Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Shoall.[CĐQH]. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Shoall.[CĐQH]

Shoall.[CĐQH]

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện văn - Tiếng Việt

4 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 400

Shoall.[CĐQH] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thánh Gióng
Lần cuối làm bài: 2018-12-17 19:52:14
Shoall.[CĐQH] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sơn Tinh, Thủy Tinh
Lần cuối làm bài: 2018-12-18 19:51:04
Shoall.[CĐQH] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ếch ngồi đáy giếng
Lần cuối làm bài: 2018-12-20 20:57:10
Shoall.[CĐQH] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con Rồng, cháu Tiên
Lần cuối làm bài: 2019-06-10 09:44:04

Luyện Tiếng Anh

28 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2800

Shoall.[CĐQH] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Number (Chữ Số)
Lần cuối làm bài: 2018-12-14 19:26:04
Shoall.[CĐQH] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet (Bảng Chữ Cái)
Lần cuối làm bài: 2018-12-17 05:51:11
Shoall.[CĐQH] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2018-12-18 19:57:06
Shoall.[CĐQH] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your village like?
Lần cuối làm bài: 2018-12-18 20:28:36
Shoall.[CĐQH] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2018-12-18 20:30:47
Shoall.[CĐQH] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A look inside
Lần cuối làm bài: 2018-12-18 20:37:16
Shoall.[CĐQH] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-12-19 06:10:29
Shoall.[CĐQH] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-12-19 06:10:50
Shoall.[CĐQH] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-12-19 06:11:08
Shoall.[CĐQH] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing
Lần cuối làm bài: 2018-12-19 06:11:35
Shoall.[CĐQH] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-12-19 06:11:59
Shoall.[CĐQH] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-12-19 19:19:22
Shoall.[CĐQH] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-12-19 19:19:49
Shoall.[CĐQH] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-12-19 19:29:29
Shoall.[CĐQH] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: That's my dog
Lần cuối làm bài: 2018-12-19 19:57:20
Shoall.[CĐQH] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-12-20 20:40:52
Shoall.[CĐQH] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2018-12-20 20:44:29
Shoall.[CĐQH] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /l/ - /n/
Lần cuối làm bài: 2018-12-20 20:47:00
Shoall.[CĐQH] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How are you?
Lần cuối làm bài: 2018-12-20 20:50:20
Shoall.[CĐQH] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2018-12-20 21:03:24
Shoall.[CĐQH] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Happy New Year!
Lần cuối làm bài: 2018-12-21 19:56:20
Shoall.[CĐQH] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: There is/ There are (not)
Lần cuối làm bài: 2018-12-23 14:54:53
Shoall.[CĐQH] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: should/ shouldn't
Lần cuối làm bài: 2018-12-24 19:32:02
Shoall.[CĐQH] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2018-12-25 20:51:41
Shoall.[CĐQH] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Color (Màu Sắc)
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 08:42:55
Shoall.[CĐQH] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2019-06-27 16:27:04
Shoall.[CĐQH] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-07-07 20:30:53
Shoall.[CĐQH] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 15:02:23

Điểm thi