Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trần Tiến Đức. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trần Tiến Đức

Trần Tiến Đức
an fan blackpink kb với mk nhé

Luyện toán

37 -Trung bình 4.93 - Tổng điểm 4688

Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 29 + 5
Lần cuối làm bài: 2019-09-04 08:05:51
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số (9 + 5)
Lần cuối làm bài: 2019-09-01 09:26:24
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2019-08-24 20:17:10
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2019-05-04 20:26:37
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 7
Lần cuối làm bài: 2019-05-02 18:59:08
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ki-lô-mét vuông
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 19:48:17
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 2
Lần cuối làm bài: 2019-04-22 21:19:39
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 8
Lần cuối làm bài: 2019-04-22 21:22:11
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 6
Lần cuối làm bài: 2019-04-18 19:37:46
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giới thiệu tỉ số
Lần cuối làm bài: 2019-04-18 19:35:27

Luyện văn - Tiếng Việt

45 -Trung bình 6.73 - Tổng điểm 4978

Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài số 2
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 21:51:35
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ăn "mầm đá"
Lần cuối làm bài: 2018-10-16 20:50:35
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tiếng cười là liều thuốc bổ
Lần cuối làm bài: 2019-05-04 21:09:12
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Vương quốc vắng nụ cười (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2018-10-16 20:54:14
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Vương quốc vắng nụ cười
Lần cuối làm bài: 2019-05-08 19:38:15
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ăng-co Vát
Lần cuối làm bài: 2019-04-10 20:32:06
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bài thơ về tiểu đội xe không kính
Lần cuối làm bài: 2019-03-03 21:18:01
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Khuất phục tên cướp biển
Lần cuối làm bài: 2019-05-20 20:57:22
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Vẽ về cuộc sống an toàn
Lần cuối làm bài: 2019-03-08 20:14:29
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hoa học trò
Lần cuối làm bài: 2019-03-04 20:40:38

Luyện Tiếng Anh

31 -Trung bình 7.26 - Tổng điểm 4067

Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 21:26:24
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2020-01-21 19:52:22
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! The boat pond
Lần cuối làm bài: 2019-08-24 19:27:34
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 09:42:07
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Four: Phonics Mn Nn Oo Pp
Lần cuối làm bài: 2019-05-20 20:39:34
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three: Song - Two kind doctors
Lần cuối làm bài: 2019-05-20 20:39:53
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Two: Grammar_ She's/ He's a teacher.
Lần cuối làm bài: 2019-05-20 20:40:43
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Jobs (Nghề nghiệp)
Lần cuối làm bài: 2019-05-20 20:43:14
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Five: Skills time - Reading - My favorite...
Lần cuối làm bài: 2019-05-20 20:32:36
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Four: Phonics Ee, Ff, Gg, Hh
Lần cuối làm bài: 2019-07-05 15:29:46

Điểm thi

Trần Tiến Đức làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-10-18 16:05:43
Trần Tiến Đức làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-17 21:43:01
Trần Tiến Đức làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-17 21:39:28
Trần Tiến Đức làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-02 19:59:46
Trần Tiến Đức làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-02 19:56:28
Trần Tiến Đức làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-29 21:06:18
Trần Tiến Đức làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-29 20:37:43
Trần Tiến Đức làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-04-22 21:28:55
Trần Tiến Đức làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-04-18 19:42:16
Trần Tiến Đức làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-04-16 18:30:10
Trần Tiến Đức làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-04 21:29:40
Trần Tiến Đức làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-10-16 20:18:57
Trần Tiến Đức làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-08 21:59:01
Trần Tiến Đức làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-10-08 21:55:22
Trần Tiến Đức làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-01 10:20:40