Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Tsukishima kirari. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Tsukishima kirari

Tsukishima kirari
UwU! Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

4 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 400

Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2019-09-25 12:24:37
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 12:43:30
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2019-10-25 20:18:47
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập - Các số trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-12-16 12:14:32

Luyện văn - Tiếng Việt

68 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 6800

Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2019-09-07 13:09:02
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2019-09-09 19:54:06
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-09-09 19:56:35
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Dấu hỏi, dấu nặng
Lần cuối làm bài: 2019-09-11 20:07:21
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Dấu huyền, dấu ngã
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 12:02:32
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Be, bè, bé, bẻ, bẽ, bẹ
Lần cuối làm bài: 2019-09-13 12:29:49
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: ê, v (bê, ve)
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 21:36:49
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: l, h (lê, hè)
Lần cuối làm bài: 2019-09-18 12:34:24
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: o, c (bò, cỏ)
Lần cuối làm bài: 2019-09-19 20:16:06
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: ô ơ (cô, cờ)
Lần cuối làm bài: 2019-09-20 12:47:32
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: i, a (bi, cá)
Lần cuối làm bài: 2019-09-23 12:26:23
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: n m (nơ, me)
Lần cuối làm bài: 2019-09-25 12:24:54
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 14: d đ (dê, đò)
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 12:44:55
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 15: t th (tổ, thỏ)
Lần cuối làm bài: 2019-09-28 12:25:32
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 17: u ư ( nụ, thư)
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 20:58:55
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 18: x ch (xe, chó)
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 12:58:37
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 19: s, r (sẻ, rễ)
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 21:31:08
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 20: k, kh (kẻ, khế)
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 12:26:38
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 21: Ôn tập s, x, r, k, kh
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 20:19:38
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 16: Ôn tập i, a, n, m, d, đ, t, th
Lần cuối làm bài: 2019-09-30 12:49:14
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 22: p - ph, nh (phố, nhà)
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 21:06:43
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 23: g, gh (gà, ghế)
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 11:54:38
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 24: q - qu, gi (quê, già)
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 12:45:32
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 25: ng, ngh (ngừ, nghệ)
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 12:51:53
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 26: y, tr (y, tre)
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 11:57:47
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 27: Ôn tập ph, nh, gh, qu, g, gi, ng, ngh, y, tr, ch, th
Lần cuối làm bài: 2019-10-18 12:40:55
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 28: Chữ thường, chữ hoa
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 13:14:37
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 29: ia (tía)
Lần cuối làm bài: 2019-10-23 20:27:33
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 30: ua, ưa (cua, ngựa)
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 12:58:17
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 31: Ôn tập ia, ua, ưa
Lần cuối làm bài: 2019-11-08 21:09:56
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 32: oi, ai (Ngói, gái)
