Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trần Minh Phúc. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trần Minh Phúc

Trần Minh Phúc
CHAI

Luyện toán

74 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 7400

Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh
Lần cuối làm bài: 2016-03-19 22:59:03
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết góc vuông, góc nhọn, góc tù
Lần cuối làm bài: 2016-03-02 19:08:43
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thế kỷ thứ mấy?
Lần cuối làm bài: 2016-04-03 09:44:38
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giờ - phút - giây
Lần cuối làm bài: 2016-03-03 14:46:07
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phân số dựa trên trục số
Lần cuối làm bài: 2016-03-11 18:24:20
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2016-04-03 10:08:01
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Qui đồng mẫu số hai phân số
Lần cuối làm bài: 2016-03-03 15:09:16
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9, 10
Lần cuối làm bài: 2016-07-16 22:42:07
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán sử dụng biểu đồ Ven
Lần cuối làm bài: 2016-03-23 22:08:12
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2016-03-24 06:37:00
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2018-09-16 16:38:34
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2016-04-01 20:57:00
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-03-04 06:35:41
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2016-03-03 21:57:20
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-04-03 07:49:35
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia nhẩm với các số 5, 25, 125
Lần cuối làm bài: 2016-03-03 07:02:50
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp con
Lần cuối làm bài: 2018-09-07 16:43:34
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2016-11-27 18:22:02
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên tố, hợp số
Lần cuối làm bài: 2016-04-01 21:19:23
Lần cuối làm bài: 2018-08-31 13:36:30
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2018-04-09 18:43:58
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2016-03-03 21:59:44
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Là số tự nhiên hay số nguyên?
Lần cuối làm bài: 2018-04-08 18:30:08
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2018-09-04 21:03:33
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các phép tính với số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2018-08-31 13:30:03
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2018-08-31 13:21:36
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2018-09-16 17:11:07
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số hữu tỉ, số vô tỉ
Lần cuối làm bài: 2018-08-31 13:35:02
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2018-03-30 18:56:14
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc ba
Lần cuối làm bài: 2018-04-07 18:51:11
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2018-08-31 13:34:46
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2018-08-31 13:21:21
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2018-09-26 22:19:00
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa của số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2018-09-07 16:33:20
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tỉ lệ thức
Lần cuối làm bài: 2018-09-16 16:15:02
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số tự nhiên n thỏa mãn điều kiện chia hết
Lần cuối làm bài: 2018-09-07 16:51:41
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2018-09-15 16:38:10
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2018-08-29 21:14:14
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tứ giác
Lần cuối làm bài: 2019-12-22 21:02:19
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hình thang
Lần cuối làm bài: 2019-12-22 21:06:11
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Hình thang cân
Lần cuối làm bài: 2019-12-22 21:11:26
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Đường trung bình của tam giác, của hình thang
Lần cuối làm bài: 2019-12-22 21:25:23
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Những hằng đẳng thức đáng nhớ
Lần cuối làm bài: 2019-12-18 22:56:23
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2019-12-18 23:01:09
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2018-08-31 12:13:30
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2020-07-05 21:27:24
Lần cuối làm bài: 2020-08-02 23:36:01
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tỉ số lượng giác của góc nhọn
Lần cuối làm bài: 2020-08-06 17:10:25
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương
Lần cuối làm bài: 2020-07-05 21:39:11
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương
Lần cuối làm bài: 2020-07-05 21:46:01
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Nhân, chia số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2018-09-04 12:47:46
Lần cuối làm bài: 2020-07-06 20:49:06
Lần cuối làm bài: 2020-07-06 21:09:18
Lần cuối làm bài: 2019-12-22 20:43:18
Lần cuối làm bài: 2019-12-22 20:59:27
Lần cuối làm bài: 2018-11-26 16:36:37
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Đối xứng trục
Lần cuối làm bài: 2019-12-22 21:38:34
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Hình bình hành
Lần cuối làm bài: 2019-12-22 23:02:13
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Đối xứng tâm
Lần cuối làm bài: 2019-12-24 22:27:43
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Lũy thừa của số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2018-11-26 16:44:02
Lần cuối làm bài: 2019-12-25 22:43:20
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Căn bậc ba
Lần cuối làm bài: 2020-07-09 19:20:32
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Lũy thừa của số hữu tỉ (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2018-11-26 17:01:20
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Tỉ lệ thức
Lần cuối làm bài: 2018-11-26 17:08:34
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Tính chất dãy tỉ số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2018-11-26 17:26:57
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Nhắc lại khái niệm về hàm số
Lần cuối làm bài: 2020-08-01 19:13:52
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hàm số bậc nhất
Lần cuối làm bài: 2020-08-01 21:48:50
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Đồ thị của hàm số y = ax + b ( a ≠ 0 )
Lần cuối làm bài: 2020-08-01 22:38:29
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau
Lần cuối làm bài: 2020-08-01 22:57:30
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0)
Lần cuối làm bài: 2020-08-02 10:57:32
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Ôn tập chương II
Lần cuối làm bài: 2020-08-02 21:40:20
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Đại lượng tỉ lệ thuận
Lần cuối làm bài: 2018-10-21 14:47:28
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận
Lần cuối làm bài: 2018-11-01 21:52:32
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Hàm số
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 22:00:21

