Nguyễn Xuân Sỹ

Giới thiệu về bản thân

Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !
0
0
0
0
0
0
0

      Giải 

Tích của 2 bán kính của hình tròn mới là :

452,16 : 3,14 = 144 (cm)

Vì 144 = 12 x 12 nên bán kính của hình tròn mới là 12 cm.

12 cm ứng với số phần trăm là :

100% + 20% = 120%

Bán kính của hình tròn ban đầu là :

12 : 120 x 100 = 10 (cm)

Diện tích của hình tròn ban đầu là:

10 x 10 x 3,14 = 314 (cm2)

Đáp số : 314 cm2

chiều dài của khu đất hình chữ nhật là: 12*3=36(m)

diện tích khu đất hình chữ nhất là:12*36=432(m)

 cạnh nền nhà hình vuông là:24:4=6(m)

diện tích nền nhà hình vuông là:6*6=36(m2)

diện tích bồn hoa hình tròn là:2*2*3,14=12,56(m2)

diện tích còn lại là:432-36-12,56-15,75=367,69(m2)

                        Đ/s:367,69

Diện tích hình vuông là 10 nhân 10 = 100 cm vuông 

Một nửa hình vuông là 50 bằng 1/4 của hình tròn 

Diện tích hình tròn là 50 nhân 4 = 200