Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Thị Bảo Trâm. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Thị Bảo Trâm

Nguyễn Thị Bảo Trâm

Luyện toán

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2019-04-26 08:44:12
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3, 4, 5
Lần cuối làm bài: 2019-04-29 20:29:43

Luyện văn - Tiếng Việt

3 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 300

Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 16:15:20
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: ê, v (bê, ve)
Lần cuối làm bài: 2019-05-03 05:47:35
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Dấu hỏi, dấu nặng
Lần cuối làm bài: 2019-06-09 07:26:06

Luyện Tiếng Anh

133 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 13300

Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-04-11 20:58:16
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2019-04-12 19:39:48
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson1: What is your favorite food/ drink?
Lần cuối làm bài: 2019-04-12 19:46:21
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What day is it today?
Lần cuối làm bài: 2019-04-12 19:52:16
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What can you do?
Lần cuối làm bài: 2019-04-12 19:55:17
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Let's go to the supermarket!
Lần cuối làm bài: 2019-04-12 20:03:25
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What subjects do you have?
Lần cuối làm bài: 2019-04-12 20:06:18
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What nationality are you?
Lần cuối làm bài: 2019-04-12 20:08:35
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Why do you go to the cinema?
Lần cuối làm bài: 2019-04-12 20:13:15
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Would you like some milk?
Lần cuối làm bài: 2019-04-12 20:17:35
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Don't play with the knife!
Lần cuối làm bài: 2019-04-12 20:30:17
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Nice to meet you
Lần cuối làm bài: 2019-04-12 20:34:40
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: See you tomorrow!
Lần cuối làm bài: 2019-04-12 20:38:05
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What is the date today?
Lần cuối làm bài: 2019-04-12 20:40:26
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Can you play the guitar?
Lần cuối làm bài: 2019-04-12 20:42:59
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-04-12 20:48:54
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-04-12 20:51:18
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-04-12 20:51:43
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-04-12 21:38:21
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-04-12 21:38:44
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-04-12 21:38:58
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-04-12 21:39:32
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-04-12 21:40:00
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-04-12 21:40:15
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-04-12 21:40:31
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-04-12 21:40:58
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-04-12 21:41:41
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-04-12 21:43:05
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Color (Màu Sắc)
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 05:21:55
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 05:26:19
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 05:31:09
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where is your school?
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 05:36:20
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What class are you in?
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 05:39:14
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 05:51:25
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 05:52:40
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your name?
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 05:55:21
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is Tony
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 05:59:01
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How old are you?
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 06:01:05
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Does he have a puzzle?
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 06:05:36
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 06:08:17
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How do you spell your name?
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 19:27:00
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's the matter with you?
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 19:47:52
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 19:51:11
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 20:16:49
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 20:18:05
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 20:20:44
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 20:22:33
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 20:24:41
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 21:00:35
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 21:02:51
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 21:03:11
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 21:06:03
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What time is it?
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 04:41:56
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What time do you get up?
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 04:46:46
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 04:52:25
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is my house
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 04:57:08
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 05:00:03
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 05:01:01
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 05:01:51
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 05:03:43
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Fruits and Vegetables (Rau Quả)
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 05:15:22
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung My Family! (Gia Đình Tôi)
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 05:17:10
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 2
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 05:24:52
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 05:29:32
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 09:56:44
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 10:03:45
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 8
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 10:05:49
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What would you like to eat?
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 14:45:31
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What did you do at the zoo?
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 14:48:33
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What does your father do?
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 14:54:21
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: That's my brother
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 15:00:54
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 16:36:46
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What will the weather be like tomorrow?
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 16:42:14
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's the weather like in your country?
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 16:45:46
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: You should go to the doctor
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 16:48:17
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 16:57:04
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Where does he work?
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 17:03:45
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Is that Tony?
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 17:06:17
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Who's that?
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 17:07:45
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 19:14:18
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 19:17:38
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 19:18:59
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 19:24:39
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 19:26:23
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung He's a hero! - Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 19:46:30
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 19:48:52
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 19:50:12
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 19:53:00
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 20:03:44
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your village like?
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 20:42:24
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 21:09:15
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 21:10:58
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 05:51:15
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 05:54:51
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 05:59:50
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 06:10:09
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How many chairs are there?
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 06:22:11
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 07:52:33
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /l/ - /n/
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 17:28:21
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Where are my posters?
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 17:34:02
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Is there a garden?
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 17:37:05
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 20:26:54
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 20:33:06
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-04-16 05:39:49
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /ir/ - /er/ - /ur/
Lần cuối làm bài: 2019-04-16 05:42:15
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What does she look like?
Lần cuối làm bài: 2019-04-16 05:45:58
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What do you do on Tet?
Lần cuối làm bài: 2019-04-16 05:52:41
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /s/ - /sw/
Lần cuối làm bài: 2019-04-16 06:25:13
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-04-16 06:28:51
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-04-16 06:29:20
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Who's shorter?
Lần cuối làm bài: 2019-04-18 19:47:51
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 1
Lần cuối làm bài: 2019-04-18 19:49:38
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What are you reading?
Lần cuối làm bài: 2019-04-19 21:04:50
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-04-20 20:00:33
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 6
Lần cuối làm bài: 2019-04-20 20:02:30
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What is he/ she doing?
Lần cuối làm bài: 2019-04-20 20:05:55
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What does your father do in his free time?
Lần cuối làm bài: 2019-04-20 20:27:38
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-04-20 20:36:35
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2019-04-20 21:11:07
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Grammar_What's this?
Lần cuối làm bài: 2019-04-20 21:13:49
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 05:45:24
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-04-22 22:08:37
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-04-22 22:17:12
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-04-23 05:28:51
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-04-23 06:08:49
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-04-23 18:17:36
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-05-08 16:23:31
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-05-11 20:38:08
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-06-02 18:00:32
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing
Lần cuối làm bài: 2019-06-02 18:01:48
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-06-19 21:07:22
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-06-21 06:13:30
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Happy New Year!
Lần cuối làm bài: 2019-06-23 06:51:02

Điểm thi