Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Magicpencil. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Magicpencil

Magicpencil

Luyện toán

8 -Trung bình 7.21 - Tổng điểm 1153

Magicpencil đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 07:12:09
Magicpencil đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ dạng 17 - 7
Lần cuối làm bài: 2019-03-31 13:38:00
Magicpencil đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 6
Lần cuối làm bài: 2019-03-29 17:52:37
Magicpencil đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2019-03-28 06:45:23
Magicpencil đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 9
Lần cuối làm bài: 2019-03-26 17:26:56
Magicpencil đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 6
Lần cuối làm bài: 2019-03-24 11:24:33
Magicpencil đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 14 + 3
Lần cuối làm bài: 2019-03-21 17:37:40
Magicpencil đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-03-19 18:28:25

Luyện văn - Tiếng Việt

3 -Trung bình 7.21 - Tổng điểm 505

Magicpencil đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Dấu hỏi, dấu nặng
Lần cuối làm bài: 2019-04-16 16:47:17
Magicpencil đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-04-17 18:30:47
Magicpencil đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 18:04:53

Luyện Tiếng Anh

50 -Trung bình 8.03 - Tổng điểm 5301

Magicpencil đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Review Unit 1
Lần cuối làm bài: 2019-03-20 18:10:39
Magicpencil đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Phonics /æ/ /b/ /k/ /d/
Lần cuối làm bài: 2019-04-07 09:26:35
Magicpencil đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2019-04-06 20:19:53
Magicpencil đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-04-06 20:26:05
Magicpencil đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-04-06 21:31:27
Magicpencil đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-04-10 17:34:35
Magicpencil đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How many apples do you eat every day?
Lần cuối làm bài: 2019-04-06 21:23:23
Magicpencil đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What would you like to eat?
Lần cuối làm bài: 2019-04-09 22:11:26
Magicpencil đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Don't play with the knife!
Lần cuối làm bài: 2019-04-06 21:06:08
Magicpencil đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do in the afternoon?
Lần cuối làm bài: 2019-04-06 21:14:13

Điểm thi

Magicpencil làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-11 17:03:11
Magicpencil làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-10 14:21:09
Magicpencil làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-03-07 20:31:47
Magicpencil làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-03-07 20:25:42
Magicpencil làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-03-05 19:55:13
Magicpencil làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-02-25 22:46:43
Magicpencil làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-01-30 20:14:02
Magicpencil làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-01-17 19:20:55