Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với thu thu oOo[_love_]. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

thu thu oOo[_love_]

thu thu oOo[_love_]
có một nhỏ bn thân, bùn cái nhỏ lm mk vui, chán cái nhỏ dẫn mk đi ăn, khóc cái nhỏ tặng kẹo, oy!!!!!!!!!!!mún cưới nhỏ zìa lun wá!!!!! iu bn nhất lun ó!!!!!!!!!

Luyện toán

0 -Trung bình 6.64 - Tổng điểm 332

Luyện văn - Tiếng Việt

15 -Trung bình 9.89 - Tổng điểm 1582

thu thu oOo[_love_] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ về Tổ quốc
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 10:40:51
thu thu oOo[_love_] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Tìm ngọc
Lần cuối làm bài: 2019-05-29 10:11:33
thu thu oOo[_love_] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tìm ngọc
Lần cuối làm bài: 2019-05-29 10:08:44
Lần cuối làm bài: 2019-05-22 12:57:56
Lần cuối làm bài: 2019-05-21 18:33:01
thu thu oOo[_love_] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: ô ơ (cô, cờ)
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 12:35:33
thu thu oOo[_love_] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: o, c (bò, cỏ)
Lần cuối làm bài: 2019-05-27 11:14:40
thu thu oOo[_love_] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: l, h (lê, hè)
Lần cuối làm bài: 2019-05-22 12:20:35
thu thu oOo[_love_] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: ê, v (bê, ve)
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 08:21:18
thu thu oOo[_love_] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Be, bè, bé, bẻ, bẽ, bẹ
Lần cuối làm bài: 2019-05-23 11:39:54

Luyện Tiếng Anh

35 -Trung bình 7.56 - Tổng điểm 3705

thu thu oOo[_love_] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three: Song - At the park!
Lần cuối làm bài: 2019-05-23 12:57:22
thu thu oOo[_love_] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Six: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-05-23 12:57:04
thu thu oOo[_love_] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three: Song - Two kind doctors
Lần cuối làm bài: 2019-05-23 11:43:32
thu thu oOo[_love_] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Two: Grammar_ She's/ He's a teacher.
Lần cuối làm bài: 2019-05-23 11:42:49
thu thu oOo[_love_] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Jobs (Nghề nghiệp)
Lần cuối làm bài: 2019-05-22 18:49:16
thu thu oOo[_love_] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Four
Lần cuối làm bài: 2019-05-22 13:09:20
thu thu oOo[_love_] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2019-05-22 13:06:03
thu thu oOo[_love_] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One: Choose the odd-one-out.
Lần cuối làm bài: 2019-05-22 13:07:44
thu thu oOo[_love_] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three: Song (Toys, toys, toys, toys!)
Lần cuối làm bài: 2019-05-23 12:09:28
thu thu oOo[_love_] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 08:25:46

Điểm thi