27
Hoàng Thiên Trường làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-01 21:34:48
Hoàng Thiên Trường làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-11-01 21:26:21
Hoàng Thiên Trường làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-01 21:14:14
Hoàng Thiên Trường làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-01 21:02:08
Hoàng Thiên Trường làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-01 20:49:18
Hoàng Thiên Trường làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-01 20:36:27
Hoàng Thiên Trường làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-01 19:55:48