Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Hữu Triết. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Hữu Triết

Nguyễn Hữu Triết
cái ------

Điểm thi

Nguyễn Hữu Triết làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-10-26 18:45:11
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-07-09 18:07:16

Luyện toán

23 -Trung bình 7.01 - Tổng điểm 2875

Nguyễn Hữu Triết đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-10-28 11:26:35
Nguyễn Hữu Triết đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép trừ
Lần cuối làm bài: 2016-07-24 11:48:18
Nguyễn Hữu Triết đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-10-29 17:30:50
Nguyễn Hữu Triết đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân tích ra thừa số nguyên tố
Lần cuối làm bài: 2016-10-29 17:25:24
Nguyễn Hữu Triết đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên tố, hợp số
Lần cuối làm bài: 2016-10-29 17:29:52
Nguyễn Hữu Triết đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2016-10-29 17:40:31
Nguyễn Hữu Triết đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-10-29 17:40:46
Nguyễn Hữu Triết đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2016-10-29 17:34:26
Nguyễn Hữu Triết đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thập phân - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2016-11-09 19:20:24
Nguyễn Hữu Triết đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2016-10-29 19:24:31