Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Lăng Bích Tư. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Lăng Bích Tư

Lăng Bích Tư
Mỗi người đều có quyền yêu cái đẹp. Vì vậy, tớ yêu cậu ^^

Luyện toán

67 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 6700

Lăng Bích Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 16:47:29
Lăng Bích Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập - Các số trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 00:29:45
Lăng Bích Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 18:11:06
Lăng Bích Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 00:45:16
Lăng Bích Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3, 4, 5
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 22:55:57
Lăng Bích Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bé hơn, dấu <
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 22:58:54
Lăng Bích Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn. Dấu >
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 23:00:41
Lăng Bích Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập: Lớn hơn, bé hơn
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 23:02:29
Lăng Bích Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bằng nhau, dấu =
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 23:03:56
Lăng Bích Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 6
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 23:05:51
Lăng Bích Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 7
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 23:07:03
Lăng Bích Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 8
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 23:09:02
Lăng Bích Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 9
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 23:09:59
Lăng Bích Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 23:11:12
Lăng Bích Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 10
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 23:13:12
Lăng Bích Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 3
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 23:15:39
Lăng Bích Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 4
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 23:17:21
Lăng Bích Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 23:19:44
Lăng Bích Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 18:11:30
Lăng Bích Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2020-03-13 20:45:44
Lăng Bích Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung: Phép cộng trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 23:25:06
Lăng Bích Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2020-03-13 20:48:49
Lăng Bích Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số (9 + 5)
Lần cuối làm bài: 2020-03-13 20:51:50
Lăng Bích Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 3
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 23:27:11
Lăng Bích Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 4
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 23:29:20
Lăng Bích Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 23:32:00
Lăng Bích Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong phép trừ
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 23:35:02
Lăng Bích Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 6
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 00:31:41
Lăng Bích Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 6
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 00:33:43
Lăng Bích Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 7
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 00:35:49
Lăng Bích Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 7
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 00:38:04
Lăng Bích Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 8
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 00:40:39
Lăng Bích Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 8
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 00:42:54
Lăng Bích Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 9
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 16:31:21
Lăng Bích Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 9
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 00:44:59
Lăng Bích Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 00:48:13
Lăng Bích Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 00:51:43
Lăng Bích Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng cộng và trừ trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 18:18:41
Lăng Bích Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm. Đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 18:14:23
Lăng Bích Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mười một. Mười hai
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 14:31:59
Lăng Bích Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mười ba. Mười bốn. Mười lăm
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 14:37:38
Lăng Bích Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 14:41:51
Lăng Bích Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai mươi. Hai chục
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 14:44:05
Lăng Bích Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 14 + 3
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 14:49:14
Lăng Bích Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ dạng 17 - 3
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 14:51:42
Lăng Bích Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ dạng 17 - 7
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 14:55:12
Lăng Bích Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số tròn chục
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 15:05:26
Lăng Bích Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng các số tròn chục
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 15:08:54
Lăng Bích Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ các số tròn chục
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 15:11:53
Lăng Bích Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có hai chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 14:57:50
Lăng Bích Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có hai chữ số (Tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 15:00:05
Lăng Bích Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có hai chữ số (Tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 15:02:15
Lăng Bích Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh các số có hai chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 15:04:31
Lăng Bích Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng các số từ 1 đến 100
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 15:13:47
Lăng Bích Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các ngày trong tuần lễ
Lần cuối làm bài: 2020-03-13 16:37:26
Lăng Bích Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng ,trừ các số có ba chữ số ( Không có nhớ )
Lần cuối làm bài: 2020-03-25 16:00:44
Lăng Bích Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các bảng nhân
Lần cuối làm bài: 2020-03-26 14:35:53
Lăng Bích Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về giải toán
Lần cuối làm bài: 2020-03-26 14:28:40
Lăng Bích Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2020-03-25 15:35:36
Lăng Bích Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 6
Lần cuối làm bài: 2020-03-15 09:18:35
Lần cuối làm bài: 2020-03-25 16:07:36
Lăng Bích Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-03-25 16:16:38
Lăng Bích Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 7
Lần cuối làm bài: 2020-03-15 09:29:19
Lăng Bích Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 7
Lần cuối làm bài: 2020-03-25 15:38:52
Lăng Bích Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có bốn chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-03-15 09:43:42
Lăng Bích Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2020-03-06 14:32:47
Lăng Bích Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng các số trong phạm vi 10000
Lần cuối làm bài: 2020-03-15 09:53:43

Luyện văn - Tiếng Việt

4 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 400

Lăng Bích Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 08:14:02
Lăng Bích Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 08:22:45
Lăng Bích Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Dấu hỏi, dấu nặng
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 08:26:57
Lăng Bích Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Be, bè, bé, bẻ, bẽ, bẹ
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 09:09:00

Luyện Tiếng Anh

21 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2100

Lăng Bích Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2020-03-13 20:56:03
Lăng Bích Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2020-03-13 20:59:56
Lăng Bích Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung lesson 2 : Vocabulary and Pronunciation /e/ & /eɪ/
Lần cuối làm bài: 2020-03-13 21:01:22
Lăng Bích Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2020-03-13 21:04:54
Lăng Bích Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4:Communication
Lần cuối làm bài: 2020-03-13 21:07:17
Lăng Bích Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Grammar_What's this?
Lần cuối làm bài: 2019-09-25 14:07:33
Lăng Bích Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2019-09-25 14:07:57
Lăng Bích Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Phonics /æ/ /b/ /k/ /d/
Lần cuối làm bài: 2019-09-25 14:10:17
Lăng Bích Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skills time - Reading - School things
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 09:21:43
Lăng Bích Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Two: Grammar_ This is my bag. - This is your doll.
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 09:24:44
Lăng Bích Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three: Song (Toys, toys, toys, toys!)
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 10:49:56
Lăng Bích Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Four: Phonics Ee, Ff, Gg, Hh
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 09:27:26
Lăng Bích Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Two: Grammar_ arm/ arms _This is / These are
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 09:37:16
Lăng Bích Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three: Song - Ten fingers on my hands
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 09:37:36
Lăng Bích Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Five: Skills time - Reading - My favorite...
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 09:31:57
Lăng Bích Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Four: Phonics_ Ii, Jj, Kk, Ll
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 21:22:58
Lăng Bích Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Four: Phonics Mn Nn Oo Pp
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 21:24:44
Lăng Bích Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 09:07:04
Lăng Bích Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 08:55:38
Lăng Bích Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Shapes
Lần cuối làm bài: 2019-11-11 14:08:13
Lăng Bích Tư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Numbers 1-10
Lần cuối làm bài: 2019-11-11 14:05:40

Điểm thi