Luyện văn - Tiếng Việt

98 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 9800

Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2018-09-17 11:29:59
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phong cách Hồ Chí Minh
Lần cuối làm bài: 2020-07-03 15:46:01
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đấu tranh cho một thế giới hòa bình
Lần cuối làm bài: 2020-07-05 21:24:02
Lần cuối làm bài: 2020-07-07 18:55:50
Lần cuối làm bài: 2020-07-24 11:36:37
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cổng trường mở ra
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 15:32:03
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mẹ tôi
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 15:34:45
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ ghép
Lần cuối làm bài: 2018-11-01 22:45:49
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Liên kết trong văn bản
Lần cuối làm bài: 2018-11-06 21:34:25
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cuộc chia tay của những con búp bê
Lần cuối làm bài: 2018-11-01 23:02:05
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bố cục trong văn bản
Lần cuối làm bài: 2018-11-06 21:05:51
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mạch lạc trong văn bản
Lần cuối làm bài: 2018-11-07 11:44:03
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ca dao, dân ca: Những câu hát về tình cảm gia đình
Lần cuối làm bài: 2018-11-07 12:08:47
Lần cuối làm bài: 2018-11-07 12:18:36
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ láy
Lần cuối làm bài: 2018-11-10 16:28:02
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quá trình tạo lập văn bản
Lần cuối làm bài: 2018-11-11 20:14:49
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Những câu hát than thân
Lần cuối làm bài: 2018-11-11 20:27:15
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Những câu hát châm biếm
Lần cuối làm bài: 2018-11-17 23:01:20
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đại từ
Lần cuối làm bài: 2018-11-11 22:53:32
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sông núi nước Nam (Nam quốc sơn hà)
Lần cuối làm bài: 2018-11-12 16:25:23
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phò giá về kinh (Tụng giá hoàn kinh sư)
Lần cuối làm bài: 2018-11-17 22:13:16
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ Hán Việt
Lần cuối làm bài: 2018-11-17 23:32:00
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiểu chung về văn biểu cảm
Lần cuối làm bài: 2018-11-18 12:15:50
Lần cuối làm bài: 2018-11-01 22:55:22
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài ca Côn Sơn (Côn Sơn ca - trích)
Lần cuối làm bài: 2018-11-25 09:24:01
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ Hán Việt (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2018-11-23 22:23:15
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đặc điểm của văn bản biểu cảm
Lần cuối làm bài: 2018-11-25 10:18:56
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề văn biểu cảm và cách làm bài văn biểu cảm
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 16:30:35
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sau phút chia li (trích Chinh phụ ngâm khúc)
Lần cuối làm bài: 2018-10-28 14:13:19
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bánh trôi nước
Lần cuối làm bài: 2018-12-02 11:04:32
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quan hệ từ
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 15:59:05
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Qua Đèo Ngang
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 16:11:57
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bạn đến chơi nhà
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 16:26:26
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữa lỗi về quan hệ từ
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 16:53:37
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xa ngắm thác núi Lư (Vọng Lư sơn bộc bố)
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 17:11:56
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ đồng nghĩa
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 18:13:52
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cách lập ý của bài văn biểu cảm
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 18:29:27
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh (Tĩnh dạ tứ)
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 18:39:01
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 18:48:26
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ trái nghĩa
Lần cuối làm bài: 2018-11-01 21:44:05
Lần cuối làm bài: 2018-10-28 11:25:50
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ đồng âm
Lần cuối làm bài: 2018-11-01 21:31:49
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các yếu tố tự sự, miêu tả trong văn bản biểu cảm
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 22:21:40
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cảnh khuya
Lần cuối làm bài: 2019-04-22 23:36:15
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rằm tháng giêng (Nguyên tiêu)
Lần cuối làm bài: 2019-04-22 23:41:17
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thành ngữ
Lần cuối làm bài: 2018-11-24 22:49:37
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cách làm bài văn biểu cảm về tác phẩm văn học
Lần cuối làm bài: 2019-04-22 23:47:23
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tiếng gà trưa
Lần cuối làm bài: 2019-04-22 23:54:27
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điệp ngữ
Lần cuối làm bài: 2019-04-23 00:02:56
