Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Thu Trang. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Thu Trang

Nguyễn Thu Trang
Nguyễn Thu Trang 20-2

Luyện toán

3 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 300

Nguyễn Thu Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2020-05-04 21:38:07
Nguyễn Thu Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 14:53:24
Nguyễn Thu Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép thành hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2020-05-04 21:48:40

Luyện văn - Tiếng Việt

9 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 900

Nguyễn Thu Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ngày hôm qua đâu rồi
Lần cuối làm bài: 2018-02-02 17:29:22
Nguyễn Thu Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Có công mài sắt, có ngày nên kim
Lần cuối làm bài: 2018-02-03 10:27:04
Nguyễn Thu Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chuyện bốn mùa
Lần cuối làm bài: 2018-02-03 10:29:52
Nguyễn Thu Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Gấu trắng là chúa tò mò
Lần cuối làm bài: 2018-02-03 10:31:16
Nguyễn Thu Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đêm nay Bác không ngủ
Lần cuối làm bài: 2019-03-12 16:04:40
Nguyễn Thu Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển câu chủ động thành câu bị động (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 14:53:55
Nguyễn Thu Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thêm trạng ngữ cho câu
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 17:15:22
Nguyễn Thu Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiểu chung về văn nghị luận
Lần cuối làm bài: 2020-04-24 20:20:56
Nguyễn Thu Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 20:00:35

Luyện Tiếng Anh

16 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1600

Nguyễn Thu Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2020-04-30 09:19:52
Nguyễn Thu Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your village like?
Lần cuối làm bài: 2020-04-30 09:26:17
Nguyễn Thu Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-04-30 09:31:12
Nguyễn Thu Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Characters
Lần cuối làm bài: 2020-04-30 09:20:06
Nguyễn Thu Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting Started
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 20:25:44
Nguyễn Thu Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Vocabulary and Pronunciation /ə/ and /ɜː/
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 21:09:25
Nguyễn Thu Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 17:23:07
Nguyễn Thu Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Communication
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 17:25:22
Nguyễn Thu Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skills
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 17:37:49
Nguyễn Thu Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Revision
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 17:37:46
Nguyễn Thu Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present perfect/ Superlatives of Long Adjectives
Lần cuối làm bài: 2019-03-12 16:44:38
Nguyễn Thu Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-03-12 15:42:45
Nguyễn Thu Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-03-12 15:47:34
Nguyễn Thu Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-03-12 15:53:46
Nguyễn Thu Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 13:28:32
Nguyễn Thu Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 13:27:24

Điểm thi

Nguyễn Thu Trang làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-09-30 13:29:28
Nguyễn Thu Trang làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-24 11:38:29