Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với £ãø Đại. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

£ãø Đại

£ãø Đại
bạn nào chơi pubg kb cái nhỉ, name ingame: ÔĐm

Luyện toán

31 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 3100

£ãø Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-02-27 19:35:35
£ãø Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2018-02-07 20:44:04
£ãø Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2019-03-28 20:44:21
£ãø Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2018-01-12 20:30:20
£ãø Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2018-01-08 21:35:50
£ãø Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2017-11-29 20:10:06
£ãø Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất tỉ lệ thức
Lần cuối làm bài: 2017-11-21 21:20:19
£ãø Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tỉ lệ thức
Lần cuối làm bài: 2017-11-21 21:19:58
£ãø Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các phép tính với số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2017-11-21 21:16:40
£ãø Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2017-11-20 19:36:58

Luyện văn - Tiếng Việt

7 -Trung bình 9.59 - Tổng điểm 767

£ãø Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 86: ôp ơp (hộp, lớp)
Lần cuối làm bài: 2017-11-18 21:19:31
£ãø Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: ê, v (bê, ve)
Lần cuối làm bài: 2017-11-18 21:52:04
£ãø Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Dấu huyền, dấu ngã
Lần cuối làm bài: 2017-11-18 21:46:53
£ãø Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Dấu hỏi, dấu nặng
Lần cuối làm bài: 2017-10-13 19:18:55
£ãø Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2017-11-18 20:39:26
£ãø Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2017-10-13 19:11:40
£ãø Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2017-10-13 19:10:25

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

£ãø Đại làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2018-10-31 20:25:15
£ãø Đại làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-31 20:08:10
£ãø Đại làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-02-23 21:01:48
£ãø Đại làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-02-02 20:31:11
£ãø Đại làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-02-01 20:31:13
£ãø Đại làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-01 20:22:09
£ãø Đại làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-01-20 21:10:26
£ãø Đại làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-11-29 20:34:18
£ãø Đại làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 10.5 điểm
Điểm cao nhất: 10.5, Nộp bài lúc 2017-11-29 20:31:05
£ãø Đại làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-29 20:26:33
£ãø Đại làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-11-22 21:23:53
£ãø Đại làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-11-22 21:14:57
£ãø Đại làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-22 21:12:33
£ãø Đại làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-11-22 21:09:35
£ãø Đại làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-11-21 21:51:36
£ãø Đại làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-11-21 21:46:39
£ãø Đại làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-14 21:34:59
£ãø Đại làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-08 20:51:54
£ãø Đại làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-08 20:20:54
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-10-04 20:07:31
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-10-04 20:01:43
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-10-04 19:56:51
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2017-10-04 19:47:55
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-10-04 19:38:06
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-10-04 19:32:12
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-04 19:27:56
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-10-04 19:24:32
£ãø Đại làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-04 19:21:59
£ãø Đại làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-10-04 19:20:24
£ãø Đại làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-04 19:17:59