Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với tess hunter. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

tess hunter

tess hunter
Adelia ishina

Luyện toán

0 -Trung bình 1.13 - Tổng điểm 102

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 2.19 - Tổng điểm 153

Luyện Tiếng Anh

7 -Trung bình 6.16 - Tổng điểm 1479

tess hunter đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous
Lần cuối làm bài: 2019-01-11 21:23:55
tess hunter đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do in your free time?
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 15:25:16
tess hunter đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Don't play with the knife!
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 09:34:43
tess hunter đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your village like?
Lần cuối làm bài: 2019-01-12 12:09:38
tess hunter đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2019-01-12 08:19:48
tess hunter đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What time is it?
Lần cuối làm bài: 2019-01-11 17:59:47
tess hunter đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What nationality are you?
Lần cuối làm bài: 2019-02-16 17:16:00

Điểm thi