Lần cuối làm bài: 2019-11-09 12:47:53
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 33: ôi, ơi (Ổi, bơi)
Lần cuối làm bài: 2019-11-15 12:48:51
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 34: ui, ưi (núi, gửi)
Lần cuối làm bài: 2019-11-16 20:12:31
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 35: uôi, ươi (chuối, bưởi)
Lần cuối làm bài: 2019-11-19 22:47:08
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 36: ay â - ây (bay, dây)
Lần cuối làm bài: 2019-11-23 20:49:32
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 37: Ôn tập uôi, ươi, ay, ây
Lần cuối làm bài: 2019-12-05 13:06:31
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 38: eo, ao (mèo, sao)
Lần cuối làm bài: 2019-12-06 12:14:32
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 39: au, âu (cau, cầu)
Lần cuối làm bài: 2019-12-10 12:51:29
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 40: iu, êu (rìu, phễu)
Lần cuối làm bài: 2019-12-13 19:32:49
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 41: iêu, yêu (diều, yêu)
Lần cuối làm bài: 2019-12-16 12:23:59
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Ôn tập l, h, c, o, ô, ơ
Lần cuối làm bài: 2019-09-21 21:48:44
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 42: ưu, ươu (lựu, hươu)
Lần cuối làm bài: 2019-12-19 21:11:30
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 43: Ôn tập ao, eo, au, âu, iu, êu, iêu, yêu, ưu, ươu
Lần cuối làm bài: 2019-12-22 13:08:40
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 44: on, an (con, sàn)
Lần cuối làm bài: 2019-12-27 12:57:15
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 45: ân ă - ăn (cân, trăn)
Lần cuối làm bài: 2019-12-29 20:22:13
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 46: ôn ơn (chồn, sơn)
Lần cuối làm bài: 2019-12-30 19:17:36
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 47: en, ên (sen, nhện)
Lần cuối làm bài: 2020-01-02 12:30:02
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 48: in, un (pin, giun)
Lần cuối làm bài: 2020-01-05 12:52:32
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 49: iên, yên (điện, yến)
Lần cuối làm bài: 2020-01-07 11:48:11
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 50: uôn, ươn (chuồn, vươn)
Lần cuối làm bài: 2020-01-09 12:46:39
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 51: Ôn tập những vần kết thúc bằng âm "n"
Lần cuối làm bài: 2020-01-10 11:50:40
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 52: ong, ông (võng, sông)
Lần cuối làm bài: 2020-01-12 13:13:51
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 53: ăng, âng (măng, tầng)
Lần cuối làm bài: 2020-01-15 19:16:38
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 54: ung, ưng (súng, sừng)
Lần cuối làm bài: 2020-01-17 12:52:28
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 55: eng, iêng (xẻng, chiêng)
Lần cuối làm bài: 2020-01-19 18:53:42
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 56: uông, ương (chuông, đường)
Lần cuối làm bài: 2020-01-21 20:54:47
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 57: ang, anh (bàng, chanh)
Lần cuối làm bài: 2020-01-23 20:05:01
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 58: inh, ênh (tính, kênh)
Lần cuối làm bài: 2020-01-24 17:54:25
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 59: Ôn tập những vần kết thúc bằng âm "ng" và "nh"
Lần cuối làm bài: 2020-01-26 19:33:58
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 60: om, am (xóm, tràm)
Lần cuối làm bài: 2020-01-30 19:54:33
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 61: ăm, âm (tằm, nấm)
Lần cuối làm bài: 2020-02-06 19:14:22
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 62: ôm, ơm (tôm, rơm)
Lần cuối làm bài: 2020-02-10 20:18:26
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 63: em, êm (tem, đêm)
Lần cuối làm bài: 2020-05-30 22:44:07
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 64: im, um (chim, trùm)
Lần cuối làm bài: 2020-06-05 12:58:01
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 65: iêm, yêm (xiêm, yếm)
Lần cuối làm bài: 2020-06-05 13:06:31
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 66: uôm, ươm (buồm, bướm)
Lần cuối làm bài: 2020-06-25 13:51:07
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kiểm tra định kì giữa học kì I
Lần cuối làm bài: 2019-11-22 21:50:31
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì cuối học kì I
Lần cuối làm bài: 2020-02-04 19:48:07

