Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với The Lonely Cancer. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

The Lonely Cancer

The Lonely Cancer
Hi everybody ! Please come and visit my little house ! You know , everyone in the world are all need to study and studying is very important ! It is the key to open a brightly future , too . I think in the world nothing can like study . Who comes my little house please make friend with me !

Luyện toán

122 -Trung bình 9.99 - Tổng điểm 12285

The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2017-01-08 12:38:59
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng cửu chương cộng có nhớ
Lần cuối làm bài: 2017-01-07 20:12:25
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 7+5, 47+5, 47+25
Lần cuối làm bài: 2017-01-03 21:57:37
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hạng trong phép cộng dạng 8+x
Lần cuối làm bài: 2017-01-02 21:23:01
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 8+5, 28+5, 38+25
Lần cuối làm bài: 2017-01-02 19:48:57
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 8 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2017-01-02 12:00:42
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hạng trong phép cộng dạng 9+x
Lần cuối làm bài: 2017-01-02 11:56:55
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 9+5, 29+5, 39+25
Lần cuối làm bài: 2017-01-02 11:54:10
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2017-01-02 11:49:03
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2017-01-02 11:47:02

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

The Lonely Cancer làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-08-07 08:45:04
The Lonely Cancer làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-08-07 08:42:32
The Lonely Cancer làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-08-07 08:30:17
The Lonely Cancer làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-05-07 20:22:05
The Lonely Cancer làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-06 20:22:27