Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Ice Wings. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Ice Wings

Ice Wings
Legend sao game! Ai chơi kết bạn nha! Sever US139, Sleeping Knight, Colton Anderson

Điểm thi

Ice Wings làm bài Kiểm tra tháng 11 năm 2015 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-03-12 12:53:44
Ice Wings làm bài Kiểm tra tháng 12 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-03-12 12:51:21
Ice Wings làm bài Kiểm tra tháng 3 năm 2016 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-03-12 12:49:04
Ice Wings làm bài Kiểm tra tháng 11 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-03-12 12:47:10
Ice Wings làm bài Kiểm tra tháng 12 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-03-12 12:46:17
Ice Wings làm bài Kiểm tra tháng 3 năm 2016 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-03-12 12:45:09
Ice Wings làm bài Kiểm tra tháng 1 năm 2015 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2015-11-13 13:38:34
Ice Wings làm bài Kiểm tra tháng 1 năm 2015 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-11-11 21:05:39
Ice Wings làm bài Kiểm tra tháng 12 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-11-11 21:01:57
Ice Wings làm bài Kiểm tra tháng 1 năm 2015 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-11-11 20:55:10
Ice Wings làm bài Kiểm tra tháng 12 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-11-11 20:53:28
Ice Wings làm bài Kiểm tra tháng 1 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-11-11 20:51:46
Ice Wings làm bài Kiểm tra tháng 12 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-11-11 20:50:09
Ice Wings làm bài Kiểm tra tháng 1 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-11-11 20:48:33
Ice Wings làm bài Kiểm tra tháng 12 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-11-11 20:47:22
Ice Wings làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2015 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2015-11-11 20:41:33
Ice Wings làm bài Kiểm tra tháng 10 năm 2015 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-11-11 20:36:40
Ice Wings làm bài Kiểm tra tháng 5 năm 2015 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-11-11 20:32:54
Ice Wings làm bài Kiểm tra tháng 6 năm 2015 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-11-11 20:29:57
Ice Wings làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2015 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-11-11 20:27:49
Ice Wings làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2015 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2015-11-11 20:25:45
Ice Wings làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-11-11 20:23:03
Ice Wings làm bài Kiểm tra tháng 5 năm 2015 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-11-11 20:20:49
Ice Wings làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2015 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2015-11-11 20:18:37
Ice Wings làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2015 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2015-11-11 20:16:04
Ice Wings làm bài Kiểm tra tháng 10 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-11-11 20:14:58
Ice Wings làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-11-11 20:14:04
Ice Wings làm bài Kiểm tra tháng 5 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-11-11 20:12:23
Ice Wings làm bài Kiểm tra tháng 6 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-11-11 20:11:13
Ice Wings làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-11-11 20:10:01

Luyện toán

86 -Trung bình 9.73 - Tổng điểm 8758

Ice Wings đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2015-11-12 19:17:51
Ice Wings đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thế kỷ thứ mấy?
Lần cuối làm bài: 2015-11-13 06:11:58
Ice Wings đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2015-11-15 07:11:32
Ice Wings đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên tố, hợp số
Lần cuối làm bài: 2015-11-17 11:34:39
Ice Wings đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2015-11-20 08:51:05
Ice Wings đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2015-11-21 16:55:57
Ice Wings đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2015-11-21 17:02:45
Ice Wings đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2015-11-22 07:08:16
Ice Wings đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2015-11-22 10:02:42
Ice Wings đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2015-11-22 11:16:55