Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Solaria Stella. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Solaria Stella

Solaria Stella
http://sketchtoy.com/66239873 http://sketchtoy.com/66239891

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-01-06 22:05:22
Solaria Stella làm bài Kiểm tra tháng 6 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-08-05 19:19:03
Solaria Stella làm bài Kiểm tra tháng 5 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-05-28 18:36:14
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-05-26 21:09:34
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-05-26 21:06:54
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-05-26 21:05:03
Solaria Stella làm bài Kiểm tra tháng 1 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-01-31 13:05:00
Solaria Stella làm bài Kiểm tra tháng 1 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-01-31 13:02:54
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-12-28 16:31:05
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-12-28 16:29:58
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-12-06 16:34:18
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-11-19 18:23:19
Solaria Stella làm bài Kiểm tra tháng 6 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-11-19 18:20:52
Solaria Stella làm bài Kiểm tra tháng 5 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-11-19 18:18:52
Solaria Stella làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-11-19 18:15:12
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-11-18 20:10:55
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-11-18 20:08:02
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2014-11-02 16:58:34
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-10-19 10:09:50
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-10-19 10:06:39
Solaria Stella làm bài Kiểm tra tháng 5 năm 2014 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2014-10-10 12:02:40
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-10-10 11:57:33
Solaria Stella làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-10-08 20:45:42
Solaria Stella làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2014 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2014-09-07 12:30:23

Luyện toán

83 -Trung bình 9.83 - Tổng điểm 8457

Solaria Stella đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2014-08-24 16:29:24
Solaria Stella đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm về trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2014-08-28 11:02:01
Solaria Stella đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo thời gian
Lần cuối làm bài: 2014-08-24 16:37:00
Solaria Stella đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tách lớp triệu, lớp nghìn và lớp đơn vị
Lần cuối làm bài: 2014-08-24 18:05:28
Solaria Stella đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hỗn số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2014-08-26 15:17:41
Solaria Stella đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc các số có 9 chữ số
Lần cuối làm bài: 2015-02-01 12:30:03
Solaria Stella đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp
Lần cuối làm bài: 2015-01-31 12:57:59
Solaria Stella đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2014-08-25 17:59:14
Solaria Stella đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc vuông, góc nhọn, góc tù
Lần cuối làm bài: 2014-08-26 15:26:03
Solaria Stella đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9, 10
Lần cuối làm bài: 2014-12-02 11:32:39