Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trần Khánh Vy. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trần Khánh Vy

Trần Khánh Vy
Xin chào!^v^

Luyện toán

11 -Trung bình 9.22 - Tổng điểm 1198

Trần Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Tia
Lần cuối làm bài: 2019-10-30 12:31:29
Trần Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-10-29 21:26:03
Trần Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Khi nào thì AM + MB = AB?
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 20:24:12
Trần Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 18: Bội chung nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2019-10-23 21:50:50
Trần Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 21:37:15
Trần Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 17: Ước chung lớn nhất
Lần cuối làm bài: 2019-10-15 21:24:52
Trần Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 16: Ước chung và bội chung
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 13:19:28
Trần Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 15: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 21:56:34
Trần Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 14: Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 21:16:56
Trần Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: Ước và bội
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 17:25:04

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Trần Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con Rồng, cháu Tiên
Lần cuối làm bài: 2019-08-31 13:15:43

Luyện Tiếng Anh

28 -Trung bình 9.51 - Tổng điểm 2854

Trần Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung BEAUTIFUL MESSAGES
Lần cuối làm bài: 2019-09-05 20:29:37
Trần Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: At the Gym
Lần cuối làm bài: 2019-11-09 21:55:02
Trần Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-09-05 20:32:31
Trần Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation: /ð/ and /θ/
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 18:22:11
Trần Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: What's on today?
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 21:42:42
Trần Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 18:35:08
Trần Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 10:24:06
Trần Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 20:55:07
Trần Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 21:58:45
Trần Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-09-05 20:31:23

Điểm thi

Trần Khánh Vy làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-25 21:41:17
Trần Khánh Vy làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-03 18:35:10