Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Thị Bảo Trâm. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Thị Bảo Trâm

Nguyễn Thị Bảo Trâm

Luyện toán

2 -Trung bình 4.06 - Tổng điểm 365

Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3, 4, 5
Lần cuối làm bài: 2019-04-29 20:29:43
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2019-04-26 08:44:12

Luyện văn - Tiếng Việt

3 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 300

Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: ê, v (bê, ve)
Lần cuối làm bài: 2019-05-03 05:47:35
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Dấu hỏi, dấu nặng
Lần cuối làm bài: 2019-06-09 07:26:06
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 16:15:20

Luyện Tiếng Anh

135 -Trung bình 8.14 - Tổng điểm 15957

Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2019-04-20 21:11:07
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Grammar_What's this?
Lần cuối làm bài: 2019-04-20 21:13:49
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Happy New Year!
Lần cuối làm bài: 2019-06-23 06:51:02
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-06-19 21:07:22
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's the weather like in your country?
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 16:45:46
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What will the weather be like tomorrow?
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 16:42:14
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 16:36:46
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What would you like to eat?
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 14:45:31
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What does your father do in his free time?
Lần cuối làm bài: 2019-04-20 20:27:38
Nguyễn Thị Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Don't play with the knife!
Lần cuối làm bài: 2019-04-12 20:30:17

Điểm thi