Luyện Tiếng Anh

175 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 17500

Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-09-09 21:12:50
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-09-10 12:18:42
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-09-10 12:22:34
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-09-10 12:28:39
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-09-10 12:33:56
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-09-10 21:12:42
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 1
Lần cuối làm bài: 2019-09-10 21:19:26
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-09-10 21:40:01
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Playtime! - Ready to Learn!
Lần cuối làm bài: 2019-09-10 21:23:00
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-09-11 20:49:49
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-09-11 20:44:16
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 2
Lần cuối làm bài: 2019-09-11 20:53:09
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-09-10 12:26:00
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-09-11 21:14:35
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-09-11 21:19:01
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 12:17:37
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 12:45:55
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 3
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 12:54:47
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar (Revision)
Lần cuối làm bài: 2019-09-13 21:28:01
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-09-13 21:32:57
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-09-13 21:53:34
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-09-14 20:40:35
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet (Bảng Chữ Cái)
Lần cuối làm bài: 2019-09-09 20:52:15
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Number (Chữ Số)
Lần cuối làm bài: 2019-09-09 20:54:21
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Color (Màu Sắc)
Lần cuối làm bài: 2019-09-09 21:01:29
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Shape (Hình Vẽ)
Lần cuối làm bài: 2019-09-09 21:04:30
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung My Family! (Gia Đình Tôi)
Lần cuối làm bài: 2019-09-09 21:05:59
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Fruits and Vegetables (Rau Quả)
Lần cuối làm bài: 2019-09-09 21:07:28
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung He's a hero! - Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-09-14 20:41:27
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-09-14 20:42:03
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-09-14 20:43:15
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-09-14 20:43:27
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-09-14 20:44:20
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-09-14 21:21:25
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-09-16 21:05:24
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-09-16 21:06:53
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-09-16 21:08:13
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-09-16 21:09:06
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-09-16 21:09:20
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-09-16 21:09:30
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-09-16 21:13:14
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-09-16 21:17:28
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-09-18 13:02:47
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 4
Lần cuối làm bài: 2019-09-16 21:06:09
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 5
Lần cuối làm bài: 2019-09-19 20:27:40
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-09-19 21:22:14
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-09-19 21:56:18
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-09-19 21:58:21
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing
Lần cuối làm bài: 2019-09-20 13:04:40
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-09-20 13:05:32
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-09-20 23:18:54
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 11:49:37
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 12:00:17
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 6
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 12:02:26
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar (Revision)
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 12:24:38
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 12:40:30
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 12:47:57
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 1 (Unit 1+2+3)
Lần cuối làm bài: 2019-09-23 20:51:52
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 2 (Unit 4+5+6)
Lần cuối làm bài: 2019-09-23 20:52:03
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-09-23 21:05:01
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-09-24 20:35:18
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-09-25 21:10:17
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-09-25 21:10:34
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-09-25 21:10:47
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-09-25 21:11:42
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-09-25 21:11:55
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 20:58:58
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 21:12:47
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 21:20:20
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 21:26:59
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 21:31:17
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 21:31:50
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 21:32:42
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 21:32:54
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 21:33:03
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 21:39:34
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 21:48:38
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-09-27 13:10:50
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 7
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 21:30:40
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 8
Lần cuối làm bài: 2019-09-28 12:57:10
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-09-28 12:58:31
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-09-28 12:59:36
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-09-28 13:01:20
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing
Lần cuối làm bài: 2019-09-28 13:01:40
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-09-28 13:03:08
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-09-28 13:07:09
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-09-28 13:14:07
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-09-28 13:38:52
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 9
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 21:41:39
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 13:01:18
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 13:01:38
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 13:03:04
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 13:03:19
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 13:07:06
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 13:17:59
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 21:32:09
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 13:00:36
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 10
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 21:24:42
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar (Revision)
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 21:41:55
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 21:11:42
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 12:51:09
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 13:00:10
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 21:03:07
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 21:03:18
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 21:04:09
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 21:04:22
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 21:24:31
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 11
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 21:16:55
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 21:28:24
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 22:02:41
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 21:15:27
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 21:19:08
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 21:20:15
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 21:21:07
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 11:55:45
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 19:42:04
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 12
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 13:33:40
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 12:51:21
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 13:09:18
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 13:30:11
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar (Revision)
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 13:35:24
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 20:30:19
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 20:46:29
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 20:54:13
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 20:55:52
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 20:56:27
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 20:58:16
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 21:00:04
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 21:02:55
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 21:12:39
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 21:21:18
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 21:17:43
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 13
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 21:21:11
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 21:22:03
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 21:22:52
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 21:24:11
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 21:26:58
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 21:28:18
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 20:30:50
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-10-15 20:52:24
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-10-15 21:04:03
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision untit 14
Lần cuối làm bài: 2019-10-15 21:06:48
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-10-15 21:07:55
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-10-15 21:08:49
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-10-15 21:10:24
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-10-15 21:12:10
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-10-15 21:14:33
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-15 21:23:42
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 12:41:17
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 12:45:24
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 15
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 12:50:24
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar (Revision)
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 12:50:43
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 21:07:04
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-10-18 21:07:09
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-10-18 22:12:34
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 1 (Unit 7+8+9)
Lần cuối làm bài: 2019-10-18 22:12:51
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 2 (Unit 10+11+12)
Lần cuối làm bài: 2019-10-18 22:13:04
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 3 (Unit 13+14+15)
Lần cuối làm bài: 2019-10-18 22:13:17
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 12:38:07
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 19:41:01
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-10-23 21:36:09
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Four: Phonics Mn Nn Oo Pp
Lần cuối làm bài: 2019-10-25 21:48:16
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Five: Skills time! - Reading: an autobiography of Milly's family
Lần cuối làm bài: 2019-10-25 21:45:48
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One Word - Family members (Các thành viên trong gia đình)
Lần cuối làm bài: 2019-10-25 21:43:26
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Two Grammar _ Billy's teddy, Mum's book
Lần cuối làm bài: 2019-10-25 21:39:43
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three Song _ In my family!
Lần cuối làm bài: 2019-10-25 21:37:59
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Four: Phonics Vv Ww Xx Yy Zz
Lần cuối làm bài: 2019-10-25 21:36:37
Lần cuối làm bài: 2019-10-25 21:33:55
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Six: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 21:14:13
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 12:56:56
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! In the playground
Lần cuối làm bài: 2019-10-25 21:43:58
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 12:57:21
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-09-17 22:17:44
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 21:08:27
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 12:53:10

Điểm thi

Tsukishima kirari làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-27 20:59:09
Tsukishima kirari làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-27 20:54:12