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một thứ quà của lúa non: Cốm
Lần cuối làm bài: 2019-04-23 00:16:21
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chơi chữ
Lần cuối làm bài: 2019-04-23 21:23:31
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuẩn mực sử dụng từ
Lần cuối làm bài: 2019-04-23 21:54:11
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sài Gòn tôi yêu
Lần cuối làm bài: 2019-04-23 22:01:39
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mùa xuân của tôi
Lần cuối làm bài: 2019-04-23 22:19:29
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập sử dụng từ
Lần cuối làm bài: 2019-04-23 22:44:27
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập tác phẩm trữ tình
Lần cuối làm bài: 2019-04-26 21:13:01
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập phần Tiếng Việt
Lần cuối làm bài: 2019-04-26 21:37:39
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kiểm tra tổng hợp cuối học kì I
Lần cuối làm bài: 2019-04-26 21:49:39
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập tác phẩm trữ tình (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-04-28 10:19:57
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập phần Tiếng Việt (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-04-28 10:38:40
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)
Lần cuối làm bài: 2019-04-28 10:42:43
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất
Lần cuối làm bài: 2019-04-28 10:59:58
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiểu chung về văn nghị luận
Lần cuối làm bài: 2019-04-28 17:15:19
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tục ngữ về con người và xã hội
Lần cuối làm bài: 2019-04-28 17:26:20
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn câu
Lần cuối làm bài: 2019-04-28 17:47:08
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đặc điểm của văn bản nghị luận
Lần cuối làm bài: 2019-04-28 17:56:49
Lần cuối làm bài: 2019-04-29 09:55:26
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tinh thần yêu nước của nhân dân ta
Lần cuối làm bài: 2019-04-29 10:11:55
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Câu đặc biệt
Lần cuối làm bài: 2019-04-29 10:31:28
Lần cuối làm bài: 2019-04-30 09:58:22
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập về phương pháp lập luận trong văn nghị luận
Lần cuối làm bài: 2019-04-30 10:17:08
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự giàu đẹp của tiếng Việt
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 10:40:16
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh
Lần cuối làm bài: 2019-05-07 22:09:44
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cách làm bài văn lập luận chứng minh
Lần cuối làm bài: 2019-05-07 22:37:57
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ý nghĩa văn chương
Lần cuối làm bài: 2019-03-05 00:43:07
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tôi đi học
Lần cuối làm bài: 2019-11-22 15:51:36
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ
Lần cuối làm bài: 2019-11-26 22:38:02
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính thống nhất về chủ đề của văn bản
Lần cuối làm bài: 2019-11-26 22:42:44
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trong lòng mẹ (Trích Những ngày thơ ấu)
Lần cuối làm bài: 2019-11-26 22:50:01
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trường từ vựng
Lần cuối làm bài: 2019-11-26 22:56:02
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bố cục của văn bản
Lần cuối làm bài: 2019-11-28 21:24:21
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tức nước vỡ bờ (Trích Tắt đèn)
Lần cuối làm bài: 2019-11-28 21:32:41
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xây dựng đoạn văn trong văn bản
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 21:49:35
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lão Hạc
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 22:00:48
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ tượng hình, từ tượng thanh
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 22:14:31
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Liên kết các đoạn văn trong văn bản
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 22:35:53
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 22:41:15
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tóm tắt văn bản tự sự
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 22:53:27
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cô bé bán diêm
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 23:05:10
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trợ từ, thán từ
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 20:56:44
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đánh nhau với cối xay gió
Lần cuối làm bài: 2019-12-03 23:19:15
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tình thái từ
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 21:09:12
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chiếc lá cuối cùng
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 21:28:50
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 22:43:38
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nói quá
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 22:35:34
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nói giảm nói tránh
Lần cuối làm bài: 2019-12-23 23:10:50
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán dân số
Lần cuối làm bài: 2019-12-23 23:28:05
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ông đồ
Lần cuối làm bài: 2019-12-31 17:40:33

