Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với nguyễn thị phương anh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

nguyễn thị phương anh

nguyễn thị phương anh
hello xin chào

Luyện toán

0 -Trung bình 6.66 - Tổng điểm 333

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 8.40 - Tổng điểm 84

Luyện Tiếng Anh

45 -Trung bình 7.98 - Tổng điểm 5588

nguyễn thị phương anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2019-04-02 12:01:54
nguyễn thị phương anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-04-02 11:08:20
nguyễn thị phương anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What is he doing?
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 20:38:08
nguyễn thị phương anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What are you doing?
Lần cuối làm bài: 2019-04-03 19:07:36
nguyễn thị phương anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What toys do you like?
Lần cuối làm bài: 2019-04-03 20:02:37
nguyễn thị phương anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: That's my dog
Lần cuối làm bài: 2019-04-02 11:14:04
nguyễn thị phương anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-04-02 20:45:56
nguyễn thị phương anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Does he have a puzzle?
Lần cuối làm bài: 2019-04-03 20:20:11
nguyễn thị phương anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Does he have a puzzle?
Lần cuối làm bài: 2019-04-03 20:20:11
nguyễn thị phương anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Does he have a puzzle?
Lần cuối làm bài: 2019-04-03 20:20:11

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-04 20:46:36
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-04-01 19:20:48
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-27 19:13:46
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-03-24 21:48:44