Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Hoàng Khánh Hà. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Hoàng Khánh Hà

Hoàng Khánh Hà
Nice to meet you!!! :) :) :)

Luyện toán

106 -Trung bình 9.30 - Tổng điểm 10975

Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm quen với tọa độ
Lần cuối làm bài: 2019-06-06 21:01:57
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-04-05 21:32:28
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-06-04 22:49:58
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-11-18 21:30:07
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-11-18 21:28:41
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn, bé hơn (phạm vi 5)
Lần cuối làm bài: 2018-11-18 21:27:22
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-11-18 21:30:36
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-09-09 22:34:30
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-09-08 13:34:55
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm sự khác nhau giữa hai hình
Lần cuối làm bài: 2018-09-07 21:34:59

Luyện văn - Tiếng Việt

14 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1400

Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân hóa
Lần cuối làm bài: 2018-01-25 21:43:25
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bức tranh của em gái tôi
Lần cuối làm bài: 2018-03-14 22:00:47
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh
Lần cuối làm bài: 2018-01-25 21:43:59
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài học đường đời đầu tiên
Lần cuối làm bài: 2018-01-25 21:42:37
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ mượn
Lần cuối làm bài: 2018-01-09 22:25:21
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con Rồng, cháu Tiên
Lần cuối làm bài: 2017-12-04 21:20:35
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: i, a (bi, cá)
Lần cuối làm bài: 2017-10-19 15:36:41
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: ê, v (bê, ve)
Lần cuối làm bài: 2017-12-04 20:56:21
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Be, bè, bé, bẻ, bẽ, bẹ
Lần cuối làm bài: 2017-12-04 20:53:12
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Dấu huyền, dấu ngã
Lần cuối làm bài: 2017-11-29 20:35:50

Luyện Tiếng Anh

15 -Trung bình 8.83 - Tổng điểm 1590

Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-06-07 15:43:05
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2019-06-07 15:49:00
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One
Lần cuối làm bài: 2019-06-07 15:48:33
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skills time - Reading - School things
Lần cuối làm bài: 2019-06-07 15:31:08
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Phonics /æ/ /b/ /k/ /d/
Lần cuối làm bài: 2019-06-07 15:18:27
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2019-06-07 15:15:46
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Grammar_What's this?
Lần cuối làm bài: 2019-06-07 15:15:04
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-02-22 21:07:34
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-06-07 15:11:15
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-06-07 14:32:09

Điểm thi

Hoàng Khánh Hà làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-08-17 22:11:46
Hoàng Khánh Hà làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-08-17 21:29:59
Hoàng Khánh Hà làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-09-07 21:43:10
Hoàng Khánh Hà làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-07 21:38:12
Hoàng Khánh Hà làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-03-24 22:58:40
Hoàng Khánh Hà làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-04 14:16:50
Hoàng Khánh Hà làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-04 14:12:43
Hoàng Khánh Hà làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-04 14:04:40
Hoàng Khánh Hà làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-04 14:03:14
Hoàng Khánh Hà làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-04 14:01:57
Hoàng Khánh Hà làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-03-04 13:53:59
Hoàng Khánh Hà làm bài Kiểm tra tháng 6 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-03-04 13:38:48
Hoàng Khánh Hà làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-04 13:34:11
Hoàng Khánh Hà làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-04 13:09:45
Hoàng Khánh Hà làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-04 13:08:12
Hoàng Khánh Hà làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-04 12:11:55
Hoàng Khánh Hà làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-04 12:08:57
Hoàng Khánh Hà làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-04 12:04:53
Hoàng Khánh Hà làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-04 12:03:21
Hoàng Khánh Hà làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-03-02 21:31:26
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-02 19:31:22
Hoàng Khánh Hà làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-03-02 19:24:06
Hoàng Khánh Hà làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-02-28 23:52:37
Hoàng Khánh Hà làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-02-26 22:51:04
Hoàng Khánh Hà làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-02-26 21:12:18
Hoàng Khánh Hà làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-26 21:07:04
Hoàng Khánh Hà làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-02-26 20:06:48
Hoàng Khánh Hà làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-26 20:01:56
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-26 20:00:54
Hoàng Khánh Hà làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-26 19:32:15