Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Võ Thạch Đức Tín 1. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Võ Thạch Đức Tín 1

Võ Thạch Đức Tín 1
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

12 -Trung bình 7.42 - Tổng điểm 1485

Võ Thạch Đức Tín 1 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm, đường thẳng, đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2016-09-03 16:07:25
Võ Thạch Đức Tín 1 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Là số tự nhiên hay số nguyên?
Lần cuối làm bài: 2016-09-03 16:01:22
Võ Thạch Đức Tín 1 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa của số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2016-09-02 21:27:47
Võ Thạch Đức Tín 1 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2016-09-02 21:23:01
Võ Thạch Đức Tín 1 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2016-09-02 21:06:36
Võ Thạch Đức Tín 1 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2016-09-02 21:24:02
Võ Thạch Đức Tín 1 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2016-07-28 10:35:43
Võ Thạch Đức Tín 1 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2016-02-13 20:56:03
Võ Thạch Đức Tín 1 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2016-02-13 20:59:58
Võ Thạch Đức Tín 1 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2016-02-06 16:42:46

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-06-02 13:34:11