Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với phi thi khanh ngoc. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

phi thi khanh ngoc

phi thi khanh ngoc
HELLO,HOW ARE YOU?

Điểm thi

phi thi khanh ngoc làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-09-14 21:30:34
phi thi khanh ngoc làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-04-17 21:25:52
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-04-17 21:14:39
phi thi khanh ngoc làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-03-31 21:36:40
phi thi khanh ngoc làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-27 21:06:25
phi thi khanh ngoc làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-03-27 21:00:26
phi thi khanh ngoc làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-09 22:11:33
phi thi khanh ngoc làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-10-15 22:13:18
phi thi khanh ngoc làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-10-13 22:14:09
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-12 22:20:16
phi thi khanh ngoc làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-12 22:02:54
phi thi khanh ngoc làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-08 20:27:57
phi thi khanh ngoc làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-07 21:39:15
phi thi khanh ngoc làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-02-07 21:36:04
phi thi khanh ngoc làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-23 22:41:33
phi thi khanh ngoc làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-23 22:36:38

Luyện toán

18 -Trung bình 8.18 - Tổng điểm 2045

phi thi khanh ngoc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-11-21 21:26:28
phi thi khanh ngoc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-03-04 16:39:15
phi thi khanh ngoc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-11-14 18:35:21
phi thi khanh ngoc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2017-02-20 21:59:39
phi thi khanh ngoc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-12-19 21:08:43
phi thi khanh ngoc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép trừ
Lần cuối làm bài: 2017-11-07 20:47:40
phi thi khanh ngoc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thể tích hình lập phương, hình hộp chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2017-04-04 21:36:26
phi thi khanh ngoc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2017-12-05 21:05:00
phi thi khanh ngoc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2017-10-25 22:07:08
phi thi khanh ngoc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2018-01-04 21:28:39