Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Phan Thanh Tịnh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Phan Thanh Tịnh

Phan Thanh Tịnh
My avatar is 2 of the trigonometry formulas belonging to grade 9.I won't feedback any messages differing from the ones which ask me about my information that you need to know.I'm joining many Internet competitions this year.

Điểm thi

Phan Thanh Tịnh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-10-20 04:13:00
Phan Thanh Tịnh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-10-14 21:56:46
Phan Thanh Tịnh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-14 21:50:05
Phan Thanh Tịnh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-14 21:46:48
Phan Thanh Tịnh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-14 21:43:20
Phan Thanh Tịnh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-14 21:37:12
Phan Thanh Tịnh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-14 21:34:21
Phan Thanh Tịnh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-14 21:32:21
Phan Thanh Tịnh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-14 21:30:49
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-02 19:49:03
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-02 19:46:51
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-02 19:40:43
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-02 19:26:18
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-02 19:19:07
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-02 19:15:51

Luyện toán

58 -Trung bình 9.05 - Tổng điểm 7423

Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2016-09-14 22:43:27
Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khai căn bậc hai của tích
Lần cuối làm bài: 2016-09-14 22:51:38
Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đưa thừa số vào trong, ra ngoài dấu căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2016-09-14 22:55:57
Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trục căn bậc hai ở mẫu, biểu thức liên hợp
Lần cuối làm bài: 2016-09-14 23:21:52
Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc ba
Lần cuối làm bài: 2016-09-16 17:52:37
Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hệ thức trong các tam giác vuông đặc biệt
Lần cuối làm bài: 2016-09-16 19:27:16
Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tỉ số lượng giác các góc 30o, 45o, 60o
Lần cuối làm bài: 2016-09-16 19:39:16
Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đường tròn, đường kính, dây
Lần cuối làm bài: 2016-09-16 21:38:12
Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tứ giác và tứ giác lồi
Lần cuối làm bài: 2016-09-16 21:42:52
Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bình phương của một tổng hai số
Lần cuối làm bài: 2016-09-16 21:50:53