Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trần Minh Phúc. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trần Minh Phúc

Trần Minh Phúc
CHAI

Luyện toán

60 -Trung bình 7.81 - Tổng điểm 7424

Lần cuối làm bài: 2019-12-25 22:43:20
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Đối xứng tâm
Lần cuối làm bài: 2019-12-24 22:27:43
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Hình bình hành
Lần cuối làm bài: 2019-12-22 23:02:13
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Đối xứng trục
Lần cuối làm bài: 2019-12-22 21:38:34
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Đường trung bình của tam giác, của hình thang
Lần cuối làm bài: 2019-12-22 21:25:23
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Hình thang cân
Lần cuối làm bài: 2019-12-22 21:11:26
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hình thang
Lần cuối làm bài: 2019-12-22 21:06:11
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tứ giác
Lần cuối làm bài: 2019-12-22 21:02:19
Lần cuối làm bài: 2019-12-22 20:59:27
Lần cuối làm bài: 2019-12-22 20:43:18

Luyện văn - Tiếng Việt

94 -Trung bình 9.75 - Tổng điểm 9553

Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ông đồ
Lần cuối làm bài: 2019-12-31 17:40:33
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán dân số
Lần cuối làm bài: 2019-12-23 23:28:05
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nói giảm nói tránh
Lần cuối làm bài: 2019-12-23 23:10:50
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nói quá
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 22:35:34
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 22:43:38
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chiếc lá cuối cùng
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 21:28:50
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tình thái từ
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 21:09:12
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đánh nhau với cối xay gió
Lần cuối làm bài: 2019-12-03 23:19:15
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trợ từ, thán từ
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 20:56:44
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cô bé bán diêm
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 23:05:10

Luyện Tiếng Anh

16 -Trung bình 9.57 - Tổng điểm 1627

Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung GETTING STARTED: It's harvest time.
Lần cuối làm bài: 2019-12-02 17:45:52
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /spr/ - /str/
Lần cuối làm bài: 2019-12-24 22:38:02
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: A lesson on customs and traditions
Lần cuối làm bài: 2019-12-24 22:35:25
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-12-24 22:33:34
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-12-23 23:48:51
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-12-23 23:44:29
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-12-23 23:41:40
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /sk/ - /sp/ - /st/
Lần cuối làm bài: 2019-12-23 23:40:15
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Comparative forms of adjectives (review) / adverbs
Lần cuối làm bài: 2019-12-02 18:02:15
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /bl/ - /cl/
Lần cuối làm bài: 2019-12-02 17:53:09

Điểm thi

Trần Minh Phúc làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-08 14:34:41
Trần Minh Phúc làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-04 21:25:48
Trần Minh Phúc làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-09-04 21:20:59
Trần Minh Phúc làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-04 21:12:46
Trần Minh Phúc làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-04 13:04:30
Trần Minh Phúc làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-08-31 13:44:23
Trần Minh Phúc làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-08-28 20:30:20
Trần Minh Phúc làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-08-26 12:23:03
Trần Minh Phúc làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-06-06 22:21:18
Trần Minh Phúc làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-06-06 21:54:41
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-06-06 21:42:07
Trần Minh Phúc làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-06-06 21:29:18
Trần Minh Phúc làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-06 21:23:29
Trần Minh Phúc làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-06-06 21:21:56
Trần Minh Phúc làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-06 21:19:24
Trần Minh Phúc làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-06 21:17:20
Trần Minh Phúc làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-06 21:15:37
Trần Minh Phúc làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-06 21:13:18
Trần Minh Phúc làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-03 18:22:30
Trần Minh Phúc làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-03 18:19:21
Trần Minh Phúc làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-06-03 18:14:24
Trần Minh Phúc làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-03 15:59:25
Trần Minh Phúc làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-03 15:55:40
Trần Minh Phúc làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-03 14:46:52
Trần Minh Phúc làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-31 23:44:27
Trần Minh Phúc làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-31 23:41:42
Trần Minh Phúc làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-31 23:31:18
Trần Minh Phúc làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-04-06 19:22:24
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-02-19 17:58:01
Trần Minh Phúc làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-02-19 17:52:44