Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với tieu thu nha em. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

tieu thu nha em

tieu thu nha em
Đã giúp lại còn chửi người khác

Điểm thi

tieu thu nha em làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-22 19:16:56
tieu thu nha em làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-28 05:25:01
tieu thu nha em làm bài Kiểm tra tháng 1 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-21 15:39:06
tieu thu nha em làm bài Kiểm tra tháng 5 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-19 18:58:02
tieu thu nha em làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-19 18:55:56
tieu thu nha em làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-17 05:41:06
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-17 05:37:35
tieu thu nha em làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-06 06:00:01
tieu thu nha em làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-06 05:54:56
tieu thu nha em làm bài Kiểm tra tháng 5 năm 2014 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2017-01-06 05:53:32
tieu thu nha em làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-05 12:14:37
tieu thu nha em làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-05 12:12:42
tieu thu nha em làm bài Kiểm tra tháng 12 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-05 12:10:18
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-05 11:53:55
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-04 06:08:34
tieu thu nha em làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2016 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-04 06:07:07
tieu thu nha em làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-04 06:05:03
tieu thu nha em làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-04 06:03:42
tieu thu nha em làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-01 12:44:34
tieu thu nha em làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-01 12:40:14

Luyện toán

21 -Trung bình 9.53 - Tổng điểm 2288

tieu thu nha em đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia số thập phân với 10; 100; 1000; 0,1; 0,01; 0,001
Lần cuối làm bài: 2017-01-10 05:28:11
tieu thu nha em đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-01-20 05:50:59
tieu thu nha em đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-01-31 06:31:34
tieu thu nha em đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2017-01-07 06:01:18
tieu thu nha em đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-01-12 05:30:32
tieu thu nha em đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2017-01-25 17:56:34
tieu thu nha em đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2017-02-09 05:36:04
tieu thu nha em đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-03-14 19:16:39
tieu thu nha em đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2017-04-14 05:25:13
tieu thu nha em đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép trừ
Lần cuối làm bài: 2017-02-25 05:55:01