Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trung. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trung

Trung
Nếu tao phải chết.....Tao sẽ chết với nụ cười nở trên môi.

Điểm thi

Trung làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-23 21:04:20
Trung làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2014 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2017-02-19 20:23:53
Trung làm bài Kiểm tra tháng 12 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-19 20:18:51
Trung làm bài Kiểm tra tháng 11 năm 2014 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-19 20:17:51
Trung làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2014 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-19 19:35:29
Trung làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-02-19 16:41:48
Trung làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-19 16:39:18
Trung làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-19 16:37:44
Trung làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-19 16:36:12
Trung làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-19 16:34:05
Trung làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-19 16:32:39
Trung làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-02-19 15:59:24
Trung làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-02-19 15:56:38
Trung làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-19 15:52:23
Trung làm bài Kiểm tra tháng 6 năm 2015 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-07-10 19:47:42
Trung làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2015 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-05-27 18:14:56
Trung làm bài Kiểm tra tháng 1 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-05-27 15:13:31
Trung làm bài Kiểm tra tháng 5 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-05-27 15:10:50
Trung làm bài Kiểm tra tháng 1 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-05-05 18:54:20
Trung làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-05-05 18:49:17
Trung làm bài Kiểm tra tháng 5 năm 2015 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-05-05 18:42:46
Trung làm bài Kiểm tra tháng 11 năm 2014 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-05-05 18:35:34

Luyện toán

60 -Trung bình 7.80 - Tổng điểm 6400

Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2015-05-25 05:26:35
Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2015-05-28 08:18:11
Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2015-11-16 21:16:40
Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2015-07-01 09:05:58
Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2015-05-24 07:59:45
Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2015-06-24 10:56:23
Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2015-05-27 14:57:10
Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2015-12-07 20:50:52
Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2015-07-07 09:16:08
Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2015-07-09 10:35:46