Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Lăng Bích Tư. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Lăng Bích Tư

Lăng Bích Tư
D_ _ ( crush của t đó ^^)

Luyện toán

51 -Trung bình 9.56 - Tổng điểm 5160

Lăng Bích Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng các số từ 1 đến 100
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 15:13:47
Lăng Bích Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh các số có hai chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 15:04:31
Lăng Bích Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có hai chữ số (Tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 15:02:15
Lăng Bích Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có hai chữ số (Tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 15:00:05
Lăng Bích Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có hai chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 14:57:50
Lăng Bích Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ dạng 17 - 7
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 14:55:12
Lăng Bích Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ dạng 17 - 3
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 14:51:42
Lăng Bích Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ các số tròn chục
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 15:11:53
Lăng Bích Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng các số tròn chục
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 15:08:54
Lăng Bích Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số tròn chục
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 15:05:26

Luyện văn - Tiếng Việt

4 -Trung bình 9.43 - Tổng điểm 566

Lăng Bích Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Be, bè, bé, bẻ, bẽ, bẹ
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 09:09:00
Lăng Bích Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Dấu hỏi, dấu nặng
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 08:26:57
Lăng Bích Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 08:22:45
Lăng Bích Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 08:14:02

Luyện Tiếng Anh

17 -Trung bình 8.64 - Tổng điểm 1988

Lăng Bích Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Numbers 1-10
Lần cuối làm bài: 2019-11-11 14:05:40
Lăng Bích Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Shapes
Lần cuối làm bài: 2019-11-11 14:08:13
Lăng Bích Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 08:55:38
Lăng Bích Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 09:07:04
Lăng Bích Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Four: Phonics Mn Nn Oo Pp
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 21:24:44
Lăng Bích Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Four: Phonics Mn Nn Oo Pp
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 21:24:44
Lăng Bích Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Four: Phonics_ Ii, Jj, Kk, Ll
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 21:22:58
Lăng Bích Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Five: Skills time - Reading - My favorite...
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 09:31:57
Lăng Bích Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three: Song - Ten fingers on my hands
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 09:37:36
Lăng Bích Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Two: Grammar_ arm/ arms _This is / These are
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 09:37:16

Điểm thi