Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Lê Phương Linh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Lê Phương Linh

Lê Phương Linh
Hello friends! Welcome to visit your home! I am very happy to welcome you! I love you so much and your family too!

Luyện toán

0 -Trung bình 4.46 - Tổng điểm 891

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 6.70 - Tổng điểm 67

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Lê Phương Linh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-04-19 20:44:32
Lê Phương Linh làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-04-19 20:35:19
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-03-14 21:28:17
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-14 21:19:51