Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Thiều Công Thành. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Thiều Công Thành

Nguyễn Thiều Công Thành
Th.V.h

Điểm thi

Luyện toán

91 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 9100

Nguyễn Thiều Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai phân số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2015-04-18 21:01:38
Nguyễn Thiều Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2015-04-18 20:58:31
Nguyễn Thiều Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2015-04-13 10:23:34
Nguyễn Thiều Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2015-04-18 20:55:24
Nguyễn Thiều Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2015-04-19 10:09:11
Nguyễn Thiều Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2015-04-23 07:08:00
Nguyễn Thiều Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc các số
Lần cuối làm bài: 2015-04-24 19:44:30
Nguyễn Thiều Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2015-04-24 20:54:49
Nguyễn Thiều Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2015-04-25 08:29:39
Nguyễn Thiều Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2015-04-26 12:11:29