Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Mạnh Trung. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Mạnh Trung

Nguyễn Mạnh Trung
~ Only True ~

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-08-08 15:44:32

Luyện toán

86 -Trung bình 9.99 - Tổng điểm 8693

Nguyễn Mạnh Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính bằng cách hợp lý
Lần cuối làm bài: 2015-11-09 21:52:20
Nguyễn Mạnh Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2015-11-25 17:43:50
Nguyễn Mạnh Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2015-10-30 20:40:34
Nguyễn Mạnh Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2015-10-25 09:28:25
Nguyễn Mạnh Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp con
Lần cuối làm bài: 2015-11-28 17:31:50
Nguyễn Mạnh Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2015-11-02 19:46:00
Nguyễn Mạnh Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2015-10-21 21:03:30
Nguyễn Mạnh Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm, đường thẳng, đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2015-11-13 20:23:02
Nguyễn Mạnh Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x (liên quan đến lũy thừa)
Lần cuối làm bài: 2015-11-14 17:58:26
Nguyễn Mạnh Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên tố, hợp số
Lần cuối làm bài: 2015-11-04 21:17:37