Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Thu Trang. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Thu Trang

Nguyễn Thu Trang
Nguyễn Thu Trang 20-2

Luyện toán

1 -Trung bình 6.05 - Tổng điểm 484

Nguyễn Thu Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 14:53:24

Luyện văn - Tiếng Việt

5 -Trung bình 9.15 - Tổng điểm 732

Nguyễn Thu Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đêm nay Bác không ngủ
Lần cuối làm bài: 2019-03-12 16:04:40
Nguyễn Thu Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Gấu trắng là chúa tò mò
Lần cuối làm bài: 2018-02-03 10:31:16
Nguyễn Thu Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ngày hôm qua đâu rồi
Lần cuối làm bài: 2018-02-02 17:29:22
Nguyễn Thu Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chuyện bốn mùa
Lần cuối làm bài: 2018-02-03 10:29:52
Nguyễn Thu Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Có công mài sắt, có ngày nên kim
Lần cuối làm bài: 2018-02-03 10:27:04

Luyện Tiếng Anh

8 -Trung bình 8.89 - Tổng điểm 800

Nguyễn Thu Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 13:27:24
Nguyễn Thu Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 13:28:32
Nguyễn Thu Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-03-12 15:53:46
Nguyễn Thu Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-03-12 15:47:34
Nguyễn Thu Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-03-12 15:42:45
Nguyễn Thu Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present perfect/ Superlatives of Long Adjectives
Lần cuối làm bài: 2019-03-12 16:44:38
Nguyễn Thu Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 21:09:25
Nguyễn Thu Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 20:25:44

Điểm thi

Nguyễn Thu Trang làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-09-30 13:29:28
Nguyễn Thu Trang làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-24 11:38:29