Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Dương Thái Hòa. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Dương Thái Hòa

Dương Thái Hòa
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

66 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 6600

Dương Thái Hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một phần hai, một phần ba, một phần tư, một phần năm
Lần cuối làm bài: 2016-04-13 07:38:34
Dương Thái Hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giảm đi n lần và giảm đi n đơn vị
Lần cuối làm bài: 2016-10-17 17:01:26
Dương Thái Hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết mệnh giá tiền
Lần cuối làm bài: 2017-06-05 09:09:29
Dương Thái Hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân và số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-09-18 14:03:52
Dương Thái Hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số bằng nhau – điền số
Lần cuối làm bài: 2016-12-25 13:11:03
Dương Thái Hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữ số phần mười, phần trăm, phần nghìn
Lần cuối làm bài: 2017-08-22 18:44:43
Dương Thái Hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số của số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2016-12-07 18:54:21
Dương Thái Hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2016-09-30 08:19:01
Dương Thái Hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số cùng tử số hoặc mẫu số
Lần cuối làm bài: 2017-04-06 19:01:35
Dương Thái Hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu diễn số tự nhiên thành phân số
Lần cuối làm bài: 2017-04-07 13:43:12
Dương Thái Hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số (tổng quát)
Lần cuối làm bài: 2017-06-05 08:38:18
Dương Thái Hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Qui đồng mẫu số hai phân số
Lần cuối làm bài: 2015-11-25 19:23:58
Dương Thái Hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm tròn số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-09-21 17:56:51
Dương Thái Hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số phần trăm - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2017-09-18 15:09:39
Dương Thái Hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai phân số có tổng bằng 1
Lần cuối làm bài: 2018-02-20 10:26:23
Dương Thái Hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán sử dụng biểu đồ Ven
Lần cuối làm bài: 2016-09-29 05:37:33
Dương Thái Hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2017-04-03 18:23:08
Dương Thái Hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số dựa trên hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2017-04-07 13:51:36
Dương Thái Hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hỗn số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2017-04-06 19:28:24
Dương Thái Hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2016-12-25 14:03:12
Dương Thái Hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn - tỉ lệ thuận
Lần cuối làm bài: 2017-10-15 07:02:33
Dương Thái Hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giảm đi: phép chia hay phép trừ
Lần cuối làm bài: 2016-04-13 07:54:23
Dương Thái Hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hết được và không chia hết được
Lần cuối làm bài: 2016-09-30 17:26:22
Dương Thái Hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán cấu tạo số
Lần cuối làm bài: 2019-07-21 17:05:45
Dương Thái Hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2017-06-05 09:04:48
Dương Thái Hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số đối, giá trị tuyệt đối
Lần cuối làm bài: 2017-08-18 16:00:52
Dương Thái Hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm X - qui tắc chuyến vế đổi dấu
Lần cuối làm bài: 2017-08-23 16:03:55
Dương Thái Hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Định lí Talet và định lý đảo
Lần cuối làm bài: 2016-04-11 15:21:27
Dương Thái Hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông
Lần cuối làm bài: 2016-04-12 22:25:55
Dương Thái Hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quan hệ song song trong hình hộp chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2018-03-02 22:39:09
Dương Thái Hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quan hệ vuông góc trong hình hộp chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2016-04-16 20:36:24
Dương Thái Hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2017-02-03 23:14:38
Dương Thái Hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tứ giác nội tiếp đường tròn - phần 2
Lần cuối làm bài: 2017-03-17 22:26:38
Dương Thái Hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2017-04-06 19:33:24
Dương Thái Hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Ghi số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-09-06 15:10:36
Dương Thái Hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 15:25:22
Dương Thái Hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Thứ tự thực hiện các phép tính
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 15:00:33
Dương Thái Hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Tính chất chia hết của một tổng
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 14:18:09
Dương Thái Hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 14:40:09
Dương Thái Hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 14:57:45
Dương Thái Hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Trung điểm của đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2020-02-26 16:44:36
Dương Thái Hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2020-07-28 22:42:10
Dương Thái Hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2020-07-24 21:57:10
Dương Thái Hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 15: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 10:56:19
Dương Thái Hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Quy tắc dấu ngoặc
Lần cuối làm bài: 2020-02-15 20:28:44
Dương Thái Hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Quy tắc chuyển vế
Lần cuối làm bài: 2020-02-19 20:09:20
Dương Thái Hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Nhân hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2020-02-19 19:26:29
Dương Thái Hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Nhân hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2020-02-15 19:50:58
Dương Thái Hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Tính chất của phép nhân
Lần cuối làm bài: 2020-02-17 18:13:56
Dương Thái Hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: Bội và ước của một số nguyên
Lần cuối làm bài: 2020-02-18 17:03:38
Dương Thái Hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 14: Ôn tập chương II
Lần cuối làm bài: 2020-02-19 15:25:04
Dương Thái Hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Nửa mặt phẳng
Lần cuối làm bài: 2020-02-26 17:04:36
Dương Thái Hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Góc
Lần cuối làm bài: 2020-03-17 18:38:43
Dương Thái Hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Số đo góc
Lần cuối làm bài: 2020-03-17 18:59:08
Dương Thái Hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Khi nào thì ∠xOy + ∠yOz = ∠xOz
Lần cuối làm bài: 2020-03-17 19:38:05
Dương Thái Hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Tia phân giác của góc
Lần cuối làm bài: 2020-04-29 15:18:28
Dương Thái Hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Mở rộng khái niệm phân số
Lần cuối làm bài: 2020-02-27 16:26:15
Dương Thái Hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Phân số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2020-02-27 16:53:45
Dương Thái Hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Giải bài toán bằng cách lập phương trình
Lần cuối làm bài: 2019-09-02 17:48:39
Dương Thái Hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Phép nhân phân số
Lần cuối làm bài: 2020-03-11 16:49:14
Dương Thái Hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Tính chất cơ bản của phép nhân phân số
Lần cuối làm bài: 2020-03-09 08:15:15
Dương Thái Hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Phép chia phân số
Lần cuối làm bài: 2020-03-09 15:49:10
Dương Thái Hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm
Lần cuối làm bài: 2020-03-09 16:51:13
Dương Thái Hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 14 : Tìm giá trị phân số của một số cho trước
Lần cuối làm bài: 2020-03-10 16:36:08
Lần cuối làm bài: 2020-03-11 09:55:00
Dương Thái Hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 16: Tìm tỉ số của hai số
Lần cuối làm bài: 2020-03-11 16:27:05

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Dương Thái Hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con Rồng, cháu Tiên
Lần cuối làm bài: 2019-06-16 18:56:28

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Dương Thái Hòa làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 12 điểm
Điểm cao nhất: 12, Nộp bài lúc 2019-10-10 11:03:46
Dương Thái Hòa làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-04-03 18:36:07
Dương Thái Hòa làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-07-08 05:51:43