Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Phạm Thị Thùy Linh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Phạm Thị Thùy Linh

Phạm Thị Thùy Linh
Chiếc áo ấy là một thời nỗ lực và cố gắng

Luyện toán

63 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 6300

Phạm Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2019-03-13 12:03:43
Phạm Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2019-03-05 21:21:26
Phạm Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2019-03-05 21:24:46
Phạm Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2019-06-21 10:09:12
Phạm Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2019-03-05 18:11:37
Phạm Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2019-03-05 22:04:16
Phạm Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2019-03-06 18:16:44
Phạm Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2019-03-06 20:18:45
Phạm Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2019-03-13 21:14:52
Phạm Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2019-04-11 20:37:49
Phạm Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2019-03-05 18:03:03
Phạm Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-03-06 20:47:39
Phạm Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2019-03-06 18:20:25
Phạm Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2019-03-05 22:01:16
Phạm Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2019-03-09 20:26:24
Phạm Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân loại hình
Lần cuối làm bài: 2019-03-05 21:47:56
Phạm Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dòng tiếp theo như thế nào?
Lần cuối làm bài: 2019-04-26 16:54:40
Phạm Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình đối xứng trục
Lần cuối làm bài: 2019-03-06 20:07:22
Phạm Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập - Các số trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-03-05 21:47:39
Phạm Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-03-03 07:59:50
Phạm Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2019-03-03 11:45:20
Phạm Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2019-03-03 08:43:23
Phạm Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3, 4, 5
Lần cuối làm bài: 2019-03-03 11:52:26
Phạm Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bằng nhau, dấu =
Lần cuối làm bài: 2019-03-05 18:08:17
Phạm Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-03-05 19:48:43
Phạm Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 6
Lần cuối làm bài: 2019-03-05 21:38:56
Phạm Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 7
Lần cuối làm bài: 2019-03-05 21:40:10
Phạm Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 8
Lần cuối làm bài: 2019-03-05 21:41:38
Phạm Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 9
Lần cuối làm bài: 2019-03-05 21:42:38
Phạm Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0
Lần cuối làm bài: 2019-03-05 21:44:11
Phạm Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 3
Lần cuối làm bài: 2019-03-05 18:11:09
Phạm Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 4
Lần cuối làm bài: 2019-03-05 21:53:01
Phạm Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-03-05 21:56:43
Phạm Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2019-03-06 19:43:08
Phạm Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2019-03-05 19:55:04
Phạm Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2019-03-06 18:07:25
Phạm Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số (9 + 5)
Lần cuối làm bài: 2019-03-06 18:11:13
Phạm Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 49 + 25
Lần cuối làm bài: 2019-03-11 20:04:17
Phạm Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 7 cộng với một số (7 + 5)
Lần cuối làm bài: 2019-04-28 06:49:36
Phạm Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong phép trừ
Lần cuối làm bài: 2019-03-05 18:19:19
Phạm Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 6
Lần cuối làm bài: 2019-03-09 13:27:27
Phạm Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm. Đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-04-11 20:53:19
Phạm Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2019-04-26 16:56:34
Phạm Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giải toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2019-04-26 17:01:47
Phạm Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh các số có hai chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-06-15 21:15:19
Phạm Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đồng hồ. Thời gian
Lần cuối làm bài: 2019-03-05 22:00:21
Phạm Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2019-03-06 20:29:09
Phạm Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép hình
Lần cuối làm bài: 2019-03-11 20:12:15
Phạm Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép thành hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-03-13 12:03:35
Phạm Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm sự khác nhau giữa hai hình
Lần cuối làm bài: 2019-03-09 14:19:16
Phạm Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết màu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-03-06 20:19:48
Phạm Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm quen với tọa độ
Lần cuối làm bài: 2019-03-06 20:23:00
Phạm Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-04-11 20:06:00
Phạm Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-04-11 20:08:03
Phạm Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-04-11 20:09:22
Phạm Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn, bé hơn (phạm vi 5)
Lần cuối làm bài: 2019-04-11 20:07:17
Phạm Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-04-11 20:11:14
Phạm Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-04-11 20:45:27
Phạm Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-04-11 20:43:20
Phạm Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Nhân đơn thức với đa thức
Lần cuối làm bài: 2019-03-09 14:17:07
Phạm Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Những hằng đẳng thức đáng nhớ
Lần cuối làm bài: 2019-03-03 20:16:52
Phạm Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2019-06-15 21:02:58
Phạm Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các loại hình trắc nghiệm tương tác
Lần cuối làm bài: 2019-04-11 20:37:06

