Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Lê Châu Thụy. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Lê Châu Thụy

Lê Châu Thụy
Học học nữa học mãi !!!!!!!!!

Luyện toán

4 -Trung bình 6.09 - Tổng điểm 548

Lê Châu Thụy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số đối, giá trị tuyệt đối
Lần cuối làm bài: 2018-09-13 16:45:49
Lê Châu Thụy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Là số tự nhiên hay số nguyên?
Lần cuối làm bài: 2018-05-28 14:39:33
Lê Châu Thụy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2018-05-01 14:45:28
Lê Châu Thụy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2017-09-23 14:21:44

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Lê Châu Thụy làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-21 15:41:39
Lê Châu Thụy làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-19 15:19:24
Lê Châu Thụy làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-05-14 16:04:50
Lê Châu Thụy làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-05-14 15:13:49
Lê Châu Thụy làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-09 16:01:51
Lê Châu Thụy làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-05-09 15:49:59
Lê Châu Thụy làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-09 15:41:30