Luyện Tiếng Anh

18 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1800

Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet (Bảng Chữ Cái)
Lần cuối làm bài: 2018-08-31 12:05:42
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: It's right up my street!
Lần cuối làm bài: 2019-12-02 17:02:06
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /br/ - /pr/
Lần cuối làm bài: 2019-12-02 17:10:12
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: gerund/ to-infinitive
Lần cuối làm bài: 2019-12-02 17:16:21
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-12-02 17:25:26
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-12-02 17:29:36
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung GETTING STARTED: It's harvest time.
Lần cuối làm bài: 2019-12-02 17:45:52
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /bl/ - /cl/
Lần cuối làm bài: 2019-12-02 17:53:09
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Comparative forms of adjectives (review) / adverbs
Lần cuối làm bài: 2019-12-02 18:02:15
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /sk/ - /sp/ - /st/
Lần cuối làm bài: 2019-12-23 23:40:15
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-12-23 23:41:40
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-12-23 23:44:29
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-12-23 23:48:51
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-12-24 22:33:34
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: A lesson on customs and traditions
Lần cuối làm bài: 2019-12-24 22:35:25
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /spr/ - /str/
Lần cuối làm bài: 2019-12-24 22:38:02
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting started: A trip to Hue City
Lần cuối làm bài: 2020-07-11 22:30:21
Trần Minh Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-07-11 22:38:13

Điểm thi

Trần Minh Phúc làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-08 14:34:41
Trần Minh Phúc làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-04 21:25:48
Trần Minh Phúc làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-09-04 21:20:59
Trần Minh Phúc làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-04 21:12:46
Trần Minh Phúc làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-04 13:04:30
Trần Minh Phúc làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-08-31 13:44:23
Trần Minh Phúc làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-08-28 20:30:20
Trần Minh Phúc làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-08-26 12:23:03
Trần Minh Phúc làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-06-06 22:21:18
Trần Minh Phúc làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-06-06 21:54:41
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-06-06 21:42:07
Trần Minh Phúc làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-06-06 21:29:18
Trần Minh Phúc làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-06 21:23:29
Trần Minh Phúc làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-06-06 21:21:56
Trần Minh Phúc làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-06 21:19:24
Trần Minh Phúc làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-06 21:17:20
Trần Minh Phúc làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-06 21:15:37
Trần Minh Phúc làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-06 21:13:18
Trần Minh Phúc làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-03 18:22:30
Trần Minh Phúc làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-03 18:19:21
Trần Minh Phúc làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-06-03 18:14:24
Trần Minh Phúc làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-03 15:59:25
Trần Minh Phúc làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-03 15:55:40
Trần Minh Phúc làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-03 14:46:52
Trần Minh Phúc làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-31 23:44:27
Trần Minh Phúc làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-31 23:41:42
Trần Minh Phúc làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-31 23:31:18
Trần Minh Phúc làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-04-06 19:22:24
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-02-19 17:58:01
Trần Minh Phúc làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-02-19 17:52:44