Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với êdogawa conan. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

êdogawa conan

êdogawa conan
không có một thiên tài nào mà không pha nổi một chút điên rồ

Điểm thi

êdogawa conan làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-17 21:32:58
êdogawa conan làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-04 15:08:58
êdogawa conan làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-03 19:32:27
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-20 12:38:05
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-01-20 12:35:23
êdogawa conan làm bài Kiểm tra tháng 12 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-20 12:33:22
êdogawa conan làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2015 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-20 12:30:28
êdogawa conan làm bài Kiểm tra tháng 5 năm 2015 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-20 12:28:08
êdogawa conan làm bài Kiểm tra tháng 6 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-20 12:24:43
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-20 12:22:24
êdogawa conan làm bài Kiểm tra tháng 12 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-20 12:19:40
êdogawa conan làm bài Kiểm tra tháng 3 năm 2016 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-20 12:16:56
êdogawa conan làm bài Kiểm tra tháng 11 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-20 11:37:49
êdogawa conan làm bài Kiểm tra tháng 1 năm 2015 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-01-17 11:49:11
êdogawa conan làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2016 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-13 21:11:08
êdogawa conan làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-05 20:28:13
êdogawa conan làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-05 20:25:35
êdogawa conan làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-05 20:23:25
êdogawa conan làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-31 20:59:14
êdogawa conan làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-31 20:33:55
êdogawa conan làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-31 20:09:49
êdogawa conan làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2014 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2016-12-31 19:28:03
êdogawa conan làm bài Kiểm tra tháng 5 năm 2014 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-30 22:32:18
êdogawa conan làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2014 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-29 12:28:15
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-29 12:24:26
êdogawa conan làm bài Kiểm tra tháng 11 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-29 12:20:56
êdogawa conan làm bài Kiểm tra tháng 12 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-29 12:18:35
êdogawa conan làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2016 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-29 12:11:38
êdogawa conan làm bài Kiểm tra tháng 1 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-29 10:26:43
êdogawa conan làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-29 10:25:08

Luyện toán

15 -Trung bình 9.75 - Tổng điểm 1560

êdogawa conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2017-01-23 12:18:55
êdogawa conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-03-21 11:26:37
êdogawa conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữ số phần mười, phần trăm, phần nghìn
Lần cuối làm bài: 2017-03-01 20:05:44
êdogawa conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2017-02-19 21:32:50
êdogawa conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-03-30 12:56:07
êdogawa conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép trừ
Lần cuối làm bài: 2017-02-16 11:18:25
êdogawa conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2017-02-11 09:21:12
êdogawa conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-03-27 17:07:56
êdogawa conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2017-02-04 09:00:06
êdogawa conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2017-02-08 10:21:05