Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với phạm thị thùy vân. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

phạm thị thùy vân

phạm thị thùy vân
Sau này mày nuôi tao nha 😍😍😘😘😘😘😘🥰🥰🥰

Luyện toán

0 -Trung bình 2.55 - Tổng điểm 383

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 5.20 - Tổng điểm 208

phạm thị thùy vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài số 2
Lần cuối làm bài: 2019-09-11 17:18:30

Luyện Tiếng Anh

33 -Trung bình 7.09 - Tổng điểm 3615

phạm thị thùy vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-06-03 18:33:28
Lần cuối làm bài: 2019-05-30 17:46:10
phạm thị thùy vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - In a park (Trong công viên)
Lần cuối làm bài: 2019-05-29 18:14:07
phạm thị thùy vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Jobs (Nghề nghiệp)
Lần cuối làm bài: 2019-05-29 18:04:26
phạm thị thùy vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Five
Lần cuối làm bài: 2019-05-30 17:41:03
phạm thị thùy vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Four
Lần cuối làm bài: 2019-05-29 18:06:56
phạm thị thùy vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2019-05-29 18:06:35
phạm thị thùy vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-05-30 17:39:36
phạm thị thùy vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-05-30 13:19:41
phạm thị thùy vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-05-30 13:19:02

Điểm thi

phạm thị thùy vân làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-08 19:25:14
phạm thị thùy vân làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-15 18:35:02
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-05-26 17:37:18
phạm thị thùy vân làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-05-25 19:46:43