Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với nguyễn thị phương anh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

nguyễn thị phương anh

nguyễn thị phương anh
hello xin chào

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

43 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 4300

nguyễn thị phương anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Nice to meet you
Lần cuối làm bài: 2019-04-01 19:09:54
nguyễn thị phương anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How are you?
Lần cuối làm bài: 2019-03-31 20:08:24
nguyễn thị phương anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-03-31 20:13:03
nguyễn thị phương anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your name?
Lần cuối làm bài: 2019-04-02 20:30:54
nguyễn thị phương anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How do you spell your name?
Lần cuối làm bài: 2019-03-31 20:26:36
nguyễn thị phương anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-03-31 20:29:53
nguyễn thị phương anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is Tony
Lần cuối làm bài: 2019-03-31 20:33:27
nguyễn thị phương anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Is that Tony?
Lần cuối làm bài: 2019-03-31 20:37:41
nguyễn thị phương anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Who's that?
Lần cuối làm bài: 2019-03-31 20:41:39
nguyễn thị phương anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-03-31 20:45:10
nguyễn thị phương anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is my friend
Lần cuối làm bài: 2019-03-31 20:46:58
nguyễn thị phương anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2019-03-31 21:24:11
nguyễn thị phương anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-03-31 21:27:50
nguyễn thị phương anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-04-01 18:56:35
nguyễn thị phương anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-04-01 18:59:45
nguyễn thị phương anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-04-05 11:30:27
nguyễn thị phương anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-04-02 20:30:13
nguyễn thị phương anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-04-02 11:08:20
nguyễn thị phương anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: That's my dog
Lần cuối làm bài: 2019-04-02 11:14:04
nguyễn thị phương anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-04-02 11:22:21
nguyễn thị phương anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-04-02 11:26:47
nguyễn thị phương anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2019-04-02 12:01:54
nguyễn thị phương anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-04-02 12:05:16
nguyễn thị phương anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-04-02 12:07:49
nguyễn thị phương anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-04-02 12:08:18
nguyễn thị phương anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: May I come in?
Lần cuối làm bài: 2019-04-02 20:17:50
nguyễn thị phương anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-04-02 20:24:13
nguyễn thị phương anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Do you have any toys?
Lần cuối làm bài: 2019-04-02 20:36:12
nguyễn thị phương anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-04-02 20:45:56
nguyễn thị phương anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Who's that man?
Lần cuối làm bài: 2019-04-02 20:49:20
nguyễn thị phương anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: That's my brother
Lần cuối làm bài: 2019-04-02 20:52:25
nguyễn thị phương anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-04-03 20:06:07
nguyễn thị phương anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What are you doing?
Lần cuối làm bài: 2019-04-03 19:07:36
nguyễn thị phương anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is my pen
Lần cuối làm bài: 2019-04-03 20:20:56
nguyễn thị phương anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-04-03 19:25:22
nguyễn thị phương anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-04-03 19:57:15
nguyễn thị phương anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What toys do you like?
Lần cuối làm bài: 2019-04-03 20:02:37
nguyễn thị phương anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is my house
Lần cuối làm bài: 2019-04-03 20:08:29
nguyễn thị phương anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: That's my school
Lần cuối làm bài: 2019-04-03 20:12:03
nguyễn thị phương anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Does he have a puzzle?
Lần cuối làm bài: 2019-04-03 20:20:11
nguyễn thị phương anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Is there a garden?
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 20:26:21
nguyễn thị phương anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where's my book?
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 20:34:55
nguyễn thị phương anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What is he doing?
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 20:38:08

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-04 20:46:36
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-04-01 19:20:48
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-27 19:13:46
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-03-24 21:48:44