Luyện văn - Tiếng Việt

30 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 3000

Phạm Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhớ rừng
Lần cuối làm bài: 2019-03-02 20:40:37
Phạm Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nước Đại Việt ta
Lần cuối làm bài: 2019-03-05 20:13:21
Phạm Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bàn luận về phép học (Luận học pháp)
Lần cuối làm bài: 2019-03-02 20:17:35
Phạm Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nói giảm nói tránh
Lần cuối làm bài: 2019-03-02 20:25:25
Phạm Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ngắm trăng (Vọng nguyệt)
Lần cuối làm bài: 2019-03-03 07:50:55
Phạm Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2019-03-03 08:08:57
Phạm Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2019-03-03 08:10:14
Phạm Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-03-03 11:37:05
Phạm Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Có công mài sắt, có ngày nên kim
Lần cuối làm bài: 2019-03-03 11:54:49
Phạm Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Có công mài sắt, có ngày nên kim
Lần cuối làm bài: 2019-03-03 11:56:28
Lần cuối làm bài: 2019-03-03 12:00:36
Phạm Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Câu nghi vấn
Lần cuối làm bài: 2019-03-03 12:38:02
Phạm Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quê hương
Lần cuối làm bài: 2019-03-03 20:35:42
Phạm Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trường em
Lần cuối làm bài: 2019-03-06 19:48:44
Phạm Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Dấu huyền, dấu ngã
Lần cuối làm bài: 2019-03-06 20:32:32
Phạm Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: l, h (lê, hè)
Lần cuối làm bài: 2019-03-06 20:36:17
Phạm Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 95: oanh, oach (doanh, hoạch)
Lần cuối làm bài: 2019-03-06 20:42:22
Phạm Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tức nước vỡ bờ (Trích Tắt đèn)
Lần cuối làm bài: 2019-03-07 20:02:00
Phạm Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ tượng hình, từ tượng thanh
Lần cuối làm bài: 2019-03-07 20:18:47
Phạm Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tức cảnh Pác Bó
Lần cuối làm bài: 2019-04-06 21:35:16
Phạm Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đi bộ ngao du
Lần cuối làm bài: 2019-04-06 21:47:22
Phạm Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hội thoại
Lần cuối làm bài: 2019-04-11 20:04:10
Phạm Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 97: Ôn tập những vần bắt đầu bằng âm "o"
Lần cuối làm bài: 2019-04-11 20:24:30
Phạm Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 22: p - ph, nh (phố, nhà)
Lần cuối làm bài: 2019-04-11 20:33:19
Phạm Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữa lỗi diễn đạt (lỗi lô-gic)
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 05:57:49
Phạm Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tổng kết phần Văn
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 12:34:38
Phạm Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tổng kết phần Văn
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 12:39:21
Phạm Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 18:35:06
Phạm Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định giữa học kì II
Lần cuối làm bài: 2019-04-26 16:49:05
Phạm Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mùa xuân nho nhỏ
Lần cuối làm bài: 2020-03-19 16:12:31

Luyện Tiếng Anh

7 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 700

Phạm Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-03-05 19:57:24
Phạm Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Grammar_What's this?
Lần cuối làm bài: 2019-03-06 20:51:46
Phạm Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2019-03-05 19:58:05
Phạm Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Phonics /æ/ /b/ /k/ /d/
Lần cuối làm bài: 2019-03-05 20:04:28
Phạm Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skills time - Reading - School things
Lần cuối làm bài: 2019-04-11 20:13:32
Phạm Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-04-11 20:18:17
Phạm Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Toys (Đồ chơi)
Lần cuối làm bài: 2019-04-26 16:53:28

Điểm thi

Phạm Thị Thùy Linh làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-06 20:04:34
Phạm Thị Thùy Linh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-03-06 20:00:05
Phạm Thị Thùy Linh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-03-05 20:29:01