Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Solaria Stella. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Solaria Stella

Solaria Stella
http://sketchtoy.com/66239873 http://sketchtoy.com/66239891

Điểm thi

Solaria Stella làm bài Kiểm tra tháng 3 năm 2016 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-05-02 14:35:36
Solaria Stella làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2016 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-05-02 14:28:11
Solaria Stella làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-05-02 14:17:49
Solaria Stella làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-01 14:18:37
Solaria Stella làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-03-17 20:51:55
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-03-13 19:58:20

Luyện toán

83 -Trung bình 9.49 - Tổng điểm 8730

Solaria Stella đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2014-08-24 16:29:24
Solaria Stella đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm về trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2014-08-28 11:02:01
Solaria Stella đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo thời gian
Lần cuối làm bài: 2014-08-24 16:37:00
Solaria Stella đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tách lớp triệu, lớp nghìn và lớp đơn vị
Lần cuối làm bài: 2014-08-24 18:05:28
Solaria Stella đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hỗn số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2014-08-26 15:17:41
Solaria Stella đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc và viết các số có 9 chữ số
Lần cuối làm bài: 2015-02-01 12:30:03
Solaria Stella đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp
Lần cuối làm bài: 2015-01-31 12:57:59
Solaria Stella đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2014-08-25 17:59:14
Solaria Stella đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết góc vuông, góc nhọn, góc tù
Lần cuối làm bài: 2014-08-26 15:26:03
Solaria Stella đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9, 10
Lần cuối làm bài: 2014-12-02 11:32:39