Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Divianaxdouble2. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Divianaxdouble2

Divianaxdouble2
hello new lve :3

Luyện toán

9 -Trung bình 3.14 - Tổng điểm 1414

Divianaxdouble2 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2019-09-02 13:16:52
Divianaxdouble2 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 07:12:09
Divianaxdouble2 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ dạng 17 - 7
Lần cuối làm bài: 2019-03-31 13:38:00
Divianaxdouble2 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 6
Lần cuối làm bài: 2019-03-29 17:52:37
Divianaxdouble2 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2019-03-28 06:45:23
Divianaxdouble2 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 9
Lần cuối làm bài: 2019-03-26 17:26:56
Divianaxdouble2 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 6
Lần cuối làm bài: 2019-03-24 11:24:33
Divianaxdouble2 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 14 + 3
Lần cuối làm bài: 2019-03-21 17:37:40
Divianaxdouble2 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-03-19 18:28:25

Luyện văn - Tiếng Việt

4 -Trung bình 7.33 - Tổng điểm 660

Divianaxdouble2 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con Rồng, cháu Tiên
Lần cuối làm bài: 2019-09-06 12:50:23
Divianaxdouble2 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Dấu hỏi, dấu nặng
Lần cuối làm bài: 2019-04-16 16:47:17
Divianaxdouble2 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-04-17 18:30:47
Divianaxdouble2 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 18:04:53

Luyện Tiếng Anh

52 -Trung bình 8.07 - Tổng điểm 5729

Divianaxdouble2 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 21:55:27
Divianaxdouble2 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Review Unit 1
Lần cuối làm bài: 2019-03-20 18:10:39
Divianaxdouble2 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Phonics /æ/ /b/ /k/ /d/
Lần cuối làm bài: 2019-04-07 09:26:35
Divianaxdouble2 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2019-04-06 20:19:53
Divianaxdouble2 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-04-06 20:26:05
Divianaxdouble2 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-04-06 21:31:27
Divianaxdouble2 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-04-10 17:34:35
Divianaxdouble2 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How many apples do you eat every day?
Lần cuối làm bài: 2019-04-06 21:23:23
Divianaxdouble2 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What would you like to eat?
Lần cuối làm bài: 2019-04-09 22:11:26
Divianaxdouble2 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Don't play with the knife!
Lần cuối làm bài: 2019-04-06 21:06:08

Điểm thi

Divianaxdouble2 làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-11 17:03:11
Divianaxdouble2 làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-10 14:21:09
Divianaxdouble2 làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-03-07 20:31:47
Divianaxdouble2 làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-03-07 20:25:42
Divianaxdouble2 làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-03-05 19:55:13
Divianaxdouble2 làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-02-25 22:46:43
Divianaxdouble2 làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-01-30 20:14:02
Divianaxdouble2 làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-01-17 19:20:55