Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trần Ngọc Tú Anh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trần Ngọc Tú Anh

Trần Ngọc Tú Anh
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Trần Ngọc Tú Anh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-04 15:55:45
Trần Ngọc Tú Anh làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-03-04 15:50:43
Trần Ngọc Tú Anh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-04 15:46:30
Trần Ngọc Tú Anh làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-04 15:43:14
Trần Ngọc Tú Anh làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-04 15:41:13
Trần Ngọc Tú Anh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-04 15:38:35
Trần Ngọc Tú Anh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-04 15:34:30
Trần Ngọc Tú Anh làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-03-04 15:29:07
Trần Ngọc Tú Anh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-04 15:23:10
Trần Ngọc Tú Anh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-04 15:19:44
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-19 09:55:53
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-10-16 19:47:38
Trần Ngọc Tú Anh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-16 19:40:01
Trần Ngọc Tú Anh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-10-16 19:29:26
Trần Ngọc Tú Anh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-10-15 11:46:41

Luyện toán

284 -Trung bình 9.79 - Tổng điểm 28696

Trần Ngọc Tú Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2014-10-26 19:15:30
Trần Ngọc Tú Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: tìm số
Lần cuối làm bài: 2014-10-11 17:44:33
Trần Ngọc Tú Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2014-10-11 17:58:23
Trần Ngọc Tú Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2014-10-12 13:19:52
Trần Ngọc Tú Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp con
Lần cuối làm bài: 2014-10-12 13:31:34
Trần Ngọc Tú Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2014-10-13 16:03:58
Trần Ngọc Tú Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính bằng cách hợp lý
Lần cuối làm bài: 2014-10-13 16:39:48
Trần Ngọc Tú Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm, đường thẳng, đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2014-10-13 16:50:40
Trần Ngọc Tú Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia, tia đối nhau
Lần cuối làm bài: 2014-10-13 16:59:08
Trần Ngọc Tú Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2014-10-13 17:41:25