Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Hoàng Thu Trang. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Hoàng Thu Trang

Nguyễn Hoàng Thu Trang
みなさん、こんにちは。 私の名前は神崎美奈子です。 手助けを楽しみにしています。

Luyện toán

16 -Trung bình 7.53 - Tổng điểm 2334

Nguyễn Hoàng Thu Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Đơn thức
Lần cuối làm bài: 2019-03-26 18:58:44
Nguyễn Hoàng Thu Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Hai góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2019-02-10 19:20:41
Nguyễn Hoàng Thu Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2018-11-01 20:06:48
Nguyễn Hoàng Thu Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm sự khác nhau giữa hai hình
Lần cuối làm bài: 2018-09-21 16:58:56
Nguyễn Hoàng Thu Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết màu sắc
Lần cuối làm bài: 2018-09-20 20:21:32
Nguyễn Hoàng Thu Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2018-05-23 16:37:12
Nguyễn Hoàng Thu Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2018-04-07 17:06:53
Nguyễn Hoàng Thu Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2018-03-20 17:30:40
Nguyễn Hoàng Thu Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2018-03-09 20:57:10
Nguyễn Hoàng Thu Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2018-01-02 19:09:40

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 3.00 - Tổng điểm 30

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 7.00 - Tổng điểm 140

Nguyễn Hoàng Thu Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Who's that man?
Lần cuối làm bài: 2018-09-21 17:10:36

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-03-17 20:21:01
Nguyễn Hoàng Thu Trang làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-17 20:17:16
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-03-17 20:14:20
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-02-11 17:21:19
Nguyễn Hoàng Thu Trang làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-01-27 20:27:53
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-10-21 17:58:51
Nguyễn Hoàng Thu Trang làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9.8 điểm
Điểm cao nhất: 9.8, Nộp bài lúc 2018-09-11 21:02:54
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-09-11 20:58:38
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-04-07 17:29:39
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-04-07 17:22:54
Nguyễn Hoàng Thu Trang làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-30 20:18:52
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-04 17:22:59
Nguyễn Hoàng Thu Trang làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-01 20:33:39
Nguyễn Hoàng Thu Trang làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-01 20:32:23
Nguyễn Hoàng Thu Trang làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-01 20:30:29
Điểm cao nhất: 10.5, Nộp bài lúc 2018-03-01 20:15:31