Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với phung the thang. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

phung the thang

phung the thang
Hello! Welcome to my accounts!I like you!

Điểm thi

phung the thang làm bài Kiểm tra tháng 3 năm 2016 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-02 15:49:08
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-08-22 17:50:36
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-08-22 14:18:28
phung the thang làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2016 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-08-21 22:03:37

Luyện toán

18 -Trung bình 8.58 - Tổng điểm 2146

phung the thang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đổi đơn vị đo chiều dài
Lần cuối làm bài: 2016-08-21 22:09:09
phung the thang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2016-08-22 14:19:59
phung the thang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2016-08-22 15:12:19
phung the thang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số hữu tỉ, số vô tỉ
Lần cuối làm bài: 2016-08-22 19:15:44
phung the thang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thứ tự
Lần cuối làm bài: 2016-08-22 19:24:58
phung the thang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2016-08-22 19:28:02
phung the thang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2016-08-22 19:34:04
phung the thang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng trừ độ dài
Lần cuối làm bài: 2016-08-30 15:03:39
phung the thang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa của số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2016-08-30 15:03:28
phung the thang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-09-01 12:57:43