Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Hàn Băng Nhi. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Hàn Băng Nhi

Hàn Băng Nhi

Luyện toán

21 -Trung bình 9.61 - Tổng điểm 2307

Hàn Băng Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2018-03-14 19:17:17
Hàn Băng Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia, tia đối nhau
Lần cuối làm bài: 2018-01-29 19:00:52
Hàn Băng Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-01-28 19:21:11
Hàn Băng Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-02-03 21:54:51
Hàn Băng Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2018-01-28 12:42:43
Hàn Băng Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2018-01-28 12:39:56
Hàn Băng Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-01-28 12:42:52
Hàn Băng Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2018-01-28 12:39:26
Hàn Băng Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2017-03-29 19:15:28
Hàn Băng Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2017-03-22 19:17:17

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Hàn Băng Nhi làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-22 19:16:56
Hàn Băng Nhi làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-28 05:25:01
Hàn Băng Nhi làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-21 15:39:06
Hàn Băng Nhi làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-19 18:58:02
Hàn Băng Nhi làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-19 18:55:56
Hàn Băng Nhi làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-17 05:41:06
Hàn Băng Nhi làm bài Kiểm tra tháng 6 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-17 05:37:35
Hàn Băng Nhi làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-06 06:00:01
Hàn Băng Nhi làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-06 05:54:56
Hàn Băng Nhi làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2017-01-06 05:53:32
Hàn Băng Nhi làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-05 12:14:37
Hàn Băng Nhi làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-05 12:12:42
Hàn Băng Nhi làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-05 12:10:18
Hàn Băng Nhi làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-05 11:53:55
Hàn Băng Nhi làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-04 06:08:34
Hàn Băng Nhi làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-04 06:07:07
Hàn Băng Nhi làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-04 06:05:03
Hàn Băng Nhi làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-04 06:03:42
Hàn Băng Nhi làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-01 12:44:34
Hàn Băng Nhi làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-01 12:40:14