Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ռђعγ♥. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

ռђعγ♥ CTV

ռђعγ♥
nhy đang nghỉ dịch .^.

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện văn - Tiếng Việt

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

ռђعγ♥ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chuỗi ngọc lam
Lần cuối làm bài: 2018-01-28 15:14:59
ռђعγ♥ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập tác phẩm trữ tình (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 16:30:57

Luyện Tiếng Anh

31 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 3100

ռђعγ♥ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2020-02-26 14:22:47
ռђعγ♥ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2020-02-26 14:32:43
ռђعγ♥ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Where is the sun?
Lần cuối làm bài: 2020-02-26 21:52:54
ռђعγ♥ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Classroom intructions
Lần cuối làm bài: 2020-02-26 21:56:56
ռђعγ♥ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: What's on today?
Lần cuối làm bài: 2020-02-26 22:02:01
ռђعγ♥ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do in the afternoon?
Lần cuối làm bài: 2020-02-27 12:43:02
ռђعγ♥ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A look inside
Lần cuối làm bài: 2020-02-27 13:23:09
ռђعγ♥ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson1: What is your favorite food/ drink?
Lần cuối làm bài: 2020-02-27 13:26:49
ռђعγ♥ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where are you from?
Lần cuối làm bài: 2020-02-27 13:32:36
ռђعγ♥ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What can you do?
Lần cuối làm bài: 2020-02-27 13:34:53
ռђعγ♥ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What does your father do?
Lần cuối làm bài: 2020-02-27 13:37:53
ռђعγ♥ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What does she look like?
Lần cuối làm bài: 2020-02-27 13:42:13
ռђعγ♥ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2020-03-03 16:50:51
ռђعγ♥ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2020-03-05 19:07:43
ռђعγ♥ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Happy New Year!
Lần cuối làm bài: 2020-03-03 17:22:33
ռђعγ♥ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-03-03 17:24:12
ռђعγ♥ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-03-03 17:27:31
ռђعγ♥ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-03-03 17:31:10
ռђعγ♥ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-03-05 19:10:12
ռђعγ♥ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-03-05 19:13:51
ռђعγ♥ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-03-06 15:54:16
ռђعγ♥ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-03-06 16:02:11
ռђعγ♥ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-03-06 16:56:47
ռђعγ♥ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4:Communication
Lần cuối làm bài: 2020-03-06 17:04:44
ռђعγ♥ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation: /ɪə/ and /eə/
Lần cuối làm bài: 2020-03-06 21:25:32
ռђعγ♥ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /ɪ/ /iː/
Lần cuối làm bài: 2020-03-06 21:36:12
ռђعγ♥ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /s/ /z/ /iz/
Lần cuối làm bài: 2020-03-06 21:36:59
ռђعγ♥ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /ɑː/ - /æ/
Lần cuối làm bài: 2020-03-06 21:43:02
ռђعγ♥ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Vocabulary and Pronunciation /g/ & /k/
Lần cuối làm bài: 2020-03-06 21:54:23
ռђعγ♥ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: At the Gym
Lần cuối làm bài: 2020-03-07 21:55:22
ռђعγ♥ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Revison
Lần cuối làm bài: 2020-03-10 20:49:44

Điểm thi

ռђعγ♥ làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-04-06 21:54:21
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-23 09:21:24