Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Tô Phương Thảo. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Tô Phương Thảo

Tô Phương Thảo
Ai là Fan của BTS thì kết bạn với mik nha còn là An-ti fan thì cút,phắn và xéo (>=3=)>

Luyện toán

0 -Trung bình 2.10 - Tổng điểm 63

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 6.55 - Tổng điểm 131

Luyện Tiếng Anh

9 -Trung bình 7.57 - Tổng điểm 1135

Tô Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What does your father do in his free time?
Lần cuối làm bài: 2018-11-25 21:16:50
Tô Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do in your free time?
Lần cuối làm bài: 2018-10-20 10:49:54
Tô Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's the matter with you?
Lần cuối làm bài: 2018-11-25 21:31:06
Tô Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-11-20 20:16:05
Tô Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How often do you have Math?
Lần cuối làm bài: 2018-11-25 21:22:08
Tô Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: How many lessons do you have today?
Lần cuối làm bài: 2018-11-20 20:31:38
Tô Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2018-11-20 20:26:29
Tô Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your village like?
Lần cuối làm bài: 2018-10-20 10:10:20
Tô Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2018-10-20 10:07:24

Điểm thi

Tô Phương Thảo làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-11 09:33:55
Tô Phương Thảo làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-10 20:18:55
Tô Phương Thảo làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-11-10 20:14:47