Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Linh Trần. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Linh Trần

Linh Trần
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

11 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1100

Linh Trần đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 07:12:09
Linh Trần đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-03-19 18:28:25
Linh Trần đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2019-03-28 06:45:23
Linh Trần đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 6
Lần cuối làm bài: 2019-03-29 17:52:37
Linh Trần đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 6
Lần cuối làm bài: 2019-03-24 11:24:33
Linh Trần đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 9
Lần cuối làm bài: 2019-03-26 17:26:56
Linh Trần đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 14 + 3
Lần cuối làm bài: 2019-03-21 17:37:40
Linh Trần đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ dạng 17 - 7
Lần cuối làm bài: 2019-03-31 13:38:00
Linh Trần đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2019-09-02 13:16:52
Linh Trần đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Phân thức đại số
Lần cuối làm bài: 2020-01-31 23:36:44
Linh Trần đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Số vô tỉ, khái niệm căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2020-01-19 11:25:43

Luyện văn - Tiếng Việt

8 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 800

Linh Trần đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 18:04:53
Linh Trần đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Dấu hỏi, dấu nặng
Lần cuối làm bài: 2019-04-16 16:47:17
Linh Trần đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-04-17 18:30:47
Linh Trần đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con Rồng, cháu Tiên
Lần cuối làm bài: 2019-09-06 12:50:23
Linh Trần đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cổng trường mở ra
Lần cuối làm bài: 2020-01-09 09:18:29
Linh Trần đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tức nước vỡ bờ (Trích Tắt đèn)
Lần cuối làm bài: 2020-01-09 09:27:24
Linh Trần đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tức cảnh Pác Bó
Lần cuối làm bài: 2020-01-09 15:57:06
Linh Trần đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lão Hạc
Lần cuối làm bài: 2020-01-19 11:49:47

Luyện Tiếng Anh

52 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 5200

Linh Trần đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-04-07 14:01:21
Linh Trần đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-04-07 18:51:13
Linh Trần đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet (Bảng Chữ Cái)
Lần cuối làm bài: 2019-03-10 11:09:48
Linh Trần đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Number (Chữ Số)
Lần cuối làm bài: 2019-04-06 16:29:47
Linh Trần đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Color (Màu Sắc)
Lần cuối làm bài: 2019-04-06 17:02:29
Linh Trần đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung My Family! (Gia Đình Tôi)
Lần cuối làm bài: 2019-03-22 19:36:32
Linh Trần đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Fruits and Vegetables (Rau Quả)
Lần cuối làm bài: 2019-04-06 15:59:52
Linh Trần đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-04-06 21:45:43
Linh Trần đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-04-07 16:18:07
Linh Trần đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-04-07 16:13:28
Linh Trần đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-07-22 07:59:04
Linh Trần đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-04-07 09:21:33
Linh Trần đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing
Lần cuối làm bài: 2019-03-22 19:33:49
Linh Trần đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-04-07 13:43:55
Linh Trần đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-03-22 19:31:18
Linh Trần đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-04-07 16:29:46
Linh Trần đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 9
Lần cuối làm bài: 2019-04-07 12:38:22
Linh Trần đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-04-07 13:36:28
Linh Trần đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-04-07 09:19:53
Linh Trần đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-04-06 16:41:14
Linh Trần đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-04-07 17:06:25
Linh Trần đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-04-07 18:46:07
Linh Trần đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-04-07 14:08:34
Linh Trần đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-04-09 17:06:02
Linh Trần đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-04-06 20:41:33
Linh Trần đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-04-07 12:12:04
Linh Trần đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-04-07 13:31:36
Linh Trần đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-04-06 20:38:35
Linh Trần đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-04-08 19:43:56
Linh Trần đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-04-10 17:30:57
Linh Trần đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-04-06 21:44:46
Linh Trần đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-04-07 13:19:05
Linh Trần đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-03-10 11:04:15
Linh Trần đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-04-07 09:41:28
Linh Trần đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-04-10 06:55:59
Linh Trần đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-04-07 09:32:05
Linh Trần đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2019-03-27 21:42:35
Linh Trần đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-03-11 17:56:48
Linh Trần đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-03-16 12:14:22
Linh Trần đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 1
Lần cuối làm bài: 2019-03-10 20:53:10
Linh Trần đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-03-12 14:39:52
Linh Trần đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do in the afternoon?
Lần cuối làm bài: 2019-04-06 21:14:13
Linh Trần đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Don't play with the knife!
Lần cuối làm bài: 2019-04-06 21:06:08
Linh Trần đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What would you like to eat?
Lần cuối làm bài: 2019-04-09 22:11:26
Linh Trần đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How many apples do you eat every day?
Lần cuối làm bài: 2019-04-06 21:23:23
Linh Trần đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-04-10 17:34:35
Linh Trần đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-04-06 21:31:27
Linh Trần đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-04-06 20:26:05
Linh Trần đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2019-04-06 20:19:53
Linh Trần đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Phonics /æ/ /b/ /k/ /d/
Lần cuối làm bài: 2019-04-07 09:26:35
Linh Trần đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Review Unit 1
Lần cuối làm bài: 2019-03-20 18:10:39
Linh Trần đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 21:55:27

Điểm thi

Linh Trần làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-11 17:03:11
Linh Trần làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-10 14:21:09
Linh Trần làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-03-07 20:31:47
Linh Trần làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-03-07 20:25:42
Linh Trần làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-03-05 19:55:13
Linh Trần làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-02-25 22:46:43
Linh Trần làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-01-30 20:14:02
Linh Trần làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-01-17 19:20:55