Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ᵈʳᵉᵃᵐ乡тԻầℵッℓêッℵ❡ṳ⑂ễℵ™. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

ᵈʳᵉᵃᵐ乡тԻầℵッℓêッℵ❡ṳ⑂ễℵ™

ᵈʳᵉᵃᵐ乡тԻầℵッℓêッℵ❡ṳ⑂ễℵ™
...

Luyện toán

13 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1300

Lần cuối làm bài: 2020-10-08 16:06:04
Lần cuối làm bài: 2020-07-09 07:35:23
Lần cuối làm bài: 2020-07-10 08:00:56
Lần cuối làm bài: 2020-07-12 07:41:40
ᵈʳᵉᵃᵐ乡тԻầℵッℓêッℵ❡ṳ⑂ễℵ™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Ghi số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2020-07-11 11:29:18
Lần cuối làm bài: 2020-07-15 12:08:04
Lần cuối làm bài: 2020-09-08 16:26:31
Lần cuối làm bài: 2020-09-09 20:01:40
Lần cuối làm bài: 2020-09-10 20:08:22
Lần cuối làm bài: 2020-09-11 19:44:49
Lần cuối làm bài: 2020-09-12 12:59:03
Lần cuối làm bài: 2020-09-22 19:22:35
Lần cuối làm bài: 2020-10-06 19:12:25

Luyện văn - Tiếng Việt

34 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 3400

Lần cuối làm bài: 2020-04-14 16:43:17
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 10:05:10
Lần cuối làm bài: 2020-05-21 13:45:49
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 16:54:23
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 16:40:26
Lần cuối làm bài: 2020-05-07 20:23:23
Lần cuối làm bài: 2020-04-30 07:54:11
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 16:43:23
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 16:42:20
Lần cuối làm bài: 2020-04-30 07:45:04
Lần cuối làm bài: 2020-04-30 08:05:42
ᵈʳᵉᵃᵐ乡тԻầℵッℓêッℵ❡ṳ⑂ễℵ™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về chính tả
Lần cuối làm bài: 2020-04-30 07:42:05
ᵈʳᵉᵃᵐ乡тԻầℵッℓêッℵ❡ṳ⑂ễℵ™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về tập đọc
Lần cuối làm bài: 2020-04-30 07:38:33
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 09:49:43
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 09:57:24
ᵈʳᵉᵃᵐ乡тԻầℵッℓêッℵ❡ṳ⑂ễℵ™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lòng dân
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 16:40:29
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 16:42:27
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 16:43:20
ᵈʳᵉᵃᵐ乡тԻầℵッℓêッℵ❡ṳ⑂ễℵ™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 13:45:41
Lần cuối làm bài: 2020-04-28 14:39:35
Lần cuối làm bài: 2020-04-28 14:47:31
Lần cuối làm bài: 2020-04-28 14:54:58
Lần cuối làm bài: 2020-04-28 15:01:03
ᵈʳᵉᵃᵐ乡тԻầℵッℓêッℵ❡ṳ⑂ễℵ™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2020-04-29 20:03:06
Lần cuối làm bài: 2020-05-01 10:35:32
Lần cuối làm bài: 2020-05-01 13:45:52
Lần cuối làm bài: 2020-05-10 15:46:12
Lần cuối làm bài: 2020-05-09 09:21:53
Lần cuối làm bài: 2020-05-09 15:36:52
Lần cuối làm bài: 2020-05-13 20:27:42

