Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Phạm Tiến. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Phạm Tiến

Nguyễn Phạm Tiến
đm chào

Luyện toán

1 -Trung bình 7.00 - Tổng điểm 280

Nguyễn Phạm Tiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-02-21 05:34:27

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Nguyễn Phạm Tiến làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-01-18 19:48:04
Nguyễn Phạm Tiến làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-01-18 19:45:18
Nguyễn Phạm Tiến làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-18 19:43:05
Nguyễn Phạm Tiến làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-18 19:41:38
Nguyễn Phạm Tiến làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-18 19:40:14
Nguyễn Phạm Tiến làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-18 19:37:35
Nguyễn Phạm Tiến làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-18 19:36:01