Luyện Tiếng Anh

59 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 5900

Lần cuối làm bài: 2020-04-05 13:43:59
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 10:15:25
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 10:22:49
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 16:41:49
ᵈʳᵉᵃᵐ乡тԻầℵッℓêッℵ❡ṳ⑂ễℵ™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 10:37:00
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 10:40:49
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 10:44:10
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 10:49:08
ᵈʳᵉᵃᵐ乡тԻầℵッℓêッℵ❡ṳ⑂ễℵ™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's he like?
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 10:55:48
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 10:59:18
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 16:41:54
ᵈʳᵉᵃᵐ乡тԻầℵッℓêッℵ❡ṳ⑂ễℵ™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 16:42:30
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 12:58:04
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 12:04:25
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 12:13:31
ᵈʳᵉᵃᵐ乡тԻầℵッℓêッℵ❡ṳ⑂ễℵ™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 16:42:02
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 12:24:12
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 12:29:19
ᵈʳᵉᵃᵐ乡тԻầℵッℓêッℵ❡ṳ⑂ễℵ™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 12:33:37
ᵈʳᵉᵃᵐ乡тԻầℵッℓêッℵ❡ṳ⑂ễℵ™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 12:45:54
ᵈʳᵉᵃᵐ乡тԻầℵッℓêッℵ❡ṳ⑂ễℵ™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 13:44:02
ᵈʳᵉᵃᵐ乡тԻầℵッℓêッℵ❡ṳ⑂ễℵ™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 12:56:00
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 13:10:55
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 19:47:45
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 13:18:40
ᵈʳᵉᵃᵐ乡тԻầℵッℓêッℵ❡ṳ⑂ễℵ™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 13:25:15
ᵈʳᵉᵃᵐ乡тԻầℵッℓêッℵ❡ṳ⑂ễℵ™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 13:28:59
ᵈʳᵉᵃᵐ乡тԻầℵッℓêッℵ❡ṳ⑂ễℵ™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 13:38:15
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 13:43:55
ᵈʳᵉᵃᵐ乡тԻầℵッℓêッℵ❡ṳ⑂ễℵ™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 13:53:46
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 13:57:04
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 14:04:56
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 14:11:08
Lần cuối làm bài: 2020-05-14 17:34:37
ᵈʳᵉᵃᵐ乡тԻầℵッℓêッℵ❡ṳ⑂ễℵ™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 16:27:36
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 16:43:53
ᵈʳᵉᵃᵐ乡тԻầℵッℓêッℵ❡ṳ⑂ễℵ™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 16:50:41
ᵈʳᵉᵃᵐ乡тԻầℵッℓêッℵ❡ṳ⑂ễℵ™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 16:58:11
ᵈʳᵉᵃᵐ乡тԻầℵッℓêッℵ❡ṳ⑂ễℵ™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 17:09:34
ᵈʳᵉᵃᵐ乡тԻầℵッℓêッℵ❡ṳ⑂ễℵ™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 17:49:33
ᵈʳᵉᵃᵐ乡тԻầℵッℓêッℵ❡ṳ⑂ễℵ™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 18:04:56
ᵈʳᵉᵃᵐ乡тԻầℵッℓêッℵ❡ṳ⑂ễℵ™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 18:05:18
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 18:05:28
ᵈʳᵉᵃᵐ乡тԻầℵッℓêッℵ❡ṳ⑂ễℵ™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 17:49:46
ᵈʳᵉᵃᵐ乡тԻầℵッℓêッℵ❡ṳ⑂ễℵ™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-04-29 19:45:32
ᵈʳᵉᵃᵐ乡тԻầℵッℓêッℵ❡ṳ⑂ễℵ™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 09:13:37
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 09:29:15
ᵈʳᵉᵃᵐ乡тԻầℵッℓêッℵ❡ṳ⑂ễℵ™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 13:03:23
ᵈʳᵉᵃᵐ乡тԻầℵッℓêッℵ❡ṳ⑂ễℵ™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2020-05-04 20:04:46
ᵈʳᵉᵃᵐ乡тԻầℵッℓêッℵ❡ṳ⑂ễℵ™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2020-04-29 20:00:23
ᵈʳᵉᵃᵐ乡тԻầℵッℓêッℵ❡ṳ⑂ễℵ™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-04-30 11:07:19
Lần cuối làm bài: 2020-05-01 14:09:33
ᵈʳᵉᵃᵐ乡тԻầℵッℓêッℵ❡ṳ⑂ễℵ™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-05-01 14:09:30
Lần cuối làm bài: 2020-05-01 14:09:04
Lần cuối làm bài: 2020-05-01 20:10:24
ᵈʳᵉᵃᵐ乡тԻầℵッℓêッℵ❡ṳ⑂ễℵ™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Characters
Lần cuối làm bài: 2020-05-22 12:24:57
Lần cuối làm bài: 2020-10-07 13:57:33
Lần cuối làm bài: 2020-07-15 11:59:22
Lần cuối làm bài: 2020-09-11 20:02:42

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-05-11 21:17:50
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-05-